Suvremeni engleski jezik 1

Naziv kolegija: Suvremeni engleski jezik 1
Nastavnici
: lektori (Majerovic, Zgaga, Zubak Pivarski)
ECTS-bodovi: 5 bodova
Jezik: engleski
Semestar: I. (zimski)
Status: obvezatni
Oblik nastave: 2 sata seminara + 2 sata vježbi na tjedan
Uvjeti: upisan studij Engleskog jezika i književnosti
Ispit: pismeni i usmeni
____________________________________________________________________________________________

IZVEDBENI PLAN NASTAVE KOLEGIJA SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1

CILJEVI KOLEGIJA:
Cilj je da studenti nauče kako samostalno i kontinuirano raditi na razvijanju visokog stupnja sposobnosti razumijevanja, te sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja na engleskome jeziku. Također trebaju naučiti koristiti različite priručnike, prvenstveno rječnike i gramatike, što je nužno za samostalan rad na tekstu i preduvjet je za praćenje ostalih kolegija.

SADRŽAJI KOLEGIJA:
Sadržaji kolegija obuhvaćaju intenzivno proučavanje engleske normativne gramatike, te detaljnu obradu različitih tekstova, s ciljem proširenja vokabulara, razumijevanja stilski različitih tekstova, upoznavanja anglofonih kultura i razvijanja vlastite sposobnosti pismenog i usmenog izražavanja.

NAČIN RADA:
U nastavi se izmjenjuje učenje gramatike i rad na tekstovima. Tekstovi su odabrani i skupljeni u zbirci (reader), koju studenti dobivaju na početku semestra. Obuhvaćaju kratka prozna djela suvremenih autora s engleskog govornog područja i autorske novinske članke. Budući da je važno da tekstovi budu recentni, u izvedbenom planu ne navode se njihovi naslovi.
Gramatičke strukture engleskog jezika uvježbavaju se na zadacima koje tijekom semestra pripremaju nastavnici.

STUDENTSKE OBVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA:
Studenti trebaju redovno pohađati nastavu (najviše tri izostanka u semestru) i aktivno sudjelovati u nastavi, te unaprijed pripremati zadane tekstove i samostalno rješavati zadatke. Tijekom semestra nastavnici bilježe i ocjenjuju napredak svakog pojedinog studenta kroz riješene zadaće, testove koje studenti pišu na nastavi, te individualnu nastavu (tutoriale). Pod uvjetom da su ispunili predviđene obaveze (redovno pohađanje, zadaće, testovi, tutorial) do kraja redovne nastave, studenti na kraju semestra polažu ispit kojim se provjerava gradivo čitavog semestra. Nakon položenog pismenog ispita student pristupa usmenom ispitu kod svojeg lektora koji utvrđuje konačnu ocjenu. Ukoliko student ne položi usmeni ispit do kraja ispitnog roka, mora ponovno izaći na pismeni ispit u sljedećem redovnom roku (ljetni, jesenski).

OBAVEZNA LITERATURA:
– ZBIRKA TEKSTOVA ZA KOLEGIJE SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 I 2 (Reader for Students of CEL 1 and 2)
ZBIRKA ZADATAKA ZA KOLEGIJE SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 i 2 – Bašić, Ivana; Zubak Pivarski, Marina: A Reader for Contemporary English Language 1 and 2, Zagreb: FF press, 2013
ZBIRKA GRAMATIČKIH ZADATAKA ZA KOLEGIJ SUVREMENI ENGLESKI JEZIK 1 – Bašić, Ivana; Majerović, Marko; Zubak Pivarski, Marina: Grammar Workbook for Contemporary English Language 1, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2016

GRAMATIKE
– Eastwood, John (2005). Oxford Learner’s Grammar: grammar finder, Oxford: Oxford University Press
– Swan, Michael (2005). Practical English Usage, Oxford: Oxford University Press
– Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman, (Chapters 2, 3)

RJEČNICI
Studenti trebaju koristiti bar jedan jednojezični rječnik engleskog jezika, na primjer:
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Seventh edition. (2005). Oxford: Oxford University Press

DODATNA LITERATURA:
– Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech (2002). Student Grammar of Spoken and Written English, Harlow: Longman
– Eastwood, John (1994). Oxford Guide to English Grammar, Oxford: Oxford University Press (out of print)
– Karlovčan, Vjekoslav (2002). A Survey of English Grammar, Zagreb: Profil International

PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE:
Kolegij Suvremeni engleski jezik 1 studenti pohađaju 4 sata tjedno, u dvije sesije. Semestar traje 15 tjedana, što iznosi 30 sesija. U izvedbenom planu prikazuje se gradivo koje će se obrađivati u svakoj sesiji. Nazivi nekih gramatičkih tematskih jedinica u izvedbenom se planu zbog jasnoće i preciznosti navode na engleskome jeziku.

1.       UVOD U GRAMATIKU ENGLESKOGA JEZIKA
      –   jezične razine (fonologija, morfologija, sintaksa + semantika)

 2.       UVOD U RAD NA TEKSTU
      –   upotreba rječnika, fonološka transkripcija
      –   obrada vokabulara, kulturološka pozadina teksta 

 3.       GRAMATIČKE JEDINICE: WORD, PHRASE, CLAUSE, SENTENCE
      –   pregled vrsta riječi
      –   pregled fraza
      –   pregled rečeničnih elemenata (funkcija u rečenici)

 4.       ODLIKE ENGLESKE MORFOLOGIJE I SINTAKSE
      –   usporedba s hrvatskim jezikom – oblici riječi, red riječi u rečenici, slaganje vremena

 5.       1. TEKST IZ ZBIRKE
      –   obrada teksta prema uputama iz uvodnog dijela

6.       GLAGOLI
      –   VERB:  word class, verb phrase, sentence element
      –   Verb classes: transitive, intransitive, linking
      –   Verb phrase: finite, non-finite (infinitives, participles, gerunds) – pregled

7.       1. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak

8.       ANALIZA REČENICE
      –   rečenični elementi – S, V, O, C, A – sintaktička i semantička obrada
      –   types of clauses

9.       GLAGOLSKE KATEGORIJE
      –   voice, tense, modality, aspect – pregled
      –   auxiliary verbs, ordinary verbs

10.   2. TEKST IZ ZBIRKE
11.   TIME, TENSE, ASPECT – kombinacije i značenja
12.   2. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak
13.   PROVJERA ZNANJA
14.    TENSES  – uvod , PRESENT TENSES
15.    3. TEKST IZ ZBIRKE
16.   PRESENT TENSES – ponavljanje

        PAST TENSES – uvod
17.   3. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak
18.   PAST TENSES – ponavljanje
19.   4. TEKST IZ ZBIRKE
20.   IZRAŽAVANJE BUDUĆNOSTI
21.   4. TEKST IZ ZBIRKE – nastavak
22.   UVOD U MODALNE GLAGOLE

      –   značenja
      –   razlika od drugih glagola

23.   MODALNI GLAGOLI – vježbe
24.   MODALNI GLAGOLI – ponavljanje
25.  5. TEKST IZ ZBIRKE
26.   ACTIVE/PASSIVE VOICE
27.   NON-FINITE VERB FORMS

–   infinitives, gerunds, participles
–   non-finite clauses

28.   PONAVLJANJE GLAGOLSKIH VREMENA I OBLIKA
29.   PONAVLJANJE GLAGOLSKIH VREMENA I OBLIKA;
PONAVLJANJE VOKABULARA      
30.   PONAVLJANJE