Uvod u studij engleske književnosti (arhiva)

Naziv kolegija: Uvod u studij engleske književnosti (ak. god. 2014./15. i ranije)
Izvođači kolegija: Polić, Cvek, Klepač, Domines Veliki, Tutek, Polak
ECTS bodovi: 6

Trajanje: 1 semestar (zimski), 1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno
Status: obvezatni
Način polaganja kolegija: kontinuirana provjera znanja. Za studente koji su zadovoljili sve druge elemente kontinuirane provjere znanja ali nisu položili prvi ili drugi kolokvij, organizirat će se jedan izvanredni ispitni termin.
Opis kolegija: Kolegij obrađuje povijest književnih teorija s posebnim naglaskom na temeljne teorijske i kritičke pravce 20. i 21. stoljeća (ruski formalizam, strukturalizam, američka nova kritika, poststrukturalizam, psihoanalitička teorija, feminizam, postkolonijalna teorija). Studenti se također okvirno upoznaju s poviješću britanske i američke književnosti.
Ciljevi: Kolegij je koncipiran kao uvod u metodologiju proučavanja književnosti te terminologiju koja se pritom rabi. Izbor književnih tekstova koji će se obrađivati na kolegiju pomaže studentima da razviju osnovne vještine analitičkog čitanja tekstova.Studenti također uče osnove akademskog pisma.
Studentske obveze: ispunjavanje svih elemenata kontinuirane provjere znanja koji uključuju: redovito pohađanje nastave (broj dozvoljenih izostanaka: 4), pripremu za nastavu, aktivno sudjelovanje na nastavi, pravovremenu predaju seminarskog rada i obvezno pristupanje dvama kolokvijima. Konačna ocjena iz kolegija zbirna je ocjena kontinuirane provjere znanja (seminarski rad 40%; dva kolokvija 40%; ostalo 20%). Svi elementi kontinuirane provjere znanja moraju biti zadovoljeni da bi konačna ocjena bila pozitivna.

Program nastave po tjednima
1. tjedan

Upoznavanje, uvodne napomene.

Prilog: pregled periodizacije engleske i američke književnosti.
2. tjedan
Predstavljanje/prikazivanje; mimeza, dijegeza; showing, telling; vidovi predstavljanja

Plato: The Republic (izbor) / “Ion”
Aristotle: Poetics (izbor)
Horace: The Art of Poetry (izbor)
Knjiž. tekst: Beowulf (odlomci) / an old English elegy / G. Chaucer: Canterbury Tales (izabrani tekst) / Alexander Pope: “An Essay on Criticism” (izbor)*
3. tjedan
Figurativni jezik (tropi i ostale vrste figura): metafora, metonimija, alegorija, sinegdoha, ironija, personifikacija, hiperbola, poredba, končeto, simbol, itd.
Knjiž. tekst: renesansni soneti / engleski manirizam (tzv. metafizička škola) – izbor / John Milton (odabrani primjeri) / The Pilgrim’s Progress / The Fairy Queen (odabrani dijelovi) / biblijska parabola*
4. tjedan
Metrika: vrste stiha, vrste versifikacije, stopa, opkoračenje, rima, itd.

Knjiž. tekst: v. prethodni tjedan.*
5. tjedan
Proza: strukturalistička naratologija, problem pripovijedanja, siže/fabula, vrste pripovjedača, pouzdanost, književni postupak, očuđenje, fokalizacija, pripovjedne razine
Knjiž. tekst: H. James, The Turn of the Screw/ E A Poe: “The Oval Portrait” / N. Hawthorne: “Young Goodman Brown”*
6. tjedan
story/discourse/narration; poredak, učestalost, način, glas, funkcije, aktant/lik, binarne opozicije

Knjiž. tekst: v. prethodni tjedan.*
7. tjedan
Jezični znak; langue/parole; označitelj/označeno; razlika

Knjiž. tekst: J. Joyce: Dubliners (odabrane novele) / J. Joyce: A Portrait of the Artist as a Young Man (izbor) / Laurence Sterne: Tristram Shandy (izbor)*
8. tjedan
1. kolokvij; upute za pisanje seminarskoga rada.
9. tjedan
Autor, autorstvo, subjekt (povijesni i diskurzivni), diskurs, intertekstualnost, “smrt autora”
10. tjedan
Klasa, ideologija, subjekt ideologije, subverzija/ sputavanje, dijalogičnost
Knjiž. tekst: R H Davis: Life in the Iron Mills / Herman Melville: “Bartleby, the Scrivener”, “The Paradise of Bachelors and the Tartarus of Maids” / Walt Whitman: The Leaves of Grass (izbor) / Henry James: Daisy Miller / Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest*
11. tjedan
Identiteti: spol/rod; drugost; preispisivanje kanona; “the uncanny”; nesvjesno; mehanizam sna; Edipov kompleks

Knjiž. tekst: Ch. Perkins Gilman: “The Yellow Wall-Paper”/ Emily Dickinson (izbor iz poezije) / Nella Larsen: Quicksand / Angela Carter: The Bloody Chamber (izbor)*
12. tjedan
Tijelo, izvedba, žudnja, seksualni sustavi, esencijalizam/konstrukcionizam

Knjiž. tekst: Judith Wright: “Naked Girl and Mirror” / Nella Larsen: Quicksand / Oscar Wilde: The Importance of Being Earnest / Alfred Douglas: “Two Loves” / W. Shakespeare: Sonnet 144*
13. tjedan
Rasa/etničnost, dvostruko drugo, kolonizirani identitet, mimikrija, orijentalizam, hibridnost

Knjiž. tekst: Doris Lessing: This Was the Old Chief’s Country (izbor) / Nella Larsen: Quicksand / Chinua Achebe: “The Sacrifical Egg” / Olaudah Equiano: Narrative / Frederick Douglass: The Narrative of FD, Written by Himself / J. Conrad: Heart of Darkness / Oodgeroo Noonuccal: “We Are Going” / Sherman Alexie: Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven (izbor)*
14. tjedan
2. kolokvij


Napomena: *Ili drugi tekstovi po izboru predavača.

Popis literature:
OBVEZNA LITERATURA:
1) Izbor iz književnih tekstova na engleskom jeziku.
2) John Peck and Martin Coyle. A Brief History of English Literature. Houndmills, Basingstoke: Palgrave, 2002.
3) M.H. Abrams, A Glossary of Literary Terms, 7th ed., New York: Harcourt Brace College Publishers, 1999 (1957).
4) Peter Barry, Beginning Theory: An Introduction to Literary and Cultural Theory, Manchester/New York: Manchester University Press, 2002 (1995).

DOPUNSKA:
1) M. H. Abrams et al, eds. The Norton Anthology of English Literature. 7thed. New York: Norton, 2000.
2) Jonathan Culler. Literary Theory: A Very Short Introduction. Oxford UP, 1997.
3) Joseph Gibaldi. MLA Handbook for Writers of Research Papers. 6th ed. New York: The Modern Language Association of America, 2003.
4) Paul Lauter, gen. ed. The Heath Anthology of American Literature. Vols. 1 & 2. 3rd ed. Boston, New York: Houghton Mifflin, 1998.
5) Vincent B. Leitch, gen. ed. The Norton Anthology of Criticism and Theory. New York, London: W.W. Norton, 2001.
6) Frank Lentricchia and Thomas McLaughlin, eds. Critical Terms for Literary Study. 2nd ed. Chicago, London: Chicago UP, 1995.
7) David Lodge, ed. Modern Criticism and Theory: A Reader. 1988. London, New York: Longman, 1991.
8) Raman Selden, Peter Widdowson and Peter Brooker. A Reader’s Guide to Contemporary Literary Theory. 5th ed. London: Longman, 2005.
9) René Wellek and Austin Warren, Theory of Literature, London/New York/Victoria/Ontario/Auckland: Penguin Books, 1993 (1946).