Suvremeni engleski jezik 2

Naziv kolegija: Suvremeni engleski jezik 2
Program nastave po tjednima (Syllabus)
Nastavnici
: lektori (Bukvić Pažin, Majerović, Zgaga, Zubak Pivarski)

ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Semestar: II. (ljetni)
Status: obvezatni
Oblik nastave: 2 sata seminara + 2 sata vježbi na tjedan
Uvjet za upis: odslušan kolegij Suvremeni engleski jezik 1
Ispit: pismeni i usmeni
__________________________________________________________________________________________

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 2
CILJEVI KOLEGIJA:
Cilj je da studenti nauče kako samostalno i kontinuirano raditi na razvijanju visokog stupnja sposobnosti razumijevanja, te sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja na engleskome jeziku. Također trebaju naučiti koristiti različite priručnike, prvenstveno rječnike i gramatike, što je nužno za samostalan rad na tekstu i preduvjet je za praćenje ostalih kolegija.
SADRŽAJI KOLEGIJA:

Sadržaji kolegija obuhvaćaju intenzivno proučavanje engleske normativne gramatike, te detaljnu obradu različitih tekstova, s ciljem proširenja vokabulara, razumijevanja stilski različitih tekstova, upoznavanja anglofonih kultura i razvijanja vlastite sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja.
NAČIN RADA:

U nastavi se izmjenjuje učenje gramatike i rad na tekstovima. Tekstovi su odabrani i skupljeni u zbirci (reader), koju studenti dobivaju na početku semestra. Obuhvaćaju kratka prozna djela suvremenih autora s engleskog govornog područja i autorske novinske članke. Budući da je važno da tekstovi budu recentni, u izvedbenom planu ne navode se njihovi naslovi.
Gramatičke strukture engleskog jezika uvježbavaju se na zadacima koje tijekom semestra pripremaju nastavnici.
STUDENTSKE OBVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA:

Studenti trebaju redovno pohađati nastavu (najviše tri izostanka u semestru) i aktivno sudjelovati u nastavi, te unaprijed pripremati zadane tekstove i samostalno rješavati zadatke. Tijekom semestra studenti pišu nekoliko testova, kojima se provjerava napredak u savladavanju gradiva. Pod uvjetom da su ispunili predviđene obaveze (redovno pohađanje, zadaće, testovi, tutorial) do kraja redovne nastave, studenti na kraju semestra polažu ispit kojim se provjerava gradivo čitavog semestra. Očekuje se da će student položiti ispit iz kolegija Suvremeni engleski jezik 1 prije polaganja ispita iz Suvremenog engleskig jezika 2. Nakon položenog pismenog ispita student pristupa usmenom ispitu kod svojeg lektora koji utvrđuje konačnu ocjenu. Ukoliko student ne položi usmeni ispit do kraja ispitnog roka, mora ponovno izaći na pismeni ispit u sljedećem redovnom roku (jesenski).

OBAVEZNA LITERATURA:
– ZBIRKA TEKSTOVA ZA KOLEGIJE SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 I 2 (Reader for Students of CEL 1 and 2)
ZBIRKA ZADATAKA ZA KOLEGIJE SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 i 2 – Bašić, Ivana; Zubak Pivarski, Marina: A Reader for Contemporary English Language 1 and 2, Zagreb: FF press, 2013
– ZBIRKA GRAMATIČKIH ZADATAKA (Grammar Exercises for Students of CEL 1 and 2)
– – ZBIRKA GRAMATIČKIH ZADATAKA ZA KOLEGIJ SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 2 – Bašić, Ivana; Majerović, Marko; Zubak Pivarski, Marina: Grammar Workbook for Contemporary English Language 2, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2018

GRAMATIKE
– Eastwood, John (2005). Oxford Learner’s Grammar: grammar finder, Oxford: Oxford University Press
– Swan, Michael (2005). Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press
– Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman, (Chapters 2, 3)

RJEČNICI
Studenti trebaju koristiti bar jedan jednojezični rječnik engleskog jezika, na primjer:
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Seventh edition. (2005). Oxford: Oxford University Pres

DODATNA LITERATURA:
– Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman
– Eastwood, John (1994). Oxford Guide to English Grammar, Oxford: Oxford University Press (out of print)
– Karlovčan, Vjekoslav (2002). A Survey of English Grammar, Zagreb: Profil International

PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE:
Kolegij Suvremeni engleski jezik 2 studenti pohađaju 4 sata tjedno, u dvije sesije. Semestar traje 15 tjedana, što iznosi 30 sesija. U izvedbenom planu prikazuje se gradivo koje će se obrađivati u svakoj sesiji. Nazivi gramatičkih tematskih jedinica u izvedbenom se planu zbog jasnoće i preciznosti navode na engleskome jeziku.

1. FINITE AND NONFINITE FORMS
–   infinitives, gerunds, participles
–   non-finite clauses
2.  SENTENCE TYPES AND DISCOURSE FUNCTIONS
–   questions, statements, imperatives, exclamations
 3. 1. TEKST IZ ZBIRKE
 –   obrada teksta i vježbe u skladu s ciljevima navedenima u uvodu
 4. VERB PHRASE IN SUBORDINATE CLAUSES
–   indirect speech
–   ponavljanje glagolskih vremena i oblika
5. 1. TEKST IZ ZBIRKE
 –   nastavak, prijevodi
6. VERB PHRASE IN SUBORDINATE CLAUSES
–   time clauses
7. 2. TEKST IZ ZBIRKE
8. VERB PHRASE IN SUBORDINATE CLAUSES
–   expressing hypothesis – hypothetical and other conditionals
9. 2. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak, prijevodi
10. PONAVLJANJE – gramatika i vokabular
11.  TEST – gramatika (tenses, modals, verb phrase in subordinate clauses)
12.  ISPRAVAK I KOMENTAR TESTA
 13. ADVERBS & ADVERBIALS
–  semantičke i gramatičke uloge
14.  3. TEKST IZ ZBIRKE
15.  NOUNS
–    types of nouns
–    the noun phrase – premodification/postmodification
16. 3. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak 
17. NOUNS
–  kategorija broja (countable/uncountable); plurals of nouns
–  slaganje (agreement)
–  kategorija roda
18. 3. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak – vokabular i prijevod na temelju teksta iz zbirke
19. ARTICLES
–   značenja i upotreba
20. 4. TEKST IZ ZBIRKE
21. ARTICLES
–    ponavljanje i vježbanje
22.  4. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak (vokabular i prijevod na temelju teksta iz zbirke)
23. POSSESSIVES, DEMONSTRATIVES, PRONOUNS
24. QUANTIFIERS AND NUMERALS&MEASUREMENTS
25. PREPOSITIONS
26. PHRASAL, PREPOSITIONAL AND PHRASAL-PREPOSITIONAL VERBS
27. PREPOSITIONS AND MULTI-WORD VERBS – ponavljanje i vježbanje
28. ADJECTIVES
29.  PONAVLJANJE – gramatika i vokabular i prijevod na temelju 3. i 4. teksta iz zbirke
30. PONAVLJANJE
 
 

 

Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi

Naziv kolegija: Sintaksa engleskog jezika 1: vrste riječi
Nositelj kolegija: dr. sc. Anđel Starčević, docent

Izvođač: dr. sc. Anđel Starčević, docent
Broj ECTS bodova: 6
Jezik: engleski
Semestar: II. (ljetni)
Status: obavezni
Oblik nastave: 4 sata predavanja tjedno
Preduvjet za upis: položen ispit iz Uvoda u lingvistički studij engleskog jezika
Ispit: pismeni

Obavezna literatura označena je podebljanim slovima.
NASTAVNI PROGRAM:

Tjedan
Tema
1.
General information about the course. Introduction to syntax and grammar. Prescriptive vs. descriptive. Exercises.
(Crystal 2003:194-195; Milroy, 133-139; Trask, 187-211)
2.
Morphology: problems in identifying words, morphemes and allomorphs. Lexical words and function words. Lexical categories. Inflection and derivation. Paradigmatic and syntagmatic relations. Exercises.
(Longman, ch. 2; Van Valin, 6-8, 13-17, 86-87; Miller, ch. 4)
3.
Phrases and Clauses. Clause elements and clause patterns. Grammatical relations: subjects and objects. Exercises. (Longman, ch. 3; Burton-Roberts, 78-90; Miller. ch. 9)
4.
Verb classes in English. Lexical, modal, and primary verbs. (Longman, ch. 5)
5.
Phrasal and prepositional verbs. Exercises.
(Longman, ch. 5; Miller, 51-53; Burton-Roberts, 126-132)
6.
VPs: tense, aspect, voice and modal use. Non-finite clauses. Exercises.
(Longman, ch. 6; Miller, 81-85)
7.
REVISION OF VERBS AND VPs.
8.
Noun classes in English. NPs: determiners. Exercises.
(Longman, ch. 4; Burton-Roberts, 55-58, 154-160; Miller, 53-55)
9.
Pronouns. Exercises. (Longman, ch. 4; Burton-Roberts, 171-173).
10.
NPs: premodification and postmodification. Exercises.
(Longman, ch. 9; Burton-Roberts, 160-164, 166-171)
11.
REVISION OF NOUNS AND NPs.
12.
Adjectives and adjective phrases. Exercises. Prepositions and PPs. Exercises.
(Longman, ch. 7; Burton-Roberts, 62-66, 202, 206, 259)
13.
Adverbs and adverbials. Exercises. (Longman, ch. 7; Miller, 65-66)
14.
Grammatical categories: gender, tense, mood, aspect.
(Miller, 133-142)
15.
FINAL REVISION and COURSE ASSESSMENT. PREPARATION FOR THE EXAM.

Sadržaj kolegija: Kolegij se bavi strukturom i funkcijama engleskih riječi, skupina i rečenica te njihovom usporedbom s hrvatskom gramatikom. Gramatičke pojavnosti standardnog i nestandardnog jezika analiziraju se iz lingvističke, deskriptivne perspektive. Od studenata se očekuje da aktivno sudjeluju na nastavi, pročitaju obavezne dijelove literature te da riješe relevantne zadatke, koji se kasnije analiziraju na nastavi. Na kraju kolegija pristupa se pismenom ispitu.

Cilj kolegija: Upoznati studente s leksičkim kategorijama i sastavničkom strukturom rečenice u engleskome jeziku te sa sintaktičkim funkcijama pojedinih sastavničkih dijelova i odnosom sintakse i semantike. Usporediti različite jezične pojavnosti u engleskom i hrvatskom jeziku.

OBAVEZNA LITERATURA (odabrana poglavlja i stranice):

– Biber, D., Conrad, S., & Leech, G. (2002). Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Longman.
– Crystal, D. (2003). The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
– Milroy, J. (2007). “The Ideology of the Standard Language“, u C. Llamas, L. Mullany, & P. Stockwell (ur.), The Routledge Companion to Sociolinguistics. London/New York: Routledge.
– Trask, R. (1999). “Attitudes to Language“, u Language: The Basics. (2. izdanje) London/New York: Routledge.
– Valin, R. (2001). An Introduction to Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

PREPORUČENA I DODATNA LITERATURA:
– Burton-Roberts, N. (1997). Analysing Sentences: Introduction to English Syntax. Harlow: Longman.
– Carstairs-McCarthy, A. (2002). An Introduction to English Morphology: Words and Their Structure. Edinburgh: Edinburgh University Press.
– Greenbaum, S., & Quirk, R. (1990). A Student’s Grammar of the English Language. Harlow: Longman.
– Huddleston, R., & Pullum, G. (2005). A Student’s Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
– Leech, G. (2004). Meaning and the English Verb (3. izdanje). London: Pearson Longman.
– Matthews, P. (2014). The Concise Oxford Dictionary of Linguistics (3. izdanje). Oxford: Oxford University Press.
– Miller, J. (2002). An Introduction to English Syntax. Edinburgh: Edinburgh University Press.
– Trudgill, P., & Hannah, J. (2008). International English: A Guide to the Varieties of Standard English

(5. izdanje). London: Hodder Education.

Uvod u studij engleske književnosti 2

Naziv kolegija: Uvod u studij engleske književnosti 2
Nositelji kolegija: dr. sc. Vanja Polić, izv. prof. i dr. sc. Sven Cvek, doc.
Izvođači kolegija: Cvek, Polić, Domines Veliki, Klepač, Tutek
ECTS bodovi: 2
Jezik: engleski
Trajanje: 1 semestar (ljetni), 1 sat seminara tjedno (nastava se održava u 2 sata seminara svaka 2 tjedna)
Status: obavezan
Uvjet za upis kolegija: odslušan ili položen kolegij Uvod u studij engleske književnosti 1
Način polaganja kolegija: kontinuirana provjera znanja; seminarski rad.
Opis kolegija: Kolegij nudi pregled glavnih ideja i debata dvadesetostoljetne književne teorije. Studentima nudi alate za kritičku analizu književnoga teksta. Svaka dva tjedna fokus je na odabranom teorijskom pristupu književnim (i drugim) tekstovima. Od studenata se očekuje da pročitaju i kraći književni tekst. Uz seminarski rad, studenti moraju redovito pisati kraće zadaće.
Ciljevi: Kolegij studentima daje temelje za samostalan istraživački rad. Studenti usvajaju osnove akademskog pisma.
Studentske obaveze: Konačna ocjena temelji se na kontinuiranoj provjeri znanja. Ona uključuje sljedeće elemente: redovito pohađanje nastave (broj dozvoljenih izostanaka: 2), pripremu za nastavu, aktivno sudjelovanje u nastavi, predaju seminarskoga rada u zadanom roku. Konačna ocjena iz kolegija zbirna je ocjena kontinuirane provjere znanja, gdje 60% ocjene čini seminarski rad, a 40% ostali elementi. Svi elementi kontinuirane provjere znanja moraju biti zadovoljeni da bi konačna ocjena bila pozitivna.

Raspored nastave po tjednima:
*Studenti će od predavača dobiti upute o materijalima koje trebaju pripremiti za sljedeći sat.
1. tjedan
Pregled kolegija, studentske obaveze
Osnove akademskog pisma
Zadaća za 2. tjedan

2. tjedan
Strukturalizam
Claude Lévi-Strauss (bricolage, mytheme, binary oppositions)
Vladimir Propp (the narrative language of a folktale)
A.J. Greimas (universal grammar of narrative)
Zadaća za 3. tjedan

3. tjedan
Poststrukturalizam/dekonstrukcija
Roland Barthes “The Death of the Author”, S/Z
logocentrism/phonocentrism vs. différance (Jacques Derrida);
misreading, the anxiety of influence/belatedness (Harold Bloom)
metahistory (Hayden White)
Zadaća za 4. tjedan

4. tjedan
Psihoanalitička kritika
Freud: das Unheimliche/the uncanny; dreamwork (displacement & condensation); repression & sublimation; ego-superego-id; Oedipus complex
Lacan: displacement/condensation & metonymy/metaphor; the real, imaginary, symbolic; mirror stage; other/Other
Zadaća za 5. tjedan

5. tjedan
Feministička kritika
feminism/femaleness/femininity (Toril Moi)
écriture féminine (Hélène Cixous)
symbolic and semiotic aspect of language (Julia Kristeva)
Zadaća za 6. tjedan

6. tjedan
Historijski materijalizam
capital; ideology; class; hegemony; structure of feeling; form as “abstract of social relations”; literature and the world-system; totality; cognitive mapping
Leon Trotsky “Literature and Revolution”; Raymond Williams “Marxism and Literature”; Fredric Jameson “The Political Unconscious”; Franco Moretti “Distant Reading” (selection)
Zadaća za 7. tjedan

7. tjedan
Postkolonijalna teorija
colonial/colonialist literature; colonial tropes; Orientalism (Said); hybridity (Bhabha); cultural diversity vs. cultural difference (Bhabha); mimicry (Lacan/Fanon/Bhabha), subaltern (Spivak); synergy (Young); transculturation, multiculturalism, dislocation; abrogation and appropriation (Ashcroft et al), metonymic gap

LITERATURA:
Kraći književni tekstovi po izboru nastavnika.
Peter Barry, Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester/New York: Manchester University Press, 2002 (1995). (izbor)
David Lodge, ed. Modern Criticism and Theory: A Reader. London/New York: Longman, 1991 (1988). (izbor)
Vincent B. Leitch, gen. ed. The Norton Anthology of Criticism and Theory. New York/London: W.W. Norton, 2001. (izbor)
MLA Handbook for Writers of Research Papers. 7th Edition. New York: The Modern Language Association of America. 2009.

 

Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi (do 2015/16)

Naziv kolegija: Sintaksa engleskog jezika 1: vrste riječi
Nositelj kolegija: dr. sc. Irena Zovko Dinković, izvanredni profesor

Izvođač: dr. sc. Anđel Starčević, poslijedoktorand
Broj ECTS bodova: 6
Jezik: engleski
Semestar: II. (ljetni)
Status: obavezni
Oblik nastave: 4 sata predavanja tjedno
Uvjeti: položen ispit iz Uvoda u lingvistički studij engleskog jezika
Ispit: pismeni
Cilj: Upoznati studente s leksičkim kategorijama i sastavničkom strukturom rečenice u engleskome jeziku te s gramatičkom funkcijom pojedinih sastavničkih i rečeničnih dijelova, nastojeći usporediti različite jezične pojavnosti u engleskom i hrvatskom jeziku.

Obavezna literatura označena je podebljanim slovima.
NASTAVNI PROGRAM:

Tjedan
Tema
1.
General information about the course. Brief historical overview of syntactic studies. Prescriptive vs. descriptive. Exercises.
(Crystal 2003:194-195, 2004:400-401; Milroy, 133-139; Trask, 187-211)
2.
Morphology: problems in identifying words, morphemes and allomorphs. Lexical words and function words. Lexical categories. Inflection and derivation. Paradigmatic and syntagmatic relations. Exercises.
(Longman, ch. 2; Van Valin, 6-8, 13-17, 86-87; Miller, ch. 4)
3.
Phrases and Clauses. Clause elements and clause patterns. Grammatical relations: subjects and objects. Exercises. (Longman, ch. 3; Burton-Roberts, 78-90; Miller. ch. 9)
4.
Verb classes in English. Lexical, modal, and primary verbs. (Longman, ch. 5)
5.
Phrasal and prepositional verbs. Exercises.
(Longman, ch. 5; Miller, 51-53; Burton-Roberts, 126-132)
6.
VPs: tense, aspect, voice and modal use. Non-finite clauses. Exercises.
(Longman, ch. 6; Miller, 81-85)  1st ASSIGNMENT DUE
7.
REVISION OF VERBS AND VPs.
8.
Noun classes in English. NPs: determiners. Exercises.
(Longman, ch. 4; Burton-Roberts, 55-58, 154-160; Miller, 53-55)
9.
Pronouns. Exercises. (Longman, ch. 4; Burton-Roberts, 171-173).
10.
NPs: premodification and postmodification. Exercises.
(Longman, ch. 9; Burton-Roberts, 160-164, 166-171)
11.
REVISION OF NOUNS AND NPs.
12.
Adjectives and adjective phrases. Exercises. Prepositions and PPs. Exercises.
(Longman, ch. 7; Burton-Roberts, 62-66, 202, 206, 259)
13.
Adverbs and adverbials. Exercises. (Longman, ch. 7; Miller, 65-66)
14.
Grammatical categories: gender, tense, mood, aspect.
(Miller, 133-142) 2nd ASSIGNMENT DUE
15.
FINAL REVISION and COURSE ASSESSMENT. PREPARATION FOR THE EXAM.

                                                                                                        
NAČIN RADA: Gradivo se predaje po cjelinama, a nakon svake cjeline studenti na satu rješavaju određeni broj zadataka. Od studenata se također očekuje da kod kuće pročitaju određene dijelove literature koji se odnose na usvojeno gradivo te da riješe vježbe i zadatke koje poslije provjeravaju s nastavnikom na satu.

STUDENTSKE OBAVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA: Studenti bi trebali redovno pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi. Tijekom semestra dva do tri puta ponavlja se ranije usvojeno gradivo, a studentima su ponuđena četiri nešto zahtjevnija zadatka od kojih biraju dva koja su uvjet za dobivanje potpisa. Zadnji tjedan nastave ponavlja se cjelokupno gradivo, a po završetku nastave studenti pristupaju pismenom ispitu.

OBAVEZNA LITERATURA (odabrana poglavlja i stranice):

– Biber, D., Conrad, S., & Leech, G. (2002). Longman Student Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Essex: Longman.
– Crystal, D. (2003). The Cambridge Encyclopaedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.
– Crystal, D. (2004). The Stories of English. London: Penguin Books.
– Milroy, J. (2007). “The Ideology of the Standard Language“, u C. Llamas, L. Mullany, & P. Stockwell (ur.), The Routledge Companion to Sociolinguistics. London/New York: Routledge.
– Trask, R. (1999). “Attitudes to Language“, u Language: The Basics. (2. izdanje) London/New York: Routledge.
– Valin, R. (2001). An Introduction to Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

PREPORUČENA I DODATNA LITERATURA:
– Burton-Roberts, N. (1997). Analysing Sentences: Introduction to English Syntax. Harlow: Longman.
– Carstairs-McCarthy, A. (2002). An Introduction to English Morphology: Words and Their Structure. Edinburgh: Edinburgh University Press.
– Greenbaum, S., & Quirk, R. (1990). A Student’s Grammar of the English Language. Harlow: Longman.
– Huddleston, R., & Pullum, G. (2005). A Student’s Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.
– Leech, G. (2004). Meaning and the English Verb (3. izdanje). London: Pearson Longman.
– Matthews, P. (2014). The Concise Oxford Dictionary of Linguistics (3. izdanje). Oxford: Oxford University Press.
– Miller, J. (2002). An Introduction to English Syntax. Edinburgh: Edinburgh University Press.
– Trudgill, P., & Hannah, J. (2008). International English: A Guide to the Varieties of Standard English

(5. izdanje). London: Hodder Education.

Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi-ARCH

Naziv kolegija: Sintaksa engleskog jezika 1: vrste riječi
Nositelj kolegija: dr. sc. Irena Zovko Dinković, docent

Izvođač: Anđel Starčević
Broj ECTS bodova: 6
Jezik: engleski
Semestar: II. (ljetni)
Status: obavezni
Oblik nastave: 4 sata predavanja tjedno
Uvjeti: položen ispit iz Uvoda u lingvistički studij engleskog jezika
Ispit: pismeni
Cilj: Upoznati studente s leksičkim kategorijama i sastavničkom strukturom rečenice u engleskome jeziku te s gramatičkom funkcijom pojedinih sastavničkih i rečeničnih dijelova, nastojeći usporediti različite jezične pojavnosti u engleskom i hrvatskom jeziku.

Obavezna literatura označena je podebljanim slovima, a preporučeni naslovi običnim.

NASTAVNI PROGRAM:

Tjedan Tema
1. General information about the course. Brief historical overview of syntactic studies. Prescriptive vs. descriptive. Exercises. (Crystal, 194-195 (1), 400-401 (2),  Trask, 187-211)
2. Morphology: problems in identifying words, morphemes and allomorphs. Lexical words and function words. Lexical categories. Inflection and derivation. Paradigmatic and syntagmatic relations. Exercises.
(Longman, ch. 2, Van Valin, pp. 6-8, 13-17, 86-87, Miller, ch. 4)
3. Phrases and Clauses. Clause elements and clause patterns. Grammatical relations: subjects and objects. Exercises. (Longman, ch. 3, Burton-Roberts, pp. 78-90, Miller. ch. 9)
4. Verb classes in English. Lexical, modal, and primary verbs. (Longman, ch. 5)
5. Phrasal and prepositional verbs. Exercises. (Longman, ch. 5, Miller, pp. 51-53; Burton-Roberts, pp. 126-132)
6. VPs: tense, aspect, voice and modal use. Non-finite clauses. Exercises. (Longman, ch. 6, Miller, pp. 81-85)  1st ASSIGNMENT DUE
7. REVISION OF VERBS AND VPs.
8. Noun classes in English. NPs: determiners. Exercises. (Longman, ch. 4; Burton-Roberts, pp. 55-58, 154-160; Miller, pp. 53-55)
9. Pronouns. Exercises. (Longman, ch. 4; Burton-Roberts, pp. 171-173).
10. NPs: premodification and postmodification. Exercises. (Longman, ch. 9; Burton-Roberts, pp. 160-164, 166-171)
11. REVISION OF NOUNS AND NPs.
12. Adjectives and adjective phrases. Exercises. Prepositions and PPs. Exercises. (Longman, ch. 7; Burton-Roberts, pp. 62-66, 202, 206, 259)
13. Adverbs and adverbials. Exercises. (Longman, ch. 7; Miller, pp. 65-66)
14. Syntactic variation in world Englishes.
Grammatical categories: Gender, Tense, Mood, Aspect (Miller, pp. 133-142)
2nd ASSIGNMENT DUE
15. FINAL REVISION and COURSE ASSESSMENT. PREPARATION FOR THE EXAM.

                                                                                                         
NAČIN RADA: Gradivo se predaje po cjelinama, a nakon svake cjeline studenti na satu rješavaju određeni broj zadataka. Od studenata se također očekuje da kod kuće pročitaju određene dijelove literature koji se odnose na usvojeno gradivo te da riješe vježbe i zadatke koje poslije provjeravaju s nastavnikom na satu.
STUDENTSKE OBAVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA: Studenti bi trebali redovno pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi. Tijekom semestra dva do tri puta ponavlja se ranije usvojeno gradivo, a studentima su ponuđena četiri nešto zahtjevnija zadatka od kojih biraju dva koja su uvjet za dobivanje potpisa. Zadnji tjedan nastave ponavlja se cjelokupno gradivo, a po završetku nastave studenti pristupaju pismenom ispitu.

OBAVEZNA LITERATURA (odabrana poglavlja i stranice):
– Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman
– Crystal, David (2003). (1) The Cambridge Encyclopedia of the English Language,
Cambridge: Cambridge University Press
– Van Valin, Robert D. Jr. (2001). An Introduction to Syntax, Cambridge: Cambridge University Press

PREPORUČENA I DODATNA LITERATURA:
– Burton-Roberts, Noel (1997). Analysing Sentences: Introduction to English Syntax, Harlow: Longman
– Crystal, David (2004). (2) The Stories of English, London: Penguin Books
– Huddleston, Rodney & Geoffrey Pullum (2005). A Student’s Introduction to English Grammar. Cambridge: Cambridge University Press
– Lyons, John (1981). Language and Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press
– Miller, Jim (2001). An Introduction to English Syntax, Edinburgh: Edinburgh University Press
– Palmer, Frank R. (1995). (second edition). Semantics, Cambridge: Cambridge University Press
– Robins, Robert H. (1997). A Short History of Linguistics, Longman
– Trask, R. L. (1999). Language: the Basics, London, New York: Routledge
– Wekker, Herman & Haegeman, Liliane (1996 [1985]). A Modern Course in English Syntax, London, New York: Routledge


Nastavite čitati Sintaksa engleskog jezika 1 – vrste riječi-ARCH

Suvremeni engleski jezik 2 (arhiva)

Naziv kolegija: Suvremeni engleski jezik 2
Program nastave po tjednima (Syllabus)
Nastavnici
: lektori (Bukvić Pažin, Majerović, Zgaga, Zubak Pivarski)

ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Semestar: II. (ljetni)
Status: obvezatni
Oblik nastave: 2 sata seminara + 2 sata vježbi na tjedan
Uvjeti: odslušan kolegij Suvremeni engleski jezik 1
Ispit: pismeni i usmeni
__________________________________________________________________________________________

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 2
CILJEVI KOLEGIJA:
Cilj je da studenti nauče kako samostalno i kontinuirano raditi na razvijanju visokog stupnja sposobnosti razumijevanja, te sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja na engleskome jeziku. Također trebaju naučiti koristiti različite priručnike, prvenstveno rječnike i gramatike, što je nužno za samostalan rad na tekstu i preduvjet je za praćenje ostalih kolegija.
SADRŽAJI KOLEGIJA:

Sadržaji kolegija obuhvaćaju intenzivno proučavanje engleske normativne gramatike, te detaljnu obradu različitih tekstova, s ciljem proširenja vokabulara, razumijevanja stilski različitih tekstova, upoznavanja anglofonih kultura i razvijanja vlastite sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja.
NAČIN RADA:

U nastavi se izmjenjuje učenje gramatike i rad na tekstovima. Tekstovi su odabrani i skupljeni u zbirci (reader), koju studenti dobivaju na početku semestra. Obuhvaćaju kratka prozna djela suvremenih autora s engleskog govornog područja i autorske novinske članke. Budući da je važno da tekstovi budu recentni, u izvedbenom planu ne navode se njihovi naslovi.
Gramatičke strukture engleskog jezika uvježbavaju se na zadacima koje tijekom semestra pripremaju nastavnici.
STUDENTSKE OBVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA:

Studenti trebaju redovno pohađati nastavu (najviše tri izostanka u semestru) i aktivno sudjelovati u nastavi, te unaprijed pripremati zadane tekstove i samostalno rješavati zadatke. Tijekom semestra studenti pišu nekoliko testova, kojima se provjerava napredak u savladavanju gradiva. Pod uvjetom da su ispunili predviđene obaveze (redovno pohađanje, zadaće, testovi, tutorial) do kraja redovne nastave, studenti na kraju semestra polažu ispit kojim se provjerava gradivo čitavog semestra. Očekuje se da će student položiti ispit iz kolegija Suvremeni engleski jezik 1 prije polaganja ispita iz Suvremenog engleskig jezika 2. Nakon položenog pismenog ispita student pristupa usmenom ispitu kod svojeg lektora koji utvrđuje konačnu ocjenu. Ukoliko student ne položi usmeni ispit do kraja ispitnog roka, mora ponovno izaći na pismeni ispit u sljedećem redovnom roku (jesenski).

OBAVEZNA LITERATURA:
– ZBIRKA TEKSTOVA ZA KOLEGIJE SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 I 2 (Reader for Students of CEL 1 and 2)
ZBIRKA ZADATAKA ZA KOLEGIJE SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 i 2 – Bašić, Ivana; Zubak Pivarski, Marina: A Reader for Contemporary English Language 1 and 2, Zagreb: FF press, 2013
– ZBIRKA GRAMATIČKIH ZADATAKA (Grammar Exercises for Students of CEL 1 and 2)
– – ZBIRKA GRAMATIČKIH ZADATAKA ZA KOLEGIJ SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 2 – Bašić, Ivana; Majerović, Marko; Zubak Pivarski, Marina: Grammar Workbook for Contemporary English Language 2, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2018

GRAMATIKE
– Eastwood, John (2005). Oxford Learner’s Grammar: grammar finder, Oxford: Oxford University Press
– Swan, Michael (2005). Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press
– Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman, (Chapters 2, 3)

RJEČNICI
Studenti trebaju koristiti bar jedan jednojezični rječnik engleskog jezika, na primjer:
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Seventh edition. (2005). Oxford: Oxford University Pres

DODATNA LITERATURA:
– Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman
– Eastwood, John (1994). Oxford Guide to English Grammar, Oxford: Oxford University Press (out of print)
– Karlovčan, Vjekoslav (2002). A Survey of English Grammar, Zagreb: Profil International

PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE:
Kolegij Suvremeni engleski jezik 2 studenti pohađaju 4 sata tjedno, u dvije sesije. Semestar traje 15 tjedana, što iznosi 30 sesija. U izvedbenom planu prikazuje se gradivo koje će se obrađivati u svakoj sesiji. Nazivi gramatičkih tematskih jedinica u izvedbenom se planu zbog jasnoće i preciznosti navode na engleskome jeziku.

1. FINITE AND NONFINITE FORMS
–   infinitives, gerunds, participles
–   non-finite clauses
2.  SENTENCE TYPES AND DISCOURSE FUNCTIONS
–   questions, statements, imperatives, exclamations
 3. 1. TEKST IZ ZBIRKE
 –   obrada teksta i vježbe u skladu s ciljevima navedenima u uvodu
 4. VERB PHRASE IN SUBORDINATE CLAUSES
–   indirect speech
–   ponavljanje glagolskih vremena i oblika
5. 1. TEKST IZ ZBIRKE
 –   nastavak, prijevodi
6. VERB PHRASE IN SUBORDINATE CLAUSES
–   time clauses
7. 2. TEKST IZ ZBIRKE
8. VERB PHRASE IN SUBORDINATE CLAUSES
–   expressing hypothesis – hypothetical and other conditionals
9. 2. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak, prijevodi
10. PONAVLJANJE – gramatika i vokabular
11.  TEST – gramatika (tenses, modals, verb phrase in subordinate clauses)
12.  ISPRAVAK I KOMENTAR TESTA
 13. ADVERBS & ADVERBIALS
–  semantičke i gramatičke uloge
14.  3. TEKST IZ ZBIRKE
15.  NOUNS
–    types of nouns
–    the noun phrase – premodification/postmodification
16. 3. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak 
17. NOUNS
–  kategorija broja (countable/uncountable); plurals of nouns
–  slaganje (agreement)
–  kategorija roda
18. 3. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak – vokabular i prijevod na temelju teksta iz zbirke
19. ARTICLES
–   značenja i upotreba
20. 4. TEKST IZ ZBIRKE
21. ARTICLES
–    ponavljanje i vježbanje
22.  4. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak (vokabular i prijevod na temelju teksta iz zbirke)
23. POSSESSIVES, DEMONSTRATIVES, PRONOUNS
24. QUANTIFIERS AND NUMERALS&MEASUREMENTS
25. PREPOSITIONS
26. PHRASAL, PREPOSITIONAL AND PHRASAL-PREPOSITIONAL VERBS
27. PREPOSITIONS AND MULTI-WORD VERBS – ponavljanje i vježbanje
28. ADJECTIVES
29.  PONAVLJANJE – gramatika i vokabular i prijevod na temelju 3. i 4. teksta iz zbirke
30. PONAVLJANJE