Pohrana diplomskih radova u Repozitoriju FF-a

Diplomski studij anglistike

Prema Odluci o diplomskim radovima svi diplomski radovi obranjeni na Filozofskom fakultetu trebaju biti, u elektroničkom obliku, pohranjeni u Knjižnici FF-a.

Student nakon obrane šalje diplomski rad u .doc(x) ili .pdf formatu na mmarsic@ffzg.hr radi pohrane u Repozitorij Filozofskog fakulteta, a u Knjižnicu (5.kat)  predaje ispunjenu i potpisanu Izjavu o pohrani.
Mole se studenti da ne donose radove na CD-u ili DVD-u.

Svi diplomski radovi predani do rujna 2019. dostupni su u Repozitoriju FF-a, ali će kroz neko vrijeme biti preseljeni u novi Repozitorij FFZG.
Radovi predani od rujna 2019. bit će pohranjeni u novi nacionalni Repozitorij Dabar
Novi Repozitrij Filozofskog fakulteta (Dabar): https://repozitorij.ffzg.unizg.hr/

Objavljeno 6.2.2013.
Ažurirano 3.11.2016.
Ažurirano 27.9.2019.