Hrvatsko-američka etnička književnost-arhiva

Naziv kolegija: Hrvatsko-američka etnička književnost (Croatian-American Ethnic Literature) (A, 20. st.) (2014/15.)
Nastavnica: Dr. sc. Jelena Šesnić, izv. prof.
ECTS-bodovi: 6
Jezik: Engleski
Trajanje: zimski semestar dipl. studija (1. ili 3.)
Status: Izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja + 2 sata seminara
Uvjeti za upis kolegija: Upisan dipl. studij.
Sadržaj kolegija: U kolegiju se prati kontinuirani razvoj etničke književnosti hrvatskoga predznaka unutar američke (SAD) književnosti. Polazeći od činjenice da se početkom 20. stoljeća uspostavlja iseljeničko pismo koje problematizira hrvatske i hrvatsko-američke protagoniste te njihove specifične situacije i zaplete na putu integracije u američko društvo, kolegij nudi pregled reprezentativnih tekstova i čvorišta na kojima počiva hrvatsko etničko iskustvo u književnosti SAD-a, ali dijelom i u hrvatskoj književnosti. Isprva se postavlja teza da je hrvatsko etničko pismo specifično po nekim odlikama (teme, kulturni elementi, tipovi protagonista), potom se sagledavaju različite manifestacije (žanrovske, stilske, ideološke) unutar cjeline, da bi se u nastavku, korištenjem modela suvremenih etničkih, kulturnih i američkih studija, ukazalo na izuzetnu živost unutar hrvatskog etničkog pisma, koje više nije ograničeno ni nacionalnim (SAD) ni jezičnim granicama (engleski), nego se iskazuje u transnacionalnom i dijasporijskom kontekstu te se može sagledavati na podlozi sličnih kulturnih iskustava. Žanrovski (od memoara, autobiografije, putpisa do fikcionalnih žanrova i poezije), jezično (engleski, hrvatski, bilingvalizam) te geo-politički ovi tekstovi predstavljaju kulturni i interpretativni izazov.
Cilj kolegija: Poticanje kritičkog i istaživačkog rada kod studenata na primjeru književne i kulturne produkcije koja zahtijeva interdisciplinarni pristup. Upoznavanje s nedovoljno poznatim i vrednovanim korpusom vezanim za hrvatsku i američku kulturnu povijest i suvremenost.
Obveze u kolegiju: Kontinuirana evaluacija (kolokviji: mid-term + final); seminarski rad (10-12 kartica teksta); aktivnost na satu (redovno pohađanje, usmena prezentacija, sudjelovanje u raspravama, pismene zadaće). Zaključna se ocjena temelji na pozitivno ocijenjenim svim segmentima rada u kolegiju.

Primarni tekstovi:

– Ante Tresić Pavičić, Preko Atlantika do Pacifika: život Hrvata u Sjevernoj Americi (1907; izbor)
– Louis Adamič, From Many Lands (1939; izbor); Native’s Return (1934; izbor); Laughing in the Jungle (1932; izbor); A Nation of Nations (1945; izbor)
– Gabro Karabin, „Honorable Escape“ (1937)
– Edward Ifkovic, Anna Marinkovich, A Novel (1980)
– Mary Helen Stefaniak, Self Storage and Other Stories (1997; izbor); The Turk and My Mother (2004)
– Vladimir Goss, Antigonin dnevnik (1993); novele (izbor)
– Josip Novakovich, Plum Brandy: Croatian Journeys (2003); novele (izbor); Shopping for a Better Country (2012; izbor)
– Neda Miranda Blažević-Krietzman, „Terorizam i prijelazi preko hladnoratovskih granica“ (2004); Marilyn Monroe, moja majka (2012; izbor iz novela)
– Janko Deur, Priče iz Amerike (1994; izbor); Refleksije u znatiželjnom oku (2004; izbor)

Raspored po tjednima

1. Uvod u problematiku nestablinog književnog korpusa (Brešić); „minorna književnost“ (Deleuze i Guattari); problematika studija hrvatske dijaspore (Škvorc)

2. Hibridni žanr putopisa; pojam transkulturacije (Ortiz) i književnosti u „zoni dodira“ (Pratt); autoetnografsko pismo (Pratt); američki putopis Tresića Pavičića kao generativni tekst i začetnik hrvatsko-američkog putpisnog pisma

3. i 4. Doprinos slovensko-američkog autora Louisa Adamiča razvoju općenito etničkog, a posebno hrvatskog etničkog izričaja u međuratnoj Americi; analiza nefikcionalnih žanrova (od putopisa do autobiografije i publicistike); žanr etničke autobiografije (Boelhower)

5. i 6. Problematika „drugoga naraštaja“; rađanje umjetničkog izričaja: Karabinova kratka priča „Honorable Escape“ i Ifkovicev roman Anna Marinkovich

7. Prvi kolokvij. Uvod: Naracija i (obiteljska) memorija: pamćenje hrvatsko-američke književnosti; roman M. H. Stefaniak The Turk and My Mother

8. i 9. Nastavak: Stefaniak, The Turk and My Mother ; etnička književnost u odnosu prema američkoj

10. i 11. Globaliziranje hrvatsko-američke književnosti; od egzilnog, etničkog do dijasporijskog pisma; Blažević-Krietzman: „Terorizam i prijelazi preko hladnoratovskih granica“; Goss (roman Antigonin dnevnik)

12. i 13. Globaliziranje hrvatsko-američke književnosti; od egzilnog, etničkog do dijasporijskog pisma; Novakovich, izbor iz nefikcionalne proze (memoari, putopis, eseji); etnografski model čitanja (Clifford)

14. Repertoar suvremene hrvatsko-američke kratke proze (novele i kratke priče): Novakovich (izbor), Blažević-Krietzman (izbor) i Deur (izbor)

15. Evaluacija; završni kolokvij.

Literatura:
A Obvezatna

– Boelhower, William. “The Brave New World of Immigrant Autobiography”. MELUS 9.2: Ethnic Biography and Autobiography. (Summer 1982): 5-23.
– Brešić, Vinko. “Hrvatska emigrantska književnost.” Teme novije hrvatske književnosti. Zagreb: NZMH, 2001. 179-211.
– Clifford, James. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge and London: Harvard UP, 1988. (izbor)
– Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. “What Is a Minor Literature?” Kafka: Toward a Minor
– Literature
. Trans. Dana Polan. Minneapolis: U of Minnesota P, 1986. 16-27.
– Koval, Ramona. „Books and Writing: Josip Novakovich“. Radio National. 03.07. 2005. 21. 06. 2006. Web.
– „Mary Helen Stefaniak“. http://www.maryhelenstefaniak.com/
– Ortiz, Fernando. Cuban Counterpoint. Tobacco and Sugar. 1940. Trans. Harriet de Onís. Durham and London: Duke UP, 1995. lvii-lxiv, 97-103.
– Pratt, Mary Louise. “Arts of the Contact Zone”. Profession 91 (1993): 33-40.
– Šesnić, Jelena . „Croatian American Literature as a Transculturated Discourse“. East Central Europe in Exile. Volume 2: Transatlantic Identitites. Ed. Anna Mazurkiewicz. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. 13-29.
– Škvorc, Boris. Australski Hrvati: mitovi i stvarnost. Rasprave i eseji o hrvatskoj emigrantskoj književnosti, egzilantima i imaginarnoj Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2005. (izbor)

B Izborna

– Antić, Ljubomir. Croats and America. Trans. Vladimir Goss. Zagreb: Hrv. sveuč. naklada, 1997. (Hrvati i Amerika. 2. dop. izd. Zagreb: Hrv. sveuč. naklada, Hrvatska matica iseljenika, 2002.)
– Banov-Depope, Estela. Hrvatske kalendarske knjige u Sjevernoj Americi. Rijeka: Hrvatsko filološko društvo, Graftrade Žagar, 2001.
– Bicha, Karel. „Hunkies: Stereotyping the Slavic Immigrants, 1890-1920“. Journal of American Ethnic History 2.1 (Fall 1982): 16-38.
– Bierlein, Stacy. „Interview with Josip Novakovich“. Other Voices 38. 21.06. 2006. Web.
Diaspora. A Journal of Transnational Studies. EBSCO-Academic Search Premier. Web.
– Goss, Vladimir P. “Hrvatski duh u engleskome ruhu”. Hrvatski iseljenički zbornik (2001): 163-71.
Hrvatski iseljenički zbornik. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika. 1992-. (2001-. Web.)
– Ifkovic, Edward. “Three South Slavic-American Literatures”. Ethnic Perspectives in American Literature. Selected Essays on the European Contribution. Eds. Robert Di Pietro and Edward Ifkovic. New York: The MLA of America, 1983. 266-91.
Iseljenički kalendar. Nova matica. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika. 1955-1991.
– Kalogjera, Branka. Pisci između dviju domovina. Rijeka: Hrv. filološko društvo, Graftrade, 2003.
— . Izlaz iz iluzija: studije, eseji, kritike. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2008.
– Prpić, Jure (George Prpic). Hrvati u Americi: njihova povijest i doprinos Americi i Hrvatskoj. Prev. Ksenija Horvat. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 1997.
– Rogić, Ivan i Ivan Čizmić. Modernizacija u Hrvatskoj i hrvatska odselidba. Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2011.
– Šesnić, Jelena. „Croatian American Diasporic Literature: Two Cases of an Emergent Discourse“.
Transatlantic Dialogues: Eastern Europe, the U.S. and Post-Cold War Cultural Spaces. Eds.
– Rodica Mihaila and Roxana Oltean. Bucarest: Editura universitatii din bucuresti, 2009. 224-41.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 2011/2012.
Anglistika-Diplomski studij
Naziv kolegija:
Hrvatsko-američka etnička književnost (A, 20. st.)

Nastavnica: Dr. sc. Jelena Šesnić, doc.
ECTS-bodovi: 6
Jezik: Engleski
Trajanje: zimski semestar (7. ili 9.)
Status: Izborni
Oblik nastave: 1 sat predavanja + 2 sata seminara
Uvjeti za upis kolegija: Upisan dipl. studij.
Cilj i sadržaj kolegija: U kolegiju se prati kontinuirani razvoj etničke književnosti hrvatskoga predznaka unutar američke (SAD) književnosti. Polazeći od činjenice da se početkom 20. stoljeća uspostavlja iseljeničko pismo koje problematizira hrvatske i hrvatsko-američke protagoniste te njihove specifične situacije i zaplete na putu integracije u američko društvo, kolegij nudi pregled reprezentativnih tekstova i čvorišta na kojima počiva hrvatsko etničko iskustvo u književnosti SAD-a, ali dijelom i u hrvatskoj književnosti. Isprva se postavlja teza da je hrvatsko etničko pismo specifično po nekim odlikama (teme, kulturni elementi, tipovi protagonista), potom se sagledavaju različite manifestacije (žanrovske, stilske, ideološke) unutar cjeline, da bi se u nastavku, korištenjem modela suvremenih etničkih, kulturnih i američkih studija, ukazalo na izuzetnu živost unutar hrvatskog etničkog pisma, koje više nije ograničeno ni nacionalnim (SAD) ni jezičnim granicama (engleski), nego se iskazuje u transnacionalnom i dijasporijskom kontekstu te se može sagledavati na podlozi sličnih kulturnih iskustava. Žanrovski (od memoara, putpisa do fikcionalnih žanrova i poezije), jezično (engleski, hrvatski, bilingvalizam) te geo-politički ovi tekstovi predstavljaju kulturni i interpretativni izazov.

Primarni tekstovi (u pripremi):
– Ante Tresić Pavičić, Preko Atlantika do Pacifika: život Hrvata u Sjevernoj Americi (1907; izbor)
– Gabro Karabin, „Honorable Escape“ (1937)
– Louis Adamič, From Many Lands (1939; izbor); Native’s Return (1934; izbor); Laughing in the Jungle (1932; izbor)
– Edward Ifkovic, Anna Marinkovich, A Novel (1980)
– Mary Helen Stefaniak, Self Storage and Other Stories (1997; izbor); The Turk and My Mother (2004)
– Vladimir Goss, Antigonin dnevnik (1993); novele (izbor)
– Josip Novakovich, Plum Brandy: Croatian Journeys (2003); novele (izbor)

Literatura (u pripremi):
A. Obvezatna
– Brešić, Vinko. “Hrvatska emigrantska književnost.” Teme novije hrvatske književnosti. Zagreb: NZMH, 2001. 179-211.

– Clifford, James. The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art. Cambridge and London: Harvard UP, 1988. (izbor)
– Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. “What Is a Minor Literature?” Kafka: Toward a Minor
– Literature
. Trans. Dana Polan. Minneapolis: U of Minnesota P, 1986. 16-27.

– Koval, Ramona. „Books and Writing: Josip Novakovich“. Radio National. 03.07. 2005. 21. 06. 2006. Web.
– Goss, Vladimir P. “Hrvatski duh u engleskome ruhu”. Hrvatski iseljenički zbornik (2001): 163-71.
– Ifkovic, Edward. “Three South Slavic-American Literatures”. Ethnic Perspectives in American
– Literature. Selected Essays on the European Contribution.
Eds. Robert Di Pietro and Edward Ifkovic. New York: The MLA of America, 1983. 266-91.

– „Mary Helen Stefaniak“. http://www.maryhelenstefaniak.com/
– Pratt, Mary Louise. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London and New York: Routledge, 1992. (izbor)
– Šesnić, Jelena. „Croatian American Diasporic Literature: Two Cases of an Emergent Discourse“.
Transatlantic Dialogues: Eastern Europe, the U.S and Post-Cold War Cultural Spaces. Eds.
– Rodica Mihaila and Roxana Oltean. Bucarest: Editura universitatii din bucuresti, 2009. 224-41.
– Škvorc, Boris. Australski Hrvati: mitovi i stvarnost. Rasprave i eseji o hrvatskoj emigrantskoj književnosti, egzilantima i imaginarnoj Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 2005. (izbor)

B. Izborna
– Antić, Ljubomir. Croats and America. Trans. Vladimir Goss. Zagreb: Hrv. sveuč. naklada, 1997. (Hrvati i Amerika. 2. dop. izd. Zagreb: Hrv. sveuč. naklada, Hrvatska matica iseljenika, 2002.)
– Bicha, Karel. „Hunkies: Stereotyping the Slavic Immigrants, 1890-1920“. Journal of American Ethnic History 2.1 (Fall 1982): 16-38.
– Bierlein, Stacy. „Interview with Josip Novakovich“. Other Voices 38. 21.06. 2006. Web.
Diaspora. A Journal of Transnational Studies. EBSCO-Academic Search Premier. Web.
Hrvatski iseljenički zbornik. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika. 1992-. (2001-. Web.)
Iseljenički kalendar. Nova matica. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika. 1955-1991.
– Kalogjera, Branka. Pisci između dviju domovina. Rijeka: Hrv. filološko društvo, Graftrade, 2003.
– Prpić, Jure (George Prpic). Hrvati u Americi: njihova povijest i doprinos Americi i Hrvatskoj. Prev. Ksenija Horvat. Zagreb: Hrvatska matica iseljenika, 1997.

Način polaganja ispita: Kontinuirana evaluacija (kolokviji: mid-term + final; 50% ocjene); seminarski rad (10 kartica teksta; 30 % ocjene); aktivnost na satu (redovno pohađanje, usmena prezentacija, sudjelovanje u radu seminara; 20 % ocjene).