Arhiva kategorije: 10. semestar – SMJER PREVODITELJSTVO

Prevođenje i moć

Naziv kolegija: Prevođenje i moć
Nositelj kolegija:
  dr. sc. Ellen Elias-Bursać
Nastavnik:
 dr. sc. Ellen Elias-Bursać

ECTS-bodovi: 4
Jezici:
 engleski
Semestar:
 ljetni (2. ili 4.)
Status:
 izborni kolegij
Oblik nastave:
 2 sata seminara
Uvjeti za upis:
Student mora biti upisan u 2. ili viši semestar jednog od sljedećih diplomskih studija: Anglistika – prevoditeljski smjer, Komparativna književnost, Kroatistika, Južna slavistika.
Ispit:
 pisani
Opis kolegija: 
Kolegij Prevođenje i moć bavi se kulturnim i političkim asimetrijama koje su neizostavan aspekt svakog čina pismenog i usmenog prevođenja, načinima na koje prevoditelji odlučuju kompenzirati te asimetrije, kao i posljedicama njihovih odluka. Literatura koja se čita u kolegiju bavi se postkolonijalnim pitanjima, prevoditeljskom etikom i iskustvima prevoditelja tijekom rata.
Ciljevi kolegija: Prepoznati i ispitati odnose moći u (pismenom i usmenom) prevođenju kroz prizmu postkolonijalnog prevođenja i prevođenja tijekom rata. Studenti će naučiti promišljati o vlastitom položaju u okviru dinamike moći.
Studentske obveze i način vrednovanja: Od studenata se očekuje redovito pohađanje nastave i sudjelovanje u raspravama te provođenje intervjua s osobom koja je radila kao pismeni ili usmeni prevoditelj tijekom rata u Hrvatskoj (koju će studentu dodijeliti nastavnik); pisani ispit.

PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE PO TJEDNIMA

Sesija Tema
1., 2., 3. Postkolonijalizam, moć i prevođenje
4., 5. Prevoditeljska etika
6., 7., 8., 9. Usmeno prevođenje tijekom rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini
10., 11. Usmeno i pismeno prevođenje na Međunarodnom kaznenom sudu za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (ICTY)
12., 13. Jezične službe NATO-a u Bosni i Hercegovini

Obavezno štivo bit će dostupno  na Omegi (http://omega.ffzg.hr/).

Literatura:

Mona Baker, ur. 2010. Critical Readings in Translation Studies. London: Routledge.

Maria Tymoczko i Edwin Gentzler, ur. 2002. Translation and Power.  Amherst: University of Massachusetts Press.

Claudia Angeleli i Ghada Osman. 2007.  “‘A Crime in Another Language?’ An Analysis of the Interpreter’s Role in the Yousry Case,” Translation and Interpreting Studies 2.1.

Catherine Baker. 2012. “Prosperity without Security: The Precarity of Interpreters in Postsocialist, Postconflict Bosnia-Herzegovina,” Slavic Review 71, br. 4.

Ellen Elias-Bursać. Translating Evidence and Interpreting Testimony at a War Crimes Tribunal: Working in a Tug-of-War. London: Palgrave Macmillan.

Ian Jones & Louise Askew. 2014. “Bosnia and Herzegovina”.  Meeting the Language Challenges of NATO Operations, Palgrave Macmillan.

Hrvatska književnost u prijevodu

Naziv kolegija: Hrvatska književnost u prijevodu
Nositelj kolegija:
  dr. sc. Ellen Elias-Bursać
Nastavnik:
 dr. sc. Ellen Elias-Bursać

ECTS-bodovi: 4
Jezici:
 engleski i hrvatski
Semestar:
 ljetni (2. ili 4.)
Status:
 izborni kolegij
Oblik nastave:
 2 sata seminara
Uvjeti za upis:
Student mora biti upisan u 2. ili viši semestar jednog od sljedećih diplomskih studija: Anglistika – prevoditeljski smjer, Komparativna književnost, Kroatistika, Južna slavistika.
Ispit:
 pisani
Opis kolegija: 
Studenti analiziraju odlomke hrvatske književnosti u prijevodu na engleski od 20. godina 20. stoljeća do danas te istodobno čitaju relevantnu literaturu iz suvremene znanosti o prevođenju. Raspravlja se o prijevodnim strategijama, s posebnim obzirom na podomaćivanje i defamilijarizaciju, kulturne referencije, glose, prevoditeljeve predgovore, prevođenje humora te poteškoće povezane sa sintaksom, leksičkim odabirom i prevođenjem vlastitih imena. Strategije se nastoje dovesti u vezu s onima iz traduktološke literature.
Ciljevi kolegija:  Do kraja kolegija studenti će pročitati niz prijevoda hrvatske književnosti te znati prepoznati praktičnu primjenu teorijskih pristupa opisanih u literaturi iz znanosti o prevođenju.
Studentske obveze i način vrednovanja: redovito pohađanje nastave i sudjelovanje u raspravama te prezentacija o jednom od prijevoda o kojima se raspravlja; pisani ispit.

PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE PO TJEDNIMA

Sesija Tema
1., 2., 3. Uvod. Prijevodi Petar Hektorovića i Marina Držića. Strategije eruditskog prevođenja; uređivanje teksta.
4., 5. Prijevodi Augusta Šenoe i Vjenceslava Novaka. Strategije doslovnog i slobodnog prevođenja; strani elementi u prevođenju.
6., 7. Prijevodi Ivane Brlić Mažuranić i Miroslava Krleže. Strategije prevođenja rečenice i konteksta.
8., 9. Prijevodi Antuna Šoljana i Ivana Kušana. Strategije za objavljivanje engleskih prijevoda hrvatske književnosti.
10., 11. Prijevodi Ive Brešana i Dubravke Ugrešić.  Strategije prevođenja humora i dijalekta.  Glose.
12., 13. Prijevodi Roberta Perišića i Mime Simić. Strategije rodno osviještenog i politički angažiranog prevođenja.
 
Obavezno štivo bit će dostupno  na Omegi (http://omega.ffzg.hr/).

 

Literatura:

Esther Allen i Susan Bernofsky, ur. 2013. In Translation. New York: Columbia University Press.

Dodatna literatura:

L. Borges. 1999. “Pierre Menard, Author of Don Quixote.” Collected Fictions. Penguin. Tr. Andrew Hurley.

Ann Pasternak Slater. 05.11.2010. “Rereading Dr. Zhivago.” The Guardian.

Orlando Figes. 22.11.2007. “Tolstoy’s Real Hero.” New York Review of Books.

Tony Beckwith. Srpanj 2013. “Two Translators with a Swedish Tattoo.” The ATA Chronicle

Anthony Gardener. 2010. “The Champion of Translated Fiction.” Interviews. Web.

Martin Fackler. 02.11.2012. “Lifelong Scholar of Japanese Becomes One of Them.” NY Times.

Daniel Kehlmann. 25.02.2013. “In Praise of My Translator”. Publishing Perspectives. Web.

Robert Lowell. 1990. “Foreword.” Imitations. Farrar, Straus, and Giroux.

 

Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija

Program nastave (syllabus)

Naziv kolegija:  Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija
Nositelj kolegija:  dr.sc. Nataša Pavlović, izv. prof., i dr.sc. Mateusz-Milan Stanojević, izv. prof.
Nastavnik:  dr.sc. Nataša Pavlović, izv. prof., i dr.sc. Mateusz-Milan Stanojević, izv. prof.
ECTS-bodovi:   4 boda
Jezik: engleski i hrvatski
Semestar: ljetni (4. semestar diplomskog studija)
Status:  izborni
Oblik nastave:  2 sata seminara; dio studentskih obveza odvija se u virtualnom okruženju
Ispit:  pisani, kontinuirano praćenje

CILJEVI KOLEGIJA:
Cilj je ovoga kolegija da se studenti upoznaju s planiranjem i znanstvenom metodologijom istraživanja jezika i prevođenja i osposobiti ih za samostalno provođenje takvih istraživanja.

SADRŽAJI KOLEGIJA:
Kolegij obuhvaća sljedeće teme: područja istraživanja, koraci u planiranju istraživanja, teorijski modeli, postavljanje istraživačkih pitanja, razvijanje i testiranje hipoteza u odnosu na istraživačka pitanja, odnosi između varijabli, znanstvene metode, kvantitativni i kvalitativni pristupi, načini prikupljanja i obrade podataka, kombiniranje metoda i triangulacija podataka, analiza i interpretacija podataka te izvlačenje zaključaka, diseminacija rezultata istraživanja.

NAČIN RADA:
Rad u seminaru sastoji se od rasprava o pojedinim temama, kritičke procjene i analize slučajeva te izrade zadataka vezanih uz pojedine teme (vidi Prikaz izvođenja nastave po tjednima). Dio studentskih obveza odvija se u virtualnom okruženju na http://omega.ffzg.hr/.

STUDENTSKE OBVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA
Studentske obveze uključuju redovito pohađanje nastave, pripremljenost za nastavu (čitanje i analiziranje literature), aktivno sudjelovanje u nastavi (diskusije na nastavi i rad na sustavu za e-učenje) te izradu zadataka.

Završna ocjena temelji se na kontinuiranom praćenju pojedinih segmenata rada (pohađanje nastave, istraživanje, seminarski rad, aktivno sudjelovanje na satu i u e-nastavi).

OBVEZNA LITERATURA:

Gačić, Milica. 2012. Pisanje znanstvenih i stručnih radova. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Školska knjiga.

 Kumar, Ranjit. 1999. Research Methodology: A Step-by-Step guide for Beginners. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications

DOPUNSKA LITERATURA:
Angelelli, C.V. i Baer, B.J. 2016. Researching Translation and Interpreting. London/New York: Routledge

Saldanha, Gabriela i O’Brien, Sharon. 2013. Research Methodologies in Translation Studies.
London/New York: Routledge.

Williams, Jenny i Chesterman, Andrew. 2002. The Map. A Beginner’s Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St Jerome Publishing.

Odabrani članci dostupni preko baze HRČAK te članci i prezentacije dostupni na http://omega.ffzg.hr/.

PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE PO TJEDNIMA:
Kolegij se sastoji od 15 sesija (ukupno 30 sati) tijekom jednog semestra.

1. sesija: uvod, prikaz silabusa kolegija te studentskih obveza, područja istraživanja, primjeri tema, koraci u planiranju istraživanja, zadaci, rasprava.

2. sesija: analiza primjera istraživanja, s posebnim osvrtom na teorijske modele kao podlogu istraživanjima i njihov odnos prema istraživačkim pitanjima. Pitanje validnosti pojedinih istraživačkih pitanja u različitim teorijskim modelima. Rasprava i zadaci.

3. sesija: analiza primjera istraživanja, s posebnim osvrtom na postavljanje istraživačkih pitanja.

4. i 5. sesija:analiza primjera istraživanja s posebnim osvrtom na razvijanje i testiranje hipoteza u odnosu na istraživačka pitanja, odnosi između varijabli. Rasprava i zadaci.

6. i 7. sesija: analiza primjera istraživanja s posebnim osvrtom na različite znanstvene metode. Kvantitativni i kvalitativni pristupi. Rasprava i zadaci.

8. i 9. sesija: analiza primjera istraživanja s posebnim osvrtom na načine prikupljanja i obrade podataka (tekstovi i ispitanici kao izvor podataka). Kombiniranje metoda i triangulacija podataka. Rasprava i zadaci.

10. sesija: analiza i interpretacija podataka te izvlačenje zaključaka. Refleksija o vlastitom istraživanju.

11. sesija: diseminacija rezultata istraživanja. Objavljivanje radova i njihovo predstavljanje na znanstvenim skupovima. Rasprava.

12. i 13. sesija: Priprema vlastitog plana istraživanja u grupama. Rasprava i zadaci.

14. i 15. sesija: Zaključak: predstavljanje planova istraživanja. Povratna informacija (nastavnici i ostali studenti). Studentski dojmovi o kolegiju.