Arhiva kategorije: 9. semestar i naslovni – SMJER PREVODITELJSTVO

Prevođenje i interkulturna komunikacija

Naziv kolegija: Prevođenje i interkulturna komunikacija
Nositelj kolegija: dr.sc. Snježana Veselica Majhut, docent
Nastavnik: dr.sc. Snježana Veselica Majhut, docent
ECTS bodovi: 5
Jezik: engleski i hrvatski
Semestar: 1. i 3. semestar diplomskog studija
Status: izborni
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 1 sat seminara; dio studentskih obveza odvija se u virtualnom okruženju
Ispit: kontinuirano praćenje određenih komponenti (50 posto) i seminarski rad (50 posto)

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA PREVOĐENJE I INTERKULTURNA KOMUNIKACIJA

CILJEVI KOLEGIJA: Po završetku ovoga kolegija studenti će moći: prepoznati sociokulturne komponente teksta i upotrijebiti strategije za njegovo najprikladnije prenošenje u prijevodu; analizirati interkulturne komponente teksta u svjetlu teorijskih modela i koncepata; analizirati i koristiti različite strategije kako bi preveli tekst poštujući kulturno specifične konvencije; opravdati svoje odluke zadržavajući kritičku distancu.

SADRŽAJI KOLEGIJA:
Kolegij se bavi sljedećim temama: različiti koncepti kulture i njihova relevantnost za prevođenje;interkulturna kompetencija; primjenjivost funkcionalističkih pristupa prevođenju;  tekstni tipovi i žanrovi;   kulturna specifičnost pojedinih tekstnih tipova i implikacije u prevođenju; analiza odabranih tekstnih tipova ; utjecaj implicitnog čitatelja na prevoditeljeve odluke; koherencija i kohezija izvornog i ciljnog teksta.

NAČIN RADA:
Nastava se sastoji od predavanja i seminara. Od studenata se očekuje da prije predavanja pročitaju zadanu literaturu i sudjeluju u diskusiji na seminaru (tijekom nastave i u virtualnom okruženju na omegi). Od studenata se također očekuje da stečeno znanje primijene u pisanim zadacima za ocjenu (analiza određenih aspekata polaznih i ciljnih tekstova, komentari prednosti i nedostataka određenih strategija u konkretnim komunikativnim situacijama, itd…) i u seminarskom radu. 

STUDENTSKE OBVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA
Studentske obveze obuhvaćaju redovito pohađanje nastave, pripremu za nastavu,  aktivno sudjelovanje u nastavi i on-line komponenti kolegija, pravovremenu predaju zadataka za ocjenu i seminarskog rada. Konačna ocjena se temelji na kontinuiranom praćenju određenih komponenti (pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi i on-line komponenti kolegija, ocijenjeni zadaci) i ocjeni iz seminarskog rada.

LITERATURA
Obavezna literatura:
Gambier, Y. 2013. “Genres, text-types and translation” in Handbook of Translation Studies. vol. 4: pp. 63–69

Hatim, B. 2009. “ Translating text in context“ in Munday, J. (ed.) The Routledge Companion to Translation Studies. New York: Routledge.

Hatim, B. and Munday, J. 2004. Translation: An Advanced Resource Book. New York: Routledge. (odabrana poglavlja)

Kelly, D. 1998.  “The translation of texts from the tourist sector: textual conventions, cultural distance and other constraints”. Trans: Revista de Traductologia. no. 2 (1998)
(DOI: http://dx.doi.org/10.24310/TRANS.1998.v0i2.2354

Trosborg, A. (ed.) 1997. Text Typology and Translation. John Benjamins Publishing (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:
Hatim, B. and Mason, I. 2005. The Translator as Communicator. London/New York: Routledge

Katan, D. 2009. “Translation as Intercultural Communication” in in Munday, J. (ed.) The Routledge Companion to Translation Studies. New York: Routledge.

Katan, D. Translating Cultures: An Introduction for Translators,  Interpreters and Mediators  https://www.academia.edu/7397391/14818510

Nord, C.  2000.  “Training Functional Translators”. Cadernos de Tradução.  ISSN 2175-7968, Florianópolis, Brasil. DOI: https://doi.org/10.5007/%25x

Tomozeiu, D., Koskinen, K. and D’Arcangelo, A. 2017.  (eds.)  Intercultural Competence for Translators. New York: Routledge (odabrana poglavlja).

 

Tjedan Tema
1 Uvod. Različite definicije kulture i njihova relevantnost za prevoditelje.
2 Interkuluturna kompetencija.
3 Osnovne postavke funkcionalističkih pristupa prevođenju.
4 Primjena funkcionalističkih načela u konkretnim prijevodnim situacijama.
5 Tekstni tip i žanr.
6 Koherencija i kohezija teksta. Primjeri polaznih i ciljnih tekstova.
7 Konsolidacija
8 Kulturno specifične značajke tekstnih tipova na makro razini.
9 Kulturno specifične značajke tekstnih tipova na makro razini.
10 Interkulturne razlike na primjeru određenog tekstnog tipa: turistički vodiči
11 Prevođenje realija u turističkim tekstovima
12 Interkulturne razlike na primjeru određenog tekstnog tipa: kulinarski priručnici
13 Interkulturne razlike na primjeru određenog tekstnog tipa: knjige za samopomoć
14 Konsolidacija.
15 Predaja seminarskog rada. Završna rasprava.

 

Pragmalingvistika-arhiv

Naziv kolegija: Pragmalingvistika
Nositelj kolegija: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, docent
Nastavnici: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, docent
ECTS bodovi: 5 bodova

Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar (zimski)
Semestar u kojem se kolegij sluša: IX. lingvistički, IX. prevodilački smjer
Status:
izborni

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara
Uvjeti: upis u 9. semestar
Ispit: pismeni
Sadržaj:
Ovaj dio kolegija obuhvaća pragmalingvističke sadržaje, problematizirajući prije svega komunikacijsko djelovanje jezikom, različite oblike komunikacijske interakcije, govorne činove, funkcije teksta i dr., s posebnim obzirom na vidove jezičnog djelovanja važne za prijevodni proces.
Cilj: Upoznati studente s temeljnim pojmovima pragmalingvistike te osvijestiti mogućnosti i dosege djelovanja jezikom i time ih pripremiti za što svrhovitiju i što primjereniju upotrebu jezika prilikom prevođenja.

Literatura:
– Davis, S. (1991) Pragmatics, A Reader, Oxford
– Ivanetić, N. (1994) Govorni činovi, Zavod za lingvistiku, Zagreb
– Jakobson, Roman (1960/1964), Linguistics and Poetics u: T.A.Sebeok (ur.), Style in Language, Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press, 232-239

Dopunska:
– Austin, J.L. (1962) How to Do Things with Words, Cambridge, Massachusetts
– Leech, G. (1983) Principles of Pragmatics, Longman
– Searle, J.R. (1969) Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge

Tjedan Tema
1 Uvod, definicija pragmatike
2 Funkcije jezika. Ciljevi prevođenja.
3 Kontekst i znanje: opća pitanja. Kulturne razlike i prijevod: primjeri.
4 Kontekst i znanje u pisanju i govoru: presupozicija. Kultura i presupozicija u prijevodu.
5 Kontekst i znanje: kohezija i koherencija. Promjene u koheziji i koherenciji radi ostvarivanja komunikacijskih ciljeva.
6 Kontekst i znanje: deiksa. Razlike u obraćanju: ti/vi u hrvatskom i engleskom i prijevodu.
7 Uljudnost. Teorija obraza. Razlike između hrvatskog i engleskog u prijevodu.
8 Ponavljanje.
9 Uvod u govorne činove. Načela uspješnosti. Moguće posljedice za prijevod.
10 Govorni činovi I društvo: kulturne razlike engleski/hrvatski.
11 Načelo suradnje. Teorija i primjeri maksima. Poštivanje i nepoštivanje maksima.
12 Načelo suradnje: primjeri i njihov prijevod.
13 Pragmalingvistika, prijevod i tekst. Pragmalingvističke strategije i funkcije jezika, njihovo prepoznavanje i prijevod. Primjeri, rasprava, problem.
14 Analiza diskursa, pragmalingvistika I kultura. Prevoditelj kao posrednik među kulturama.
15 Ponavljanje.

Područja prevoditeljske djelatnosti

SYLLABUS
Naziv kolegija: Područja prevoditeljske djelatnosti
Nastavnici:  Vinko Zgaga
ECTS bodovi: 
5
Status:
 obavezni
Semestar:
3. semestar diplomskog studija
Uvjeti za upis kolegija: 
Studenti moraju imati položen kolegij Institucionalni aspekti hrvatskoga i anglofonih društava  ili EU i međunarodne organizacije

Opis kolegija: Svrha je kolegija upoznavanje studenata s dvama velikim područjima prevoditeljske djelatnosti koja nisu obuhvaćena drugim kolegijima: s prevođenjem za audiovizualne medije (podslovljavanjem) i s književnim prevođenjem. Studenti će se upoznati s profesionalnim normama i praksom, kao i s raznim prevoditeljskim vještinama i strategijama vezanima za profesionalni kontekst ili vrstu teksta. Kolegij se bavi i sljedećim temama: fazama prevoditeljskog procesa, kontrolom i postizanjem kvalitete prijevoda, cijenama prevoditeljskih usluga, rokovima, različitim statusima i vrstama poslova, itd. Studenti će upoznati iskusne prevoditelje koji će im govoriti o svome poslu i obilježjima pojedinih vrsta prevoditeljskog posla. Sudjelovat će u stvarnim prevoditeljskim projektima.

Ciljevi: Glavni cilj ovog kolegija upoznavanje je studenta s prevođenjem za audiovizualne medije i s književnim prevođenjem. Studenti bi se u ovom kolegiju trebali upoznati s glavnim profesionalnim normama i praksom u Hrvatskoj i steći temeljne vještine u ova dva područja prevoditeljske djelatnosti.

Studentske obveze: Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i na vrijeme predavati zadane prijevode. Trebaju biti spremni raditi samostalno i surađivati u timu. Završna ocjena temelji se na završnom prijevodu i radu u kolegiju.

Tjedni raspored (redoslijed tema može se mijenjati):

Sesija Tema
1 Uvod. Opis kolegija, ciljevi i obveze u kolegiju.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Prevođenje za audiovizualne medije – uvod. Televizijsko podslovljavanje: Osobitosti podslovljavanja. Upoznavanje s osnovnim alatima. Profesionalne norme. Stanje na hrvatskom tržištu. Glavni poslodavci. Suradnja s lektorima za hrvatski jezik. Stvaran prevoditeljski zadatak. Diskusija i povratna informacija.
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Književno prevođenje – uvod. Prijevod suvremenog romana / novela: Zadatak, diskusija, povratna informacija. Prevođenje za kazalište. Glavna obilježja. Zadatak, diskusija, povratna informacija. Profesionalne norme. Stanje na hrvatskom tržištu. Gostovanje prevoditelja. Suradnja s izdavačima, urednicima, lektorima i dramaturzima.
28, 29 Rad na završnom prijevodu.
30 Povratna informacija.

Literatura:
– Landers, Clifford E. 2001. Literary translation: A Practical Guide. Frankfurt: Multilingual Matters.

– Ivarsson, Jan. 1992. Subtitling for the Media: A Handbook of an Art, Stockholm: Transedit.
– Díaz Cintas, Jorge & Remael, Aline. 2007. Audiovisual Translation: Subtitling.Manchester: St. Jerome Publishing.
– Gambier, Yves, ur. 2003. Screen Translation. The Translator Special Issue 9(2). Manchester: St. Jerome Publishing.
– De Linde, Zoe & Kay, Neil. 1999. The Semiotics of Subtitling. Manchester: St. Jerome Publishing.
– Venuti, Lawrence (ur.). 2000. The Translation Studies Reader. London i New York: Routledge.
– Qvale, Per. 2003. From St. Jerome to Hypertext. Manchester: St. Jerome Publishing.
– Venuti, Lawrence. 1995. The Translator’s Invisibility. London i New York: Routledge.
– Davies, Kathleen. 2001. Deconstruction and Translation. Manchester: St. Jerome.
– Flotow, Louise von. 2005. Rod i prijevod. Prevođenje u ‘doba feminizma’. Zagreb: Josip Benčević i partneri. [Naslov izvornika: Translation and Gender. Translating in the ‘Era of Feminism’. 1997. Prevele: Kolumbina Benčević i Martina Kado]

 

Kognitivna lingvistika i prevođenje

III. semestar
Naziv kolegija:
Kognitivna lingvistika i prevođenje

Nositelj kolegija: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, izv. prof.
Nastavnik: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, izv. prof.; dr.sc. Milena Žic Fuchs, red. prof.; Janja Čulig, asistent
ECTS-bodovi:  5 bodova
Jezik:  engleski i hrvatski
Trajanje:  1 semestar (zimski)
Status: obavezni
Oblik nastave:  1 sat predavanja i 2 sata seminara
Uvjeti: upis u 3. semestar diplomskog studija, položen kolegij Teorija prevođenja
Ispit: pismeni
Sadržaj:  Kolegij obrađuje izabrane teme iz područja teorije prevođenja iz perspektive kognitivne lingvistike. U seminaru se objašnjavaju teorijske sličnosti i razlike kognitivnog i komunikacijskog pristupa prevođenju. Obrađuju se pojmovi iz kognitivne lingvistike koji imaju presudan značaj kod postizanja ekvivalencije u prevođenju (odnos lika i pozadine, konceptualna metafora, kategorizacija i dr.) te se pokazuje način na koji se oni ostvaruju u prijevodima, prvenstveno s hrvatskoga na engleski i engleskoga na hrvatski. Posebna se pažnja posvećuje prevođenju gramatike i prevođenju kulture.
Cilj:
Cilj je ovog seminara upoznati studenta s pristupom teoriji i praksi prevođenja koji proizlazi iz kognitivne lingvističke teorije. Stečeno znanje studentima koristi kao pomoć pri prepoznavanju potencijalnih problema pri prevođenju, naročito s i na engleski jezik.

Literatura:

Obavezna literatura:
Tabakowska, E. (1993). Cognitive Linguistics and Poetics of Translation. Tübingen: Gunter Narr Verlag
Dodatna literatura:
Croft, W. i Cruse, D. A. (2004).Cognitive Linguistics. Cambridge University Press.
Ivir, Vladimir (1981). Formal correspondence vs. translation equivalence revisited. Poetics Today. 2: 51-59.
Ivir, Vladimir (1987). Functionalism in contrastive analysis and translation studies. Functionalism in Linguistics, ed. by Dirven, René, Vilém Fried, 471-481. Amsterdam/Philadeplhia: John Benjamins.
Ivir, Vladimir (1991-1992). On the non-algorithmic nature of translation theory. Studia Romanica et Anglica Zagrebiensia. 36-37: 85-91.

Week Description
1.        Orientation, syllabus. Overview of topics. Equivalence, its dynamicity. Translation as a non-algorithmic process. The significance of the context.
2.        Key issues 1: organization of knowledge. Concepts, Domains, ICMs, cultural models, scenarios. Identifying differences in translations.
3.        Key issues 1: organization of knowledge. Identifying various types of cultural models. Specific cultural items, and the ways of dealing with them in translation.
4.        Key issues 1: organization of knowledge. Identifying less typical items, scenarios. The role of culture in culture-specific and less culture-specific examples.
5.        Overview of issues covered: culture as an overarching element. Metaphor and metonymy as a system of knowledge (examples).
6.        Key issues 2: Metaphor and metonymy theory. Examples. Basic vs. non-basic metaphors & metonymies.
7.        Key issues 2: Organization of metaphors: hierarchical organization. Translation of metaphors.
8.        Key issues 2: Complex overarching metaphors = metaphorical cultural models. Approaches to metaphors in translation. The significance of metonymy in metaphorical models.
9.        Revision – culture, organization of knowledge and translation. Introduction to grammar, imagery, culture and translation.
10.     Key issues 3: Meaningful grammar – identifying meaning in grammar. Examples of the category of aspect. Scene construal.
11.     Key issues 3: Grammar and meaning: construal operations: overview and examples.
12.     Key issues 3: Construal operations – translation analysis.
13.     Bringing it all together: organization of knowledge and construal operations, and their exponents in translation. Translation analysis – general and specific.
14.     Revision.
15.     Final test.

 

Nastavi čitati

Pragmalingvistika

Naziv kolegija: Pragmalingvistika
Nositelj kolegija: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, izv. prof.
Nastavnici: dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević, izv. prof. ; dr.sc. Marina Grubišić, doc.
ECTS bodovi:  5 bodova

Jezik:  engleski
Trajanje:  1 semestar (zimski)
Semestar u kojem se kolegij sluša: III. lingvistički, III. prevodilački smjer diplomskog studija
Status:
izborni

Oblik nastave:  1 sat predavanja i 2 sata seminara
Uvjeti: upis u 3. semestar diplomskog studija
Ispit: pismeni zadaci tijekom godine
Sadržaj:
Ovaj dio kolegija obuhvaća pragmalingvističke sadržaje, problematizirajući prije svega komunikacijsko djelovanje jezikom, različite oblike komunikacijske interakcije, govorne činove, funkcije teksta, deiksu, te odnos pragmatike, semantike i sintakse. Kod pojedinih tema obrađuju se novija istraživanja vezana uz opisanu problematiku. Naglasak je na sudjelovanju studenata i pronalaženju svakodnevnih primjera obrađenih pojava.
Cilj: Cilj je ovoga kolegija omogućiti studentima da savladaju osnovne pojmove pragmalingvistike na teorijskoj i praktičnoj razini. Po završetku ovog kolegija studenti će moći samostalno čitati pragmalingvističke tekstove, naučit će temeljne vještine postavljanja pragmalingvističkih istraživanja, te će moći neformalno zamjećivati pragmalingvističke fenomene u svakodnevnoj komunikaciji, što im može poslužiti kao polazište za osvješćivanje vlastitih komunikacijskih vještina.

Literatura:
Obvezatna literatura:        
Huang, Yan. 2007. Pragmatics. Oxford, New York: Oxford University Press.
– Cutting, J. 2008. Pragmatics and Discourse: A Resource Book for Students. 2nd ed. London and New York: Routledge.

Dopunska literatura:
Austin, J.L. (1962) How to Do Things with Words, Cambridge, Massachusetts
– Levinson, Stephen C. 1983. Pragmatics. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press.
– Ivanetić, N. (1994) Govorni činovi, Zavod za lingvistiku, Zagreb
Searle, J.R. (1969) Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge

Tjedan Tema
1 Uvod, definicija pragmatike
2 Funkcije jezika. Ciljevi prevođenja.
3 Kontekst i znanje: opća pitanja. Kulturne razlike i prijevod: primjeri.
4 Kontekst i znanje u pisanju i govoru: presupozicija. Kultura i presupozicija u prijevodu.
5 Kontekst i znanje: kohezija i koherencija. Promjene u koheziji i koherenciji radi ostvarivanja komunikacijskih ciljeva.
6 Kontekst i znanje: deiksa. Razlike u obraćanju: ti/vi u hrvatskom i engleskom i prijevodu.
7 Uljudnost. Teorija obraza. Razlike između hrvatskog i engleskog u prijevodu.
8 Ponavljanje.
9 Uvod u govorne činove. Načela uspješnosti. Moguće posljedice za prijevod.
10 Govorni činovi I društvo: kulturne razlike engleski/hrvatski.
11 Načelo suradnje. Teorija i primjeri maksima. Poštivanje i nepoštivanje maksima.
12 Načelo suradnje: primjeri i njihov prijevod.
13 Pragmalingvistika, prijevod i tekst. Pragmalingvističke strategije i funkcije jezika, njihovo prepoznavanje i prijevod. Primjeri, rasprava, problem.
14 Analiza diskursa, pragmalingvistika I kultura. Prevoditelj kao posrednik među kulturama.
15 Ponavljanje.

Leksikologija i leksikografija (arhiva)

Naziv kolegija: Leksikologija i leksikografija
Zimski semestar
Broj ECTS bodova: 5
Nositelj kolegija: prof. dr. Milena Žic Fuchs
Nastavnik: Vlatko Broz
Jezik: engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša: VII. lingvistički, IX. prevodilački smjer
Uvjeti: Položen ispit iz Semantike
Oblik nastave: 2 sata predavanja, 2 sata seminara
Cilj: Cilj je ovoga kolegija upoznati studente s temeljnim teoretskim konceptima iz leksikologije i njihovom primjenom u leksikografiji.
Sadržaj: Proučava se leksički sustav jezika promatrajući riječ kao temeljnu jedinicu vokabulara nekog jezika i njezin odnos prema ostalim jedinicama. Obrađuju se teoretske postavke na kojima počiva izrada i upotreba rječnika. Prvi dio kolegija bavi se morfologijom i tvorbom riječi, a drugi dio kolegija frazeologijom.

Program nastave po tjednima (Syllabus)

Week

Topic

1

Introduction to lexicology: Word. Lexeme. Morphology, Semantics, Etymology. Introduction to lexicography.

2

Word Formation I: Inflection and derivation.

3

Word Formation II: Compounding, conversion, reduplication, backformation.

4

Word Formation III: Diminutives, clipping, abbreviations and acronyms, coinage, neologisms, nonce-words, nonsense words.

5

Word Formation IV: Onomatopoeic words, eponyms, borrowing

6

Diachrony: Semantic change (metaphor, metonymy, specialization, generalization)

7

Diachrony: Sources of English vocabulary; loan words; false friends.

8

Phraseology: Idioms. Traditional and modern approaches.

9

Phraseology: Idioms and idiomaticity. Metaphor, metonymy and idioms.

10

Phraseology: Idioms and formulaic language. Proverbs, binomials etc.

11

Phraseology: Current research.

12

Phraseology: Phrasal verbs.

13

Lexicography I:  Key elements of dictionaries. Definition. Usage.

14

Lexicography II: The corpus in lexicography. Dictionary Making.

Types of dictionaries. The origin of dictionaries. History of dictionaries.

15

Revision
Exam

Način rada:     Studenti trebaju redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi, te do kraja semestra predati seminarski rad.
Studentske obveze i elementi vrednovanja:
70 % ispit
30 % seminar (3000-4000 riječi)

Literatura (odabrana poglavlja i stranice):
– Carstairs-McCarthy, Andrew (2002). An Introduction to English Morphology. Edinburgh University Press
– Halliday, M.A.K and Colin Yallop (2004). Lexicology. A Short Introduction. London: Continuum
– Harley, Heidi (2006). English Words. A Linguistic Introduction.
– Jackson, Howard and Etienne Ze Amvela (2000). Words Meaning and Vocabulary. An Introduction to Modern English Lexicology. London: Continuum
– Jackson, Howard (2002). Lexicography: An Introduction.  Routledge
– Katamba, Francis (1994). English Words, Structure, History, Usage Routledge
– Lipka, Leonhard (2002). English Lexicology. Tübingen: Narr
– Landau, Syndey (1984). Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography. Cambridge University Press
– Plag, Ingo (2003). Word Formation in English. Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge University Press