Diplomski rad (prijava i formular) – književnost i kultura

Diplomski rad i mentorstvo na diplomskom studiju iz engleske književnosti i kulture i američke književnosti i kulture

Formular za prijavu teme (word.doc)
Obaveza korištenja programa PlagScan stupila je na snagu 29. travnja 2020.
Upute za korištenje PlagScana

ECTS bodova: 15

Rad treba imati između 35 i 40 kartica teksta (63.000-72.000 znakova).
Broj bibliografskih jedinica: najmanje 15.
Način citiranja: MLA
Naslovnica na hrvatskom: Naslovnica
Obavezni dijelovi rada
Rad ne može biti prerađeni seminarski rad.

Mentori na diplomskom studiju su:
Teme iz anglofonih književnosti i kultura:
dr. sc. Tatjana Jukić Gregurić, red. prof.
dr. sc. Borislav Knežević, red. prof.
dr. sc. Iva Polak, izv. prof.
dr. sc. Vanja Polić, izv. prof.
dr. sc. Tihana Klepač, doc.
dr. sc. Martina Domines Veliki, doc.

Amerikanističke teme:
dr. sc. Stipe Grgas, red. prof.
dr. sc. Jelena Šesnić, izv. prof.
dr. sc. Sven Cvek, doc.

Maksimalni broj studenata po mentoru je 2 do 3 (anglofone književnosti) i 3 do 4 (amerikanistika).
Temu diplomskog rada studenti trebaju odabrati do 10. veljače 2021. U tom roku kandidat se obraća mentoru i u dogovoru s njim bira temu koju zatim mora mentoru pismeno obrazložiti.
Studenti koji nisu do tog datuma našli mentora trebaju se najkasnije do 17. veljače 2021. javiti predstojnicima katedara za vrijeme njihovih konzultacija. Nakon toga datuma mentori se sastaju kako bi riješili problem studenata koji još nisu prijavili temu rada.
Svi studenti moraju do 24. veljače 2021. predati u administraciju Odsjeka molbu za pisanje diplomskog rada supotpisanu od strane mentora.
Rad se piše tijekom 4. semestra. Da bi se osigurala postupnost u pisanju rada student je dužan redovito se nalaziti s mentorom i izvještavati ga o stanju istraživanja.
Ako studenti žele obranu u rujnu, dužni su završni rad predati do 1. lipnja.

Za predaju papirologije prije postupka obrane, vidi poveznicu.
Za pohranu rada u Repozitorij ODRAZ u .pdf formatu nakon postupka obrane, vidi poveznicu.
__________________________________________________________________