Pragmalingvistika-arhiv

Naziv kolegija: Pragmalingvistika
Nositelj kolegija: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, docent
Nastavnici: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, docent
ECTS bodovi: 5 bodova

Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar (zimski)
Semestar u kojem se kolegij sluša: IX. lingvistički, IX. prevodilački smjer
Status:
izborni

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara
Uvjeti: upis u 9. semestar
Ispit: pismeni
Sadržaj:
Ovaj dio kolegija obuhvaća pragmalingvističke sadržaje, problematizirajući prije svega komunikacijsko djelovanje jezikom, različite oblike komunikacijske interakcije, govorne činove, funkcije teksta i dr., s posebnim obzirom na vidove jezičnog djelovanja važne za prijevodni proces.
Cilj: Upoznati studente s temeljnim pojmovima pragmalingvistike te osvijestiti mogućnosti i dosege djelovanja jezikom i time ih pripremiti za što svrhovitiju i što primjereniju upotrebu jezika prilikom prevođenja.

Literatura:
– Davis, S. (1991) Pragmatics, A Reader, Oxford
– Ivanetić, N. (1994) Govorni činovi, Zavod za lingvistiku, Zagreb
– Jakobson, Roman (1960/1964), Linguistics and Poetics u: T.A.Sebeok (ur.), Style in Language, Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press, 232-239

Dopunska:
– Austin, J.L. (1962) How to Do Things with Words, Cambridge, Massachusetts
– Leech, G. (1983) Principles of Pragmatics, Longman
– Searle, J.R. (1969) Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge

Tjedan Tema
1 Uvod, definicija pragmatike
2 Funkcije jezika. Ciljevi prevođenja.
3 Kontekst i znanje: opća pitanja. Kulturne razlike i prijevod: primjeri.
4 Kontekst i znanje u pisanju i govoru: presupozicija. Kultura i presupozicija u prijevodu.
5 Kontekst i znanje: kohezija i koherencija. Promjene u koheziji i koherenciji radi ostvarivanja komunikacijskih ciljeva.
6 Kontekst i znanje: deiksa. Razlike u obraćanju: ti/vi u hrvatskom i engleskom i prijevodu.
7 Uljudnost. Teorija obraza. Razlike između hrvatskog i engleskog u prijevodu.
8 Ponavljanje.
9 Uvod u govorne činove. Načela uspješnosti. Moguće posljedice za prijevod.
10 Govorni činovi I društvo: kulturne razlike engleski/hrvatski.
11 Načelo suradnje. Teorija i primjeri maksima. Poštivanje i nepoštivanje maksima.
12 Načelo suradnje: primjeri i njihov prijevod.
13 Pragmalingvistika, prijevod i tekst. Pragmalingvističke strategije i funkcije jezika, njihovo prepoznavanje i prijevod. Primjeri, rasprava, problem.
14 Analiza diskursa, pragmalingvistika I kultura. Prevoditelj kao posrednik među kulturama.
15 Ponavljanje.