Suvremena američka etnička književnost (2012/13)

Naziv kolegija:  Suvremena američka etnička književnost (A, 20. st.)
Nastavnica: Dr. sc. Jelena Šesnić, izv. prof.
ECTS-bodovi: 6
Jezik: Engleski
Trajanje: zimski semestar (7. ili 9.)
Status: Izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja + 2 sata seminara
Uvjeti za upis kolegija: Upisan 7. ili 9. semestar studija
Cilj i sadržaj kolegija: Književnosti tzv. etničkih skupina u SAD-u zadnjih se desetljeća prepoznaju kao jedan od najkreativnijih segmenata nacionalne književnosti. U kolegiju će se razmatrati noviji odsječak te bogate produkcije, uz vizualne i književne primjere koji predstavljaju najvažnije manjinske skupine (obzirom na autore i tematiku djela), odnosno tzv. «rasne formacije» i «nove etnicitete», navlastito od kraja Vijetnamskoga rata. U odnosu na već etabilirane etničke skupine (Afro-Amerikanci, Amerindijanci), naglasak će biti na promjenama u (samo)predstavljanju, a komparativnom će se metodom razmatrati i modeli karakteristični za suvremeno sve hibridnije američkog društvo, u kojem se etnički identiteti dodjeljuju ili biraju simbolički, ali i izvode u specifičnim društvenim i povijesnim uvjetima (posebice među Amerikancima azijskoga podrijetla, arapskim Amerikancima i Latino/ Chicano Amerikancima) .

Tekstovi:
Romani/ memoari:

– Barack Obama: Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance (1995)
– Chang-rae Lee: Native Speaker (1995)
– Dao Strom, Grass Roof, Tin Roof (2003)
Novele:
– Bharati Muhkerjee: The Middleman and Other Stories (1988; izabrane novele);
– Jhumpa Lahiri, Interpreter of Maladies (1999; izabrane novele);
– Sandra Cisneros, “Woman Hollering Creek” (1991)
– Tahira Naqvi, “Thank God for the Jews” (iz: W. Brown and A. Ling, eds. Imagining America: Stories from the Promised Land (2002)
Poezija:

– Mohja Kahf, E-mails from Scheherazad (2003; izbor); D.H. Melhem; Pauline Kaldas
Filmovi:
The Searchers (John Ford, 1956); Smoke Signals (Chris Eyre, 1998); Lone Star (John Sayles, 1996)

Literatura:
Uvod:
– Burgett, Bruce, and Glenn Hendler, eds. Keywords for American Cultural Studies. New York and London: NYUP, 2007. (Entries: “Border”, “Citizenship”, “Diaspora”, “Ethnicity”, “Immigration”, “Mestizo”, “Nation”, “Naturalization”, “Race”)

– Omi, Michael, and Howard Winant. Racial Formations in the United States: From the 1960s to the 1990s. 2nd ed. London and New York: Routledge, 1994. 53-76.
– Sollors, Werner. Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture. New York and Oxford: Oxford UP, 1986. 20-39.
Za pojedinačna djela:
– Gilroy, Paul. “The Black Atlantic as a Counterculture of Modernity.” The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. Cambridge: Harvard UP, 1993. 1-19.

– Bronfen, Elisabeth. Home in Hollywood: The Imaginary Geography of Cinema. New York: Columbia UP, 2004. 95-125.
– Fraser, Joelle, Sherman Alexie. “An Interview with Sherman Alexie.” The Iowa Review 30.3 (Winter 2000/2001): 59-70.
– An Interview with B. Mukherjee, dostupno na Jouvert. A Journal of Postcolonial Studies
– Behdad, Ali. “Critical Historicism.” American Literary History 20.1-2 (Spring-Summer 2008): 286-99.

– Koshy, Susan. “Postcolonial Studies after 9/11: A Response to Ali Behdad.” American Literary History 20.1-2 (Spring-Summer 2008): 300-303.
– Anon.,”El Plan Espiritual de Aztlán.” 1969, dostupno na Aztlan Historical Documents
– Anzaldúa, Gloria. “The New Mestiza. Towards a New Consciousness.” Borderlands/La Frontera. San Francisco: Aunt Lute Books, 1987. 99-113.
– Grewal, Inderpal. “Introduction: Neoliberal Citizenship: The Governmentality of Rights and Consumer Culture.” Transnational America: Feminisms, Diasporas, Neoliberalisms. Durham and London: Duke UP, 2005. 1-34.
– Jun, Helen Heran. Race for Citizenship: Black Orientalism and Asian Uplift from Pre-Emancipation to Neoliberal America, New York: NYU P, 2011. 123-48.
– Bhabha, Homi. “DissemiNation. Time, narrative and the margins of the modern nation.” The Location of Culture. 1994. New York and London: Routledge Classics, 2004. 199-226.

Način polaganja ispita: Kontinuirana evaluacija (redovito pohađanje i priprema za kolegij: 10% ocjene; usmeno izlaganje: 10%; pismene zadaće: 10%; kolokviji: mid-term + final; 40% ocjene); seminarski rad (10-15 kartica teksta; 30 % ocjene). Svi elemeni kontinuirane provjere znanja moraju biti zadovoljeni za prolaznu ocjenu.