dr. sc. Janja Čulig Suknaić

Biografija

2020. doktorirala na poslijediplomskom doktorskom studiju lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Antonimija kao pojmovna kategorija značenjske suprotnosti u engleskome i hrvatskome jeziku)
   

Diplomski kolegiji
Lingvistički seminar: Semantika
Leksikologija i leksikografija

Opširnija bibliografija:
https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/351783