Suvremeni engleski jezik 2 (arhiva)

Naziv kolegija: Suvremeni engleski jezik 2
Program nastave po tjednima (Syllabus)
Nastavnici
: lektori (Bukvić Pažin, Majerović, Zgaga, Zubak Pivarski)

ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Semestar: II. (ljetni)
Status: obvezatni
Oblik nastave: 2 sata seminara + 2 sata vježbi na tjedan
Uvjeti: odslušan kolegij Suvremeni engleski jezik 1
Ispit: pismeni i usmeni
__________________________________________________________________________________________

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 2
CILJEVI KOLEGIJA:
Cilj je da studenti nauče kako samostalno i kontinuirano raditi na razvijanju visokog stupnja sposobnosti razumijevanja, te sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja na engleskome jeziku. Također trebaju naučiti koristiti različite priručnike, prvenstveno rječnike i gramatike, što je nužno za samostalan rad na tekstu i preduvjet je za praćenje ostalih kolegija.
SADRŽAJI KOLEGIJA:

Sadržaji kolegija obuhvaćaju intenzivno proučavanje engleske normativne gramatike, te detaljnu obradu različitih tekstova, s ciljem proširenja vokabulara, razumijevanja stilski različitih tekstova, upoznavanja anglofonih kultura i razvijanja vlastite sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja.
NAČIN RADA:

U nastavi se izmjenjuje učenje gramatike i rad na tekstovima. Tekstovi su odabrani i skupljeni u zbirci (reader), koju studenti dobivaju na početku semestra. Obuhvaćaju kratka prozna djela suvremenih autora s engleskog govornog područja i autorske novinske članke. Budući da je važno da tekstovi budu recentni, u izvedbenom planu ne navode se njihovi naslovi.
Gramatičke strukture engleskog jezika uvježbavaju se na zadacima koje tijekom semestra pripremaju nastavnici.
STUDENTSKE OBVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA:

Studenti trebaju redovno pohađati nastavu (najviše tri izostanka u semestru) i aktivno sudjelovati u nastavi, te unaprijed pripremati zadane tekstove i samostalno rješavati zadatke. Tijekom semestra studenti pišu nekoliko testova, kojima se provjerava napredak u savladavanju gradiva. Pod uvjetom da su ispunili predviđene obaveze (redovno pohađanje, zadaće, testovi, tutorial) do kraja redovne nastave, studenti na kraju semestra polažu ispit kojim se provjerava gradivo čitavog semestra. Očekuje se da će student položiti ispit iz kolegija Suvremeni engleski jezik 1 prije polaganja ispita iz Suvremenog engleskig jezika 2. Nakon položenog pismenog ispita student pristupa usmenom ispitu kod svojeg lektora koji utvrđuje konačnu ocjenu. Ukoliko student ne položi usmeni ispit do kraja ispitnog roka, mora ponovno izaći na pismeni ispit u sljedećem redovnom roku (jesenski).

OBAVEZNA LITERATURA:
– ZBIRKA TEKSTOVA ZA KOLEGIJE SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 I 2 (Reader for Students of CEL 1 and 2)
ZBIRKA ZADATAKA ZA KOLEGIJE SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 i 2 – Bašić, Ivana; Zubak Pivarski, Marina: A Reader for Contemporary English Language 1 and 2, Zagreb: FF press, 2013
– ZBIRKA GRAMATIČKIH ZADATAKA (Grammar Exercises for Students of CEL 1 and 2)
– – ZBIRKA GRAMATIČKIH ZADATAKA ZA KOLEGIJ SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 2 – Bašić, Ivana; Majerović, Marko; Zubak Pivarski, Marina: Grammar Workbook for Contemporary English Language 2, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2018

GRAMATIKE
– Eastwood, John (2005). Oxford Learner’s Grammar: grammar finder, Oxford: Oxford University Press
– Swan, Michael (2005). Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press
– Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman, (Chapters 2, 3)

RJEČNICI
Studenti trebaju koristiti bar jedan jednojezični rječnik engleskog jezika, na primjer:
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Seventh edition. (2005). Oxford: Oxford University Pres

DODATNA LITERATURA:
– Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman
– Eastwood, John (1994). Oxford Guide to English Grammar, Oxford: Oxford University Press (out of print)
– Karlovčan, Vjekoslav (2002). A Survey of English Grammar, Zagreb: Profil International

PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE:
Kolegij Suvremeni engleski jezik 2 studenti pohađaju 4 sata tjedno, u dvije sesije. Semestar traje 15 tjedana, što iznosi 30 sesija. U izvedbenom planu prikazuje se gradivo koje će se obrađivati u svakoj sesiji. Nazivi gramatičkih tematskih jedinica u izvedbenom se planu zbog jasnoće i preciznosti navode na engleskome jeziku.

1. FINITE AND NONFINITE FORMS
–   infinitives, gerunds, participles
–   non-finite clauses
2.  SENTENCE TYPES AND DISCOURSE FUNCTIONS
–   questions, statements, imperatives, exclamations
 3. 1. TEKST IZ ZBIRKE
 –   obrada teksta i vježbe u skladu s ciljevima navedenima u uvodu
 4. VERB PHRASE IN SUBORDINATE CLAUSES
–   indirect speech
–   ponavljanje glagolskih vremena i oblika
5. 1. TEKST IZ ZBIRKE
 –   nastavak, prijevodi
6. VERB PHRASE IN SUBORDINATE CLAUSES
–   time clauses
7. 2. TEKST IZ ZBIRKE
8. VERB PHRASE IN SUBORDINATE CLAUSES
–   expressing hypothesis – hypothetical and other conditionals
9. 2. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak, prijevodi
10. PONAVLJANJE – gramatika i vokabular
11.  TEST – gramatika (tenses, modals, verb phrase in subordinate clauses)
12.  ISPRAVAK I KOMENTAR TESTA
 13. ADVERBS & ADVERBIALS
–  semantičke i gramatičke uloge
14.  3. TEKST IZ ZBIRKE
15.  NOUNS
–    types of nouns
–    the noun phrase – premodification/postmodification
16. 3. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak 
17. NOUNS
–  kategorija broja (countable/uncountable); plurals of nouns
–  slaganje (agreement)
–  kategorija roda
18. 3. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak – vokabular i prijevod na temelju teksta iz zbirke
19. ARTICLES
–   značenja i upotreba
20. 4. TEKST IZ ZBIRKE
21. ARTICLES
–    ponavljanje i vježbanje
22.  4. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak (vokabular i prijevod na temelju teksta iz zbirke)
23. POSSESSIVES, DEMONSTRATIVES, PRONOUNS
24. QUANTIFIERS AND NUMERALS&MEASUREMENTS
25. PREPOSITIONS
26. PHRASAL, PREPOSITIONAL AND PHRASAL-PREPOSITIONAL VERBS
27. PREPOSITIONS AND MULTI-WORD VERBS – ponavljanje i vježbanje
28. ADJECTIVES
29.  PONAVLJANJE – gramatika i vokabular i prijevod na temelju 3. i 4. teksta iz zbirke
30. PONAVLJANJE