Konceptualna metafora: temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode

mateusz-metafora

Mateusz-Milan Stanojević. Konceptualna metafora: temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode. Zagreb: Srednja Europa, 2013.

Ova se knjiga bavi ulogom konceptualne metafore u objašnjenju jezičnih pojava i ljudske spoznaje te mogućim zamkama pri njezinu istraživanju. Knjiga nudi sveobuhvatni model istraživanja konceptualne metafore utemeljen na najnovijim spoznajama i oprimjeren brojnim autentičnim primjerima na hrvatskome. Načela navedenog modela primjenjuju se u dvama istraživanjima. Knjiga je namijenjena lingvistima te studentima diplomskih i poslijediplomskih studija lingvistike. Premda joj temeljna namjena nije pedagoška, njezini teorijski dijelovi mogu poslužiti kao udžbenički tekstovi, a metodološki i praktični dijelovi kao poticaj istraživačima o tome kako istraživati konceptualnu metaforu