Hodogram : lingvistički 2011/12

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – LINGVISTIČKI SMJER
HODOGRAM (shema studija) 2011/12.
______________________________________________________________________

..OBJAŠNJENJA ZA DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – LINGVISTIČKI SMJER 2011/12.

Izborni književni kolegiji na lingvističkom smjeru diplomskog studija anglistike
Na diplomskom studiju lingvistike jednopredmetni studenti biraju po jedan književni kolegij i u 7. i u 9. semestru.
Dvopredmetni studenti u 7. semestru biraju ILI jedan književni kolegij s Odsjeka ILI neki drugi izborni kolegij s Odsjeka, Fakulteta ili Sveučilišta; u 9. semestru moraju birati jedan književni kolegij. (Dakle, u 7. semestru mogu, ali ne moraju, izabrati i književni kolegij s Odsjeka.

_______________________________________________________________________________

HODOGRAM (shema studija) DIPLOMSKI STUDIJ LINGVISTIKE 2011/12
SPECIJALIZACIJE
:
JEDNOPREDMETNI STUDIJ za 2011/2012

VII. semestar

Uvod u pisanje znanstvenih tekstova      4 sata vježbi                                     5 ECTS bodova
Leksikologija i leksikografija                  2 sata predavanja i 2 sata seminara   5 ECTS bodova
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka,                                                                5 ECTS bodova
Fakulteta ili Sveučilišta
Izborni kolegij iz ponude Katedre za književnost                                            6 ECTS bodova

VIII. semestar
Suvremeni engleski jezik IV                      4 sata vježbi                                 5 ECTS bodova
Kolegij obvezatan za dvopredmetnu lingvistiku.
Kognitivna lingvistika                                4 sata predavanja                          5 ECTS bodova
Povijest engleskoga jezika                        4 sata predavanja                          5 ECTS bodova
Lingvistički seminari:                                2 sata seminara                            5 ECTS bodova
Semantika
Sintaksa
Student bira 2 seminara iz gore navedene ponude.

IX. semestar
Izborni kolegiji:                        4 sata predavanja                              5 ECTS bodova
Engleski širom svijeta
Sociolingvistika
Psiholingvistika
Pragmalingvistika
Student bira 3 od navedenih kolegija.
Izborni kolegij iz ponude Katedre za književnost                                 6 ECTS bodova
Izborni kolegij iz ponude Fakulteta                                                    5 ECTS bodova

X. semestar
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka                                              5 ECTS bodova
Magistarski rad                                                                      15 ECTS bodova

Razliku do 120 bodova koje jednopredmetni studenti moraju prikupiti za magistarsku diplomu, studenti mogu podmiriti upisivanjem izbornih kolegija iz ponude Odsjeka, Fakulteta i Sveučilišta.

________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI STUDIJ za 2011/2012

VII. semestar
Uvod u pisanje znanstvenih tekstova    4 sata vježbi                                 5 ECTS bodova
Kolegij obvezatan za dvopredmetne studente.
Leksikologija i leksikografija          2 sata predavanja i 2 sata seminara        5 ECTS bodova
Izborni kolegij iz ponude Odsjeka,                                                             5 ECTS bodova
Fakulteta ili Sveučilišta
ili
Izborni kolegij iz ponude Katedre za književnost                                          6 ECTS bodova

VIII. semestar
Suvremeni engleski jezik IV                       4 sata vježbi                               5 ECTS bodova
Kolegij obvezatan za dvopredmetnu lingvistiku.
Kognitivna lingvistika                                 4 sata predavanja                        5 ECTS bodova
ili
Povijest engleskoga jezika                        4 sata predavanja                         5 ECTS bodova
Lingvistički seminari:                                2 sata seminara                           5 ECTS bodova
Semantika
Sintaksa
Student bira jedan seminar iz gore navedene ponude.

IX. semestar
Izborni kolegiji:                           4 sata predavanja                               5 ECTS bodova
Engleski širom svijeta
Sociolingvistika
Psiholingvistika
Pragmalingvistika
Student bira dva od navedenih kolegija.
Izborni kolegij iz ponude Katedre za književnost                                     6 ECTS bodova

X. semestar
Magistarski rad                                                                                  15 ECTS bodova