dr. sc. Milena Žic Fuchs, red. prof.

Biografija

2020. članica ERC Scientific Council
2014. izabrana za predsjedavajuću ERC Advanced Grant Panela SH4 „The Human Mind and Its Complexity“
2013. izabrana u članstvo Academia Europaea
2010. izabrana za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
2008. redoviti profesor
2002.-11. predstojnica Katedre za engleski jezik
2002. izabrana za člana suradnika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1996. izvanredni profesor
1995./96. provela na New York State University at Buffalo, SUNY, predavala na doktorskim studijima lingvistike i kognitivne znanosti
1990. docent
1989. doktorat iz lingvistike na Sveučilištu u Zagrebu
1984/85. Fulbrightov stipendist na UCLA-u, SAD
1982. magisterij iz lingvistike na Sveučilištu u Zagrebu
1978. asistent na Katedri za engleski jezik, Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet u Zagrebu
1977. diploma engleskog jezika i književnosti i etnologije, Filozofski fakultet u Zagrebu

Područja istraživanja
semantika, kognitivna lingvistika, analiza diskursa, sintaksa, sociolingvistika

Preddiplomski kolegiji
Semantika engleskog jezika

Diplomski kolegiji
Kognitivna lingvistika
(Jezični seminari iz analize diskursa, semantike i sintakse – momentalno se ne predaju)

Doktorski kolegiji
Doktorski studij lingvistike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Semantika, Kognitivna lingvistika i Američka lingvistika
Doktorski studij glotodidaktike, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Kognitivna lingvistika
Doktorski studij lingvistike na Sveučilištu u Osijeku: Semantika, Europski strukturalizam i Kognitivna lingvistika

Druga postignuća

2009.- predsjedavajuća Stalnog odbora za humanističke znanosti Europske znanstvene zaklade (ESF)
2009.- predsjednica Područnog vijeća za humanističke znanosti
2008.- član prosudbenog panela ERC-a (European Research Council) «The Human Mind and Its Complexity» za Advanced Grants
2005.-2008. član Stalnog odbora za humanističke znanosti ESF-a
2005.- članica uređivačkog odbora Jezikoslovlja od 2005. godine.
2003.- članica Povjerenstva za dodjelu državnih nagrada iz područja humanističkih znanosti
2003.-2009. članica Povjerenstva Ministarstva znanosti obrazovanja i športa za izdavačku djelatnost
1999.–2000. Ministrica znanosti i tehnologije
1998.-2002. članica Nacionalnog vijeća za znanost
1996.-1998. pročelnica Odsjeka za anglistiku
1994.-1999. članica Vijeća za jezikoslovlje i hrvatski jezik pri MZT
1994.-1995. predsjednica Vijeća za izdavačku djelatnost pri Ministarstvu znanosti i tehnologije
1991.-1998. glavna urednica časopisa Suvremena lingvistika
1978.-1988. članica uredništva i tajnica časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia

Projekti
2007. –  voditelj projekta br. 130-1301049-1047 Teorijska kognitivno-lingvistička istraživanja hrvatskoga i drugih jezika, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
2005. – 2007. voditelj projekta br. 0130547 Kognitivno lingvistička istraživanja hrvatskoga i engleskoga jezika, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
1996. – 2001. voditelj znanstvenog projekta br. 130719 Semantička polja i sintaksa, Ministarstvo znanosti i tehnologije.
1991. – 1996. voditelj projekta br. 6-03-217 Načela organizacije leksika pri Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta, Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.

Odabrana bibliografija
Knjige

° Cognitive Linguistics: Convergence and Expansion. (ur. Brdar, Mario, Gries, Stefan, Žic Fuchs, Milena). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2011. (monografija)
° Kognitivna lingvistika i jezične strukture: engleski present perfect. Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2009. (monografija)
° Rječnik kratica. (sa Stjepanom Babićem, Vlatkom Brozom i Sanjom Fulgosi). Zagreb: Nakladni zavod Globus, 2007. (rječnik)
° Znanje o jeziku i znanje o svijetu. Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za opću lingvistiku i orijentalne studije, 1991. (monografija)

Članci
„Communication technologies and their influence on language: Reshuffling tenses in Croatian SMS text messaging“ (s Ninom Tuđman Vuković) u Jezikoslovlje 9, 2008., 1-2, str. 109-122
„Metaphorical processes as basis of proper names“ (s Dunjom Brozović Rončević) u Quaderni Internazionali di Rivista italiana di onomastica: RIOn International Series 1. 1, 2005., str. 33-44
„Communication technologies and their influence on language: an example from Croatian“ u Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 47-48. 2002-2003. str. 597-608
„’Here’ and ‘There’ in Croatian: A Case Study of an Urban Standard Variety“ u The Construal of Space in language and Thought, Dirven, René, Pütz, Martin (ur.), Berlin: Mouton de Gruyter, 1997., str. 49-62

° Interview: New ERC Scientific Council Member, linguist Milena Žic Fuchs (29 April 2020)

Opširnija bibliografija dostupna je na:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=83311

Opširnija biografija dostupna je na:
http://info.hazu.hr/hr/clanovi_akademije/osobne_stranice/m_z_fuchs