Englesko barokno pjesništvo

Naslov kolegija: Englesko barokno pjesništvo.
Nastavnica:
dr sc. Janja Ciglar-Žanić.
ECTS-bodovi: 6 bodova.
Jezik: engleski
Status: izborni kolegij.
Trajanje: 1 semestar (VII. ili VIII. semestar)
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno.
Uvjeti za upis kolegija: završen VI. semestar.

Opis/ Sadržaj kolegija: Kolegij će biti posvećen engleskoj poeziji ranijeg sedamnaestog stoljeća sa stajališta njezina odnosa/ pripadnosti europskoj književnosti toga vremena. Barok će se smatrati književnim razdobljem koje dominira drugom polovicom šesnaestog i prvom polovicom sedamnaestog stoljeća u većini europskih kultura, uključujući, kao što će diskusije kušati pokazati, i u engleskoj literaturi toga vremena.

Končetizam kao ključno obilježje proučavat će se zajedno s drugim retoričkim figurama koje obilježavaju barokno razdoblje. Posebna pažnja bit će posvećena takozvanoj metafizičkoj školi u engleskoj poeziji, koja se pojavljuje početkom sedamnaestog stoljeća, ali proučavat će se i drugi pjesnici, koji ne nose tradicionalnu oznaku “metafizički”. U dijalogu sa studentima temeljito će se analizirati svjetovna i duhovna lirika spomenutog razdoblja s namjerom da se preispitaju sličnosti i razlike između engleske i drugih europskih varijanti baroka.

Ciljevi kolegija: Glavni je cilj kolegija relocirati englesku književnost ranijeg sedamnaetog stoljeća iz renesanse u užem smislu u postrenesansni pokret poznat u većini europskih zemalja kao barok. Proučavanje poetike i retorike spomenute poezije bit će u centru pažnje ovog književnog—povijesnog postupka.

Studentske obaveze: Rad u nastavi (redovito pohađanje kolegija i aktivno sudjelovanje u nastavi); različiti pojedinačni zadaci (jedno usmeno izlaganje); i konačni pismeni ispit na kraju semestra u obliku eseja.

Sadržaj kolegija po tjednima:

Prvi tjedan: Uvod: barok kao književno razdoblje. Renesansno načelo decoruma i barokna kršenja decoruma.
Drugi tjedan: Distinktivna obilježja u području (a) stila (paralogički obrasci, antiteza, amblem, igra riječima, concetto; ingeniozost, domišljatost; jezična i intelektualna kombinatorika), (b) žanr (generičke preferencije, karakteristična mješavina žanrova, nove žanrovske kombinacije) i (c) stajališta (prema pjesništvu, pjesnicima, svijetu; aktualnost, dramatikalnost, jezična i epistemološka skepsa).
Treći tjedan: Izrazi i pojmovi: manirizam, barok, “metafizičko” pjesništvo.
Četvrti tjedan: Končetizam u engleskom baroknom pjesništvu.
Peti tjedan: Elizabetinska slika svijeta kao izvor barokne slikovnosti.
Šesti tjedan: Petrarkistički topoi i njihove barokne transformacije.
Sedmi tjedan: John Donne: pjesme iz zbirke Songs and Sonets (“The Canonization”, “The Sun Rising”, “The Good Morrow”, “The Flea” i “A Valediction: Forbidding Mourning”).
Osmi tjedan: John Donne: pjesme iz zbirke Holy Sonnets (“Batter My heart, three—person’d God”).
Deveti tjedan: George Herbert: pjesme iz zbirke The Temple (“Easter Wings”, “Jordan (I)”, “Jordan (II)”, “The Pulley”, “The Forerunners” i “Virtue”).
Deseti tjedan: Henry Vaughan: pjesme iz zbirke Silex Scintillans (“The Retreate” i “Regeneration”).
Jedanaesti tjedan: Richard Crashaw: pjesme iz zbirke Carmen Deo Nostro (“The Weeper”).
Dvanaesti tjedan: Andrew Marvell: pjesme iz zbirke Collected Poems (“To His Coy Mistress” i “The Garden”).
Trinaesti tjedan: Thomas Traherne: pjesme iz zbirke Commentaries of Heaven (“Shadows in the Water”).
Četrnaesti tjedan: Ben Jonson: pjesme iz zbirke Underwood (“My Picture Left in Scotland”).
Petnaesti tjedan: Pismeni ispit.

Obavezna literatura:
Gardner, Helen (ur), The Metaphysical Poets, Harmondsworth [etc.]: Penguin Books, 1988.
Ford, Boris (ur), The New Pelican Guide to English Literature, vol. 3: From Donne to Marvel, Harmondsworth: Penguin Books, 1988.
Sidney, Philip, An Apology for Poetry, u: D. J. Enright & Ernst de Chickero (ur), English Critical Texts, London: Oxford UP, 1962; 12-17.
Johnson, Samuel, Lives of the English Poets, 1. tom, London: Oxford UP, 1961; 3-49.
Eliot, T. S, “The Metaphysical Poets”, u: D. J. Enright & Ernst de Chickero (ur), English Critical Texts, London: Oxford UP, London, 1962, 302-311.
Abrams, M. H (ur), The Norton Anthology of English Literature, 1. tom, 6. izdanje, New York i London: W W. Norton, 1993.
Ciglar-Žanić, Janja, Domišljato stvoren svijet: Barok u engleskoj književnosti, Zagreb: Slap, 2008.
Ciglar-Žanić, Janja. “Fatal Fascination or Calculated Choice: The Conceit in Seventeenth Century English Poetry”, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia 31-31, 1986/ 87; 3-20.
Ciglar-Žanić, Janja. “Koliko je metafizička engleska metafizička poezija?”, Umjetnost riječi 1, Zagreb, 1988; 73-92.
Ciglar-Žanić, Janja. “Barokno pjesništvo, englesko i hrvatsko: značenje nekih analogija”, Književna smotra, XXI, nos. 69-72, 1988; 165-172.
Ciglar-Žanić, Janja. “Neki aspekti engleskog književnog baroka: Formalni manirizmi i njihove funkcije u engleskom postrenesansnom pjesništvu”, u: Fališevac, Dunja, i Živa Benčić (ur), Književni barok, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, 1988; 191-223.
Curtius, Ernst Robert, European Literature and the Latin Middle Ages, Princeton: Princeton UP, 1973; 273–301.
Curtius, Ernst Robert, Evropska književnost i latinsko srednjovjekovlje. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1971.
Daiches, David, A Critical History of English Literature: in four volumes, Vol. 2. – VII, London: Secker & Warburg, 1991; 246-534.
Fališevac, Dunja, i Živa Benčić (ur), Književni barok, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, 1988.
Grierson, Herbert J. C, Cross Currents in English Literature of the Seventeenth Century, Harmondsworth: Penguin Books, 1966.
Hollander, John, i Frank Kermode (ur). The Oxford Anthology of English Literature, vol. 1: The Middle Ages Through the Eighteenth Century, New York; London & Toronto: Oxford UP, 1973; 2337-2316.
Kravar, Zoran, “Književnost 17. stoljeća i pojam ‘barok’”, u: Fališevac, Dunja, i Živa Benčić (ur), Književni barok, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, 1988; 7-48.
Morgues, Odette De, Metaphysical, Baroque and Précieux Poetry, Oxford: Clarendon Press, 1953.
Morgues, Odette De, “The European Background to Baroque Sensibility”, u: Ford, Boris (ur), The New Pelican Guide to English Literature, vol. 3: From Donne to Marvel, Harmondsworth: Penguin Books, 1982; 97-105.
Pavličić, Pavao, “Manirizam i barok: jedno ili dvoje?”, u: Fališevac, Dunja, i Živa Benčić (ur), Književni barok, Zagreb: Zavod za znanost o književnosti, 1988; 49-71.
Praz, Mario. The Flaming Heart, New York: The Norton Library, 1973; 204-263.
Segel, Harold B. The Baroque Poem: A Comparative Survey, New York: Dutton Paperback, 1974; 12-142.
Tillyard, E. M. Elizabethan World Picture, Harmondsworth: Penguin Books, 1972.
Warnke, Frank J, Versions of Baroque: Terms and Concepts, New Haven & London: Yale UP, 1975; 1-20.

Preporučena literatura:
Empson, William, Seven Types of Ambiguity, London: Chatto & Windus, 1956.
Fališevac, Dunja, Poezija Dživa Bunića Vučića (doktorska disertacija), Zagreb, 1983.
Forster, Leonard, The Icy Fire, London: Cambridge UP, 1979.
Hocke, Gustav René, Svijet kao labirint: manira i manija u evropskoj umjetnosti od 1520 do 1650 i u suvremenosti, prijevod: Nadežda Čačinović—Puhovski, Zagreb: Biblioteka August Cesarec, 1991.
Keast, William R (ur), Seventeenth-Century English Poetry: modern essays in criticism, New York: Oxford UP, 1962.
Leishman, J. B, The Art of Marvell’s Poetry, London: Hutchinson, 1972.
Lovejoy, Arthur O. The great chain of being: a study of the history of an idea. Cambridge (Mass) & London: Harvard UP, 1964.
Kravar, Zoran, Studije o hrvatskom književnom baroku, Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1975.
Pavličić, Pavao, Rasprave of hrvatskoj baroknoj kjiževnosti, Split: Čakavski sabor, 1979.
Stein, Arnold. John Donne’s Lyrics. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1962.
Sypher, Wylie, Four Stages of Renaissance Style: transformations in art and literature: 1400-1700, New York: Garden City & Doubleday, 1955.
Tuve, Rosemond. Elizabethan and Metaphysical Imagery: Renaissance poetic and twentieth-century critics, Chicago & London: The University of Chicago Press, 1972.
Vendler, Helen. The Poetry of George Herbert, Cambridge (Mass) and London: Harvard UP, 1975.
Wellek, René (ur), Concepts of criticism, s uvodnom riječju Stephena G. Nicholsa, Jr, New Haven & London: Yale UP, 1963.
Willey, Basil, The Seventeenth-Century Background: studies in the thought of the age in relation to poetry and religion, Harmondsworth & Ringwood: Penguin Books and Chatto & Windus, 1972.
Witherspoon,, Alexander M, i F. J. Warnke, Seventeenth—Century Prose and Poetry, New York: Harcourt, Brace & World, 1963.