Diplomski rad (prijava i formular) – nastavnički

DIPLOMSKI RAD NA DIPLOMSKOME STUDIJU ANGLISTIKE:
NASTAVNIČKI SMJER

Formular za prijavu teme (word.doc)
Obaveza korištenja programa PlagScan stupila je na snagu 29. travnja 2020.
Upute za korištenje PlagScana

Dvopredmetni studij

Izbor teme i mentora: Studenti se o temi dogovaraju s profesorom kod kojeg žele pisati diplomski rad ili s predstojnicom Katedre. Molbu za pisanje diplomskoga rada o odabranoj temi treba predati u tajništvo Odsjeka do 17. veljače 2021. Molbu potpisuju student i mentor.
Opseg rada: 25-40 kartica.
Teme su vezane uz različite aspekte usvajanja i poučavanja engleskoga jezika, a obavezno uključuju provođenje empirijskoga istraživanja.

Mentori:
Dr. sc. Renata Geld, izv. prof.
Dr. sc. Stela Letica Krevelj, doc.

Rad na diplomskome radu: Studenti izrađuju diplomski rad tijekom 4. semestra. Na početku semestra sudjeluju u radionici o pisanju diplomskih radova. Tijekom semestra za studente se organiziraju redovite konsultacije s mentorom koji ih savjetuje i prati njihov rad.

_______________________________________________________________________________

Jednopredmetni studij

Izbor teme i mentora
: Studenti se o temi dogovaraju s profesorom kod kojeg žele pisati diplomski rad ili s predstojnicom Katedre. Molbu za pisanje diplomskoga rada o odabranoj temi treba predati u tajništvo Odsjeka do 17. veljače 2021. Molbu potpisuju student i mentor.

Opseg rada: 30-50 kartica.
Teme su vezane uz različite aspekte usvajanja i poučavanja engleskoga jezika, a obavezno uključuju provođenje empirijskoga istraživanja.

Mentori:
Dr. sc. Renata Geld, izv. prof.
Dr. sc. Stela Letica Krevelj, doc.

Rad na diplomskome radu: Studenti izrađuju diplomski rad tijekom 4. semestra. Na početku semestra sudjeluju u radionici o pisanju diplomskih radova. Tijekom semestra za studente se organiziraju redovite konsultacije s mentorom koji ih savjetuje i prati njihov rad.
_________________________________________________________________________________________

Rad treba imati sažetak (c. 300-500 riječi) i ključne riječi.
Za predaju papirologije prije postupka obrane, vidi poveznicu.

Za pohranu rada u Repozitorij ODRAZ u .pdf formatu nakon postupka obrane, vidi poveznicu.