Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica

Naziv kolegija: Sintaksa engleskog jezika 2 – rečenica
Nositelj kolegija: dr. sc. Irena Zovko Dinković, izv. prof.
Nastavnik:
dr. sc. Irena Zovko Dinković, izv. prof.
Broj ECTS bodova: 6
Jezik:
engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša: IV. (ljetni)
Uvjeti:
položen ispit iz kolegija Sintaksa 1 – vrste riječi

CILJ:
Upoznati studente sa složenijim vidovima rečenične strukture, primjerice s argumentnom strukturom predikata, nezavisno i zavisno složenim rečenicama, kao i sa značenjskim odnosima među pojedinim rečeničnim dijelovima. Studenti također analiziraju različite jezične pojavnosti poput tranzitivnosti, glagolskog vida, elipse i dr. te ih uspoređuju s pojavnostima u hrvatskome i drugim jezicima. Na kraju semestra studenti se upoznaju s osnovnim postavkama glavnih formalnih i funkcionalnih sintaktičkih teorija kako bi stekli širi uvid ne samo u sintaktičku analizu engleskog, već i u jezične mehanizme općenito.

PROGRAM NASTAVE PO TJEDNIMA:

 1. General information about the course. Revision of Syntax I.
 2. Dependency relations. Syntactic and semantic arguments of verbs. Grammatical relations and meaning. (Miller, ch. 11; Burton-Roberts, 38-45; Van Valin, pp. 22-26)
 3. Coordination. Properties of sentence elements. (Burton-Roberts, pp. 30-35; Greenbaum & Quirk, 10.1.−10.18; Miller, pp. 88-93; Van Valin, pp. 41-43)
 4. Subjects. Subject-verb agreement.
 5. Behavioral properties of grammatical relations: direct and indirect objects. (Van Valin, pp. 35-37, 59-62, 67-69, 70-78; Miller, pp. 93-99)
 6. Transitivity. Verb alternations. (Miller, pp. 51-53; Burton-Roberts, pp. 81-91; Van Valin, 60-64)
 7. Revision. Mid-term exam.
 8. Tense and aspect. (Miller, pp. 143-151)
  9. Modality and voice: active and passive. (Miller, pp. 136-142, 151-154; Longman)
 9. Pro-forms and reference. Ellipsis. (Burton-Roberts, pp. 141-145, 219-220; Miller, p. 17; Longman)
  11. Sentence types: questions and negation.(Miller, pp. 107-111; Longman)
 10. Complex sentences. Relative clauses. (Burton-Roberts, pp. 228-236; Miller, pp. 64-65; Van Valin, pp. 46-49)
 11. Functions of subordinate clauses: nominal and adverbial clauses (Longman, Greenbaum & Quirk, 15.1.−15.9)
 12. Information structure: theme and rheme, focus and topic.
 13. Final revision. End-term exam.

 NAČIN RADA:
Gradivo se predaje po cjelinama korištenjem prezentacija u Powerpointu, a nakon svake cjeline studenti dobivaju zadaću, koju poslije provjeravaju s nastavnicom na satu. Od studenata se također očekuje da kod kuće pročitaju određene dijelove literature koji se odnose na usvojeno gradivo. Zadaci i dodatni materijali (handouti, članci, mrežne poveznice…) dostupni su studentima putem sustava za učenje na daljinu Omega.

 STUDENTSKE OBAVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA:
Od studenata se očekuje redovno pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u nastavi, kao i rješavanje zadaća. Tijekom semestra dva do tri puta ponavlja se ranije usvojeno gradivo. Sredinom i krajem semestra studenti imaju mogućnost polaganja dijela gradiva putem kolokvija. Ocjena dvaju kolokvija se zbraja. Zadnji tjedan nastave ponavlja se cjelokupno gradivo, a po završetku nastave studenti koji nisu uspjeli ili željeli polagati putem kolokvija pristupaju pismenom ispitu te dobivaju brojčanu ocjenu.

OBAVEZNA LITERATURA (odabrana poglavlja i stranice):
– Greenbaum, Sidney, Randolph Quirk, Geoffrey Leech & Jan Svartvik (1990). A Student’s Grammar of the English Language, Harlow: Longman.
– Biber, Douglas, Susan Conrad, Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman.
– Van Valin, Robert D. Jr. (2001). An Introduction to Syntax, Cambridge: Cambridge University Press

DODATNA LITERATURA:
– Burton-Roberts, Noel (1997). Analysing Sentences: Introduction to English Syntax, Harlow: Longman
– Dryer, Matthew (1986). Primary objects, Secondary Objects, and Antidative, Language 62 (4): 808 – 845
– Hopper, Paul & Sandra Thompson (1980). Transitivity in Grammar and Discourse, Language 56 (2): 251 – 299
– Huddleston, Rodney & Geoffrey Pullum (2005). A Student’s Introduction to English Grammar, Cambridge: Cambridge University Press
– Kučanda, Dubravko (1999). O logičkom subjektu, Filologija 32: 75 – 90
– Lambrecht, Knud (1984). Information structure and sentence form. Cambridge: Cambridge University Press
– Miller, Jim (2001). An Introduction to English Syntax, Edinburgh:
Edinburgh University Press.
– Nichols, Johanna (1986). Head-Marking and Dependent-Marking Grammar, Language 62 (1): 56 – 119
– Palmer, Frank R. (1994). Grammatical roles and relations. Cambridge: Cambridge University Press