Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća

Naziv kolegija: Američki Bildungsroman 19. i 20. stoljeća (A, 19. i 20. st.) 
Ljetni semestar 2012/13., 2018/19.
Nastavnica: Dr. sc. Jelena Šesnić, izv. prof.
ECTS-bodovi: 6
Jezik: Engleski
Trajanje: 4. ili 6. semestar; ljetni
Status: Izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja + 2 sata seminara
Uvjeti za upis kolegija: Upisan 4. ili 6. semestar studija.
Cilj i sadržaj kolegija: Bildungsroman kao žanr problematizira proces stjecanja društvenog i kulturnog identiteta te dramatizira nastanak tipičnog građanskog subjekta. U smislu konstituiranja rodnih identiteta, kolegij će nastojati ponuditi nacrt modela razvoja za ženske i muške protagoniste (s karakterističnim razlikama), zastupljene u izabranim tekstovima, dok će u kontinuitetu pratiti razvoj žanra unutar nacionalne književne tradicije. U kontekstu «iznalaženja djetinjstva» (Philippe Ariès) i psihoanalitičkog modela nastanka subjekta, čitanja će se usredotočiti na žanrovske, psihološke i kulturne modele koji u ovim romanima podupiru trajno fascinantne priče o odrastanju.

Primarni tekstovi:

  1. Horatio Alger: Ragged Dick (1868)
  2. Louisa May Alcott: Little Women (1868, 1869)
  3. Harper Lee: To Kill a Mockingbird (1960)
  4. Paule Marshall: Brown Girl, Brownstones (1959)
  5. Bobbie Ann Mason: In Country (1985)
  6. Colson Whithead: Sag Harbour (2009)

Literatura (u pripremi):
A Obvezatna
– Ariès, Philippe. Centuries of Childhood. New York: Vintage, 1962. (izbor)
– Bakhtin, Mikhail. Speech Genres and Other Late Essays. Austin: U of Texas P, 1986. (izbor)
– Moretti, Franco. The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture. 1987. New ed. London: Verso, 2000. (izbor)

– Čitanka s dodatnom sekundarnom literaturom.

Način polaganja ispita: Kontinuirana evaluacija (kolokviji: mid-term + final; 40% ocjene); seminarski rad (6-7 kartica teksta; 30 % ocjene); pohađanje i sudjelovanje (10%); dodatne aktivnosti (20%).