Arhiva kategorije: 4. semestar

Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica

Nositelj kolegija: dr. sc. Irena Zovko Dinković, izv. prof.
Nastavnik: dr. sc. Irena Zovko Dinković, izv. prof.
ljetni semestar
Broj ECTS bodova: 6
Jezik:   engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša:   IV
Uvjeti: položen ispit iz Sintakse 1 – vrste riječi
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente sa složenijim vidovima rečenične strukture, primjerice s argumentnom strukturom predikata, složenim i sastavnim rečenicama i slično, kao i sa značenjskim odnosima među pojedinim rečeničnim dijelovima. Studenti također analiziraju različite jezične pojavnosti poput tranzitivnosti, glagolskog vida, elipse i dr. te ih uspoređuju s pojavnostima u hrvatskome jeziku. Na kraju semestra studenti se upoznaju s osnovnim postavkama glavnih formalnih i funkcionalnih sintaktičkih teorija kako bi stekli širi uvid ne samo u sintaktičku analizu engleskog, već i u jezične mehanizme općenito.

SADRŽAJ KOLEGIJA:

Program nastave po tjednima (syllabus)

Week

Topic

1.

General information about the course.
REVISION OF MAJOR ISSUES FROM SYNTAX I COURSE.

2.

Syntactic and semantic arguments of verbs. Grammatical relations and meaning. (Miller, ch. 11; Burton-Roberts, 38-45; Van Valin, pp. 22-26)

3.

Transitivity. Verb alternations. (Miller, pp. 51-53; Burton-Roberts, pp. 81-91; Van Valin, 60-64)
Behavioral properties of grammatical relations: direct and indirect objects. (Van Valin, pp. 35-37, 59-62, 67-69, 70-78; Miller, pp. 93-99)

4.

Properties of sentence elements. (Burton-Roberts, pp. 30-35; Greenbaum & Quirk, 10.1.−10.18; Miller, pp. 88-93; Van Valin, pp. 41-43)

5.

REVISION

6.

Tense and aspect. (Miller, pp. 143-151)
Mood and voice: active and passive. (Miller, pp. 136-142, 151-154; Longman)

7.

Subject-verb agreement. Sentence types: questions and negation.(Miller, pp. 107-111; Longman)

8.

Pronouns and reference. Ellipsis. (Burton-Roberts, pp. 141-145, 219-220;   Miller, p. 17; Longman)
REVISION

9.

Complex sentences. Relative clauses. (Burton-Roberts, pp. 228-236; Miller, pp. 64-65; Van Valin, pp. 46-49)

10.

  VP in subordinate clauses. (Longman)

11.

Syntactic and semantic functions of subordinate clauses: nominal clauses (Longman, Greenbaum & Quirk, 15.1.−15.9)

12.

Syntactic and semantic functions of subordinate clauses: adverbial clauses (Longman)
REVISION

13.

Raising constructions and coordinate constructions. (Burton-Roberts, pp. 66-71; Van Valin, pp. 49-56)

14.

Theme and rheme. Focus and topic. (Longman) REVISION.

15.

FINAL REVISION. PREPARATION FOR THE EXAM.

NAČIN RADA:
Gradivo se predaje po cjelinama, a nakon svake cjeline studenti na satu rješavaju određeni broj zadataka. Od studenata se također očekuje da kod kuće pročitaju određene dijelove literature koji se odnose na usvojeno gradivo te da riješe vježbe i zadatke koje poslije provjeravaju s nastavnikom na satu.
STUDENTSKE OBAVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA:
Studenti bi trebali redovno pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi. Tijekom semestra dva do tri puta ponavlja se ranije usvojeno gradivo. Zadnji tjedan nastave ponavlja se cjelokupno gradivo, a po završetku nastave studenti pristupaju pismenom ispitu.

OBAVEZNA LITERATURA (odabrana poglavlja i stranice):
– Greenbaum, Sidney, Randolph Quirk, Geoffrey Leech & Jan Svartvik (1990). A Student’s Grammar of the English Language, Harlow: Longman.
– Biber, Douglas, Susan Conrad, Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman.
– Van Valin, Robert D. Jr. (2001). An Introduction to Syntax, Cambridge: Cambridge University Press
 
DODATNA LITERATURA:
– Burton-Roberts, Noel (1997). Analysing Sentences: Introduction to English Syntax, Harlow: Longman.
– Miller, Jim (2001). An Introduction to English Syntax, Edinburgh:
Edinburgh University Press.
– Huddleston, Rodney & Geoffrey Pullum (2005). A Student’s Introduction to English Grammar, Cambridge: Cambridge University Press.

Analiza engleskih tekstova

Naziv kolegija: Analiza engleskih tekstova EN1J07
Program nastave po tjednima (Syllabus)
Ljetni semestar
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik:  engleski
Trajanje: jedan semestar, 4., ljetni semestar
Nositelj kolegija: dr.sc. Snježana Veselica-Majhut, dr. sc. Ivana Bašić, Marina Zubak, dr. sc. Tea Raše
Nastavnici: dr.sc. Snježana Veselica-Majhut, dr. sc. Ivana Bašić, Marina Zubak, dr. sc. Tea Raše
Status: obvezatni
Oblik nastave: 2 sata seminara i 2 sata vježbi na tjedan
Uvjeti za upis kolegija: položeni ispiti Suvremeni engleski jezik 1 i 2, i odslušan kolegij Suvremeni engleski jezik 3
Ispit: pismeni
Sadržaj: U ovome kolegiju studenti će upoznati različite vrste tekstova i njihove osobitosti. Kolegij će uključivati analizu i pisanje tekstova, a obuhvatit će čitav niz različitih vrsta diskursa koji se rabe u suvremenom engleskom jeziku.
Cilj: Cilj je kolegija upoznati studente s različitim tipovima tekstova i razviti svijest o njihovim lingvističkim karakteristikama. Na temelju  niza tematski okupljenih tekstova koji pripadaju različitim diskursima, studenti će  proširiti poznavanje vokabulara i poboljšati njegovu praktičnu upotrebu, razviti vještine čitanja i analize raznorodnih tipova tekstova, te razviti vještine pismenog izražavanja na engleskom jeziku. Od studenata se očekuje da u ovom kolegiju dalje razviju  jezične kompetencije koje su stekli u prethodnim jezičnim kolegijima, pri čemu će se posebna pozornost  posvetiti uporabi sintaktičkih struktura usvojenih u kolegiju Suvremeni engleski jezik 3.

Literatura::
Zbirka tekstova za kolegij Analiza engleskih tekstova (Reader)

Prikaz izvođenja nastave:
1. Uvod u kolegij
2. – 9. Prvi blok tekstova 
10. Prvi kolokvij (razumijevanje nepoznatog teksta, pisanje sažetka, vokabular)
11. Ispravak kolokvija i komentar
12. – 24. Drugi blok tekstova
25. Ponavljanje
26. Drugi kolokvij (razumijevanje nepoznatog teksta, pisanje sažetka, vokabular)
27.  Ispravak kolokvija i komentar