Pohrana diplomskih radova u Repozitoriju FF-a

Diplomski studij anglistike

Prema Odluci o diplomskim radovima svi diplomski radovi obranjeni na Filozofskom fakultetu trebaju biti, u elektroničkom obliku, pohranjeni u Knjižnici FF-a.

Student nakon obrane šalje diplomski rad u .doc(x) ili .pdf formatu na mmarsic@ffzg.hr radi pohrane u Repozitorij Filozofskog fakulteta, a u tajništvo Odsjeka predaje ispunjenu i potpisanu Izjavu o pohrani.

Svi diplomski radovi bit će pohranjeni i dostupni u Repozitoriju FF-a.

Objavljeno 6.2.2013.
Ažurirano 3.11.2016.