Srednjovjekovni izvori engleske renesansne drame

Naziv kolegija: Srednjovjekovni izvori engleske renesansne drame (2P/1S, 6 ECTS)
Naziv predmeta: Starija engleska književnost
Status: izborni u okviru ponude književnih kolegija; tip izbornosti: B;
ECTSbodovi: 6
Nositelj kolegija: dr. sc. Janja Ciglar-Žanić, red. prof.
Nastavnica: Tamara Petrić, asist.
Trajanje: Zimski semestar (III/ V) 2012/ 2013.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno
Jezik: engleski
Uvjeti za upis kolegija: upisan III ili IV semestar
Način polaganja ispita: Ocjena se temelji na kontinuiranoj pismenoj evaluaciji (pišu se dva kolokvija i seminarski rad) te na redovnom pohađanju nastave i participaciji u diskusijama na satu.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Anonimna studentska anketa na kraju semestra.
Cilj kolegija: Historiografskom analizom dramskih tekstova i kazališne tradicije pokušat ćemo rekonstruirati društveni kontekst iz kojeg je iznikla engleska srednjovjekovna i renesansna drama te gospodarske i političke interese i stavove naručitelja odnosno autora. Ikonografskom analizom crkvene arhitekture i namještaja, nezaobilaznih u izvedbi uskrsne liturgije, prvog dramskog oblika u srednjovjekovnoj Evropi, pokušat ćemo dokazati da je napredna agrarna ekonomija benediktinskih samostana, u okrilju kojih je liturgijska drama iznikla u karolinško doba, bitno utjecala na razvoj trgovine vunom i tekstilom na kojemu će se i engleska ekonomija temeljiti još stoljećima. Naslijedivši iz liturgijske procesije prostornu konfiguraciju pozornice i gledališta, obrtnici i trgovci koji su o praznicima glumili u misterijima njome će se poslužiti da simbolički prisvoje vlast nad općinama slobodnih trgovišta gdje su posjedovni odnosi bili narušeni u korist redovnika i fratara koji su povrh toga od revoltiranih građana ubirali daće. Konotacije koje su s vremenom u engleskoj kulturi, pa tako i u mirakulima i hagiografijama, zadobili geografski pojmovi poput Levanta/ Bliskog Istoka i Istočnog Mediterana te Baltika dokazuju sve veću važnost tih trgovačkih koridora za englesku ekonomiju u petnaestom stoljeću, a iz tekstova šesnaestostoljetnih i sedamnaestostoljetnih komedija nadaje se i ključno mjesto prekooceanske trgovine robljem u to doba, kao i strah od turske flote, koja će Veneciji oduzeti trgovinski monopol na Mediteranu. Dok moraliteti tržišnoj ekonomiji i nacionalnim interesima suprotstavljaju idealiziranu sliku feudalnih odnosa, šesnaestostoljetne komedije izražavaju merkantilističku kritiku uvoza nauštrb izvozu u doba inflacije diljem Evrope, a sedamnaestostoljetna građanska drama kritizira uspon na društvenoj ljestvici trgovaca koji su se obogatili gusarenjem, prekooceanskom trgovinom i trgovinom robljem.
Uloga kolegija u ukupnom nastavnom planu: Proučavajući dramsku i kazališnu tradiciju polaznice će uvježbati vještinu tematske analize književnog teksta, steći naviku kontekstualiziranja dramskog teksta i kazališne izvedbe unutar društveno—političkih okolnosti te argumentiranog dokazivanja.
Metode: Kolegij kombinira metode predavanja i seminarskog rada, pri čemu se će se u učionici (u onom dijelu nastavnog procesa koji je zamišljen kao predavanje) kao i na ispitu polaznice i polaznici poticati na strukturiranu raspravu o unaprijed zadanim temama, omeđenu razumijevanjem prethodno zadanog materijala.

Sadržaj kolegija.
1. i 2.
tjedan. Uskrsni igrokaz i uskrsna pantomima iz Durhama u sjevernoj Engleskoj.

– “The Quem Quaeritis Trope”, “A Pantomime for Easter Day”, “An Easter Resurrection Play”, and “The Orleans Sepulcher”, Medieval and Tudor Drama (1963), ur. John Gassner, New York: Bantam Books, 1987; 33—43.
– “The Crusades and Eastern Europe, ca. 1100—1550”, u Mortimer Chambers, Raymond Grew, David Herlihy et al, The Western Experience (1974), 2 toma, 5. izd, New York, St Louis, San Francisco et al: McGraw—Hill, 1991; 381—415.
– John M Wasson, “The English Church A Theatrical Space”, A New History of Early English Drama, ur. John D. Cox and David Scott Kastan, New York: Columbia UP, 1997; 25—37.
– Roger E. Reynolds, “The Drama of Medieval Liturgical Processions”, Revue de Musicologie, Vol. 86, No. 1 (2000); 127—142.
3. i 4. tjedan. Muder of Abel/ Mactatio Abel, misterij iz Yorkshirea
The Muder of Abel/ Mactatio Abel, u Medieval and Tudor Drama (1963), ur. John Gassner, New York: Bantam Books, 1987; 57—71.
– Anne Higgins, “Streets and Markets”, A New History of Early English Drama, ur. John D. Cox and David Scott Kastan, New York: Columbia UP, 1997; 77—92.
5. i 6. tjedan. Play of the Sacrament, mirakul iz Istočne Anglije
The Play of the Sacrament, u Early English Drama (An Anthology), ur. John C. Coldewey, New York, London: Garland Publishing, 1993; 274—305.
– Lisa Lampert, “The Once and Future Jew: The Croxton ‘Play of the Sacrament’, Little Robert of Bury and Historical Memory”, Jewish History, Vol. 15, No. 3 (2001), 235—255.
7. i 8. tjedan. Mankind, moralitet; prvi kolokvij.
Mankind, u Early English Drama (An Anthology), ur. John C. Coldewey. New York, London: Garland Publishing, 1993; 105—135.
– Ineke Murakami, “Mankind: Publicizing the New Guise”, Moral Play and Counterpublic: Transformations in Moral Drama, 1465—1599, New York: Routledge, 2011; 18–44.
9. i 10. tjedan. William Shakespeare, Coriolanus
William Shakespeare, Coriolanus, u William Shakespeare, The Complete Works, ur. Stephen Orgel i A. R. Braunmuller, New York: Penguin Putnam, 2002; 1710–1751.

– Shannon Miller, “Topicality and Subversion in William Shakespeare’s Coriolanus”, Studies in English Literature, 1500—1900, Vol. 32, No. 2, Elizabethan and Jacobean Drama (Spring, 1992), 287—310.
11. i 12. tjedan. Christopher Marlowe, The Jew of Malta
Christopher Marlowe, The Jew of Malta, ur. N. W. Bawcutt, Manchester: Manchester UP, 1978.

– Lisa Jardine, “Alien Intelligence: Mercantile Exchange and Knowledge Transactions in Marlowe’s The Jew of Malta”, Reading Shakespeare Historically, London: Routledge, 1996; 98—113.
13. i 14. tjedan. Ben Jonson, Volpone, or the Fox
– Ben Jonson, Volpone, or the Fox, u The Norton Anthology of English Literature, 1. tom, 4. izd, ur. M. H. Abrams, New York, London: W. W. Norton, 1979; 1115—1210.
– William R. Dynes, “The Trickster—Figure in Jacobean City Comedy”, Studies in English Literature, 1500—1900, Vol. 33, No. 2 (Spring, 1993); 365—384.
– Suzanne Westfall, “’A Commonty a Christmas gambold or a tumbling trick’: Household Theater”, A New History of Early English Drama, ur. John D. Cox and David Scott Kastan, New York: Columbia UP, 1997; 39—58.
15. tjedan. Elizabetanskoa kazalište, ponavljanje gradiva; drugi kolokvij.
– John Orrell, “The Theaters”, A New History of Early English Drama, ed. John D. Cox and David Scott Kastan, New York: Columbia UP, 1997; 93—112.