Diplomski rad (prijava i formular) – lingvistički

Diplomski rad na smjeru diplomskog studija lingvistike na Odsjeku za anglistiku

Formular za prijavu teme (word.doc)
Obaveza korištenja programa PlagScan stupila je na snagu 29. travnja 2020.
Upute za korištenje PlagScana

Na smjeru diplomskog studija lingvistike na Odsjeku za anglistiku studenti u 4. semestru pišu diplomski rad, koji nosi 15 ECTS bodova.

Cilj rada
Diplomskim radom student treba pokazati da se zna samostalno i kritički služiti relevantnom literaturom, da zna ispravno postaviti istraživački problem te ga obraditi na sustavan, razumljiv način, koristeći uvriježenu lingvističku metodologiju i terminologiju.
Rad treba obrađivati lingvistički problem vezan za engleski jezik, koji može ali ne mora biti kontrastivno postavljen, te mora sadržavati istraživanje. Iznimno te uz prethodno odobrenje mentora završni rad može biti prerađeni seminarski rad. Rad mora biti napisan na standardnom engleskom jeziku, poštujući uvriježene norme pisanja znanstvenog teksta.

Mentori na diplomskom studiju lingvistike su:
dr. sc. Janja Čulig
dr. sc. Marina Grubišić
dr. sc. Alexander D. Hoyt
prof.dr. Višnja Josipović Smojver
prof.dr. Damir Kalogjera
dr.sc. Mateusz-Milan Stanojević
dr. sc. Anđel Starčević
dr. sc. Irena Zovko Dinković
prof.dr. Milena Žic Fuchs

Prijava rada
Temu diplomski rada studenti trebaju odabrati do 12. veljače 2021. U tom roku kandidat se obraća mentoru i u dogovoru s njim bira temu koju zatim mora mentoru pismeno obrazložiti.
Svi studenti moraju do 19. veljače 2021. predati u administraciju Odsjeka molbu (formular) za pisanje diplomskog rada supotpisanu od strane mentora.

Predaja rada
Rad se predaje u elektroničkom obliku.

Obrana rada
Postupak obrane bit će naknadno propisan od strane Odsjeka za anglistiku.

Oblik rada
Diplomski rad mora imati sljedeći oblik:
· naslovni list
·
list sa sadržajem
·
tekst rada (uvod, razradu teme, zaključak, sažetak od c. 300-500 riječi i ključne riječi)
·
priloge (ako ih ima)
·
popis korištene literature

Izgled rada
Izgled diplomskog rada:
·
Diplomski rad treba biti napisan na računalu, jednom (istom) vrstom slova
   veličine 12 točaka
·
Prored među redcima mora biti 1,5 redak
·
Stranice rada moraju biti paginirane
·
Rad ne treba biti uvezan u tvrdi nego u spiralni uvez

Naslovni list diplomskog rada treba biti napisan engleskim jezikom te sadržavati
·
Naziv Fakulteta, Odsjeka, podatak o akademskoj godini
·
Ime i prezime studenta
·
Naslov rada
·
Naziv vrste rada (završni rad)
·
Ime i prezime mentora
·
Mjesto te godinu nastanka rada

Opseg rada
Preporučeni opseg rada bez priloga je između 15 i 25 stranica.
_______________________________________________________________________________

Za predaju papirologije prije postupka obrane, vidi poveznicu.
Za pohranu rada u Repozitorij ODRAZ u .pdf formatu nakon postupka obrane, vidi poveznicu.