Redaktura i procjena strojnih prijevoda

Program nastave (syllabus)
Naziv kolegija:
Redaktura i procjena strojnih prijevoda
Nositelj kolegija: dr.sc. Nataša Pavlović, red. prof.
Nastavnik: dr.sc. Nataša Pavlović, red. prof.
ECTS-bodovi: 4 boda
Jezik: engleski i hrvatski
Semestar: ljetni (2. Ili 4.)
Status: izborni
Oblik nastave: 2 sata seminara; dio nastavnih aktivnosti odvija se u obliku e-učenja
Ispit: pisani, kontinuirano praćenje
CILJEVI KOLEGIJA:
Cilj je ovoga kolegija da studenti ovladaju vještinama redakture i procjene strojnih prijevoda.

SADRŽAJI KOLEGIJA:
Kolegij obuhvaća sljedeće teme: pojam kvalitete prijevoda; klasifikacije pogrešaka; redaktura strojnih prijevoda (SP) u usporedbi s redakturom konvencionalnih prijevoda; vrste pogrešaka u SP-u; razine redakture SP-a s obzirom na svrhu prijevoda; smjernice za redakturu SP-a; redaktura SP-a s izvornikom i bez izvornika; ljudska i automatska procjena kvalitete SP-a; priprema teksta za SP; integracija SP-a i alata za strojno potpomognuto prevođenje; SP i terminologija; uloga redakture SP-a u profesionalnoj prevoditeljskoj praksi; kvalifikacije i kompetencije potrebne redaktorima SP-a; utjecaj SP-a na teoriju i praksu prevođenja.

NAČIN RADA:
Rad u seminaru sastoji se od praktičnih zadataka povezanih s redakturom i procjenom strojnih prijevoda te od rasprava o pojedinim temama (vidi Prikaz izvođenja nastave po tjednima). Dio nastavnih aktivnosti odvija se u virtualnom okruženju na http://omega.ffzg.hr/. Na kraju kolegija studenti pišu seminarski rad.

STUDENTSKE OBVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA:
Studentske obveze uključuju redovito pohađanje nastave, pripremljenost za nastavu (čitanje i analiziranje literature), aktivno sudjelovanje u nastavi (diskusije na nastavi i rad na sustavu za e-učenje) te izradu zadataka.

Završna ocjena temelji se na kontinuiranom praćenju pojedinih segmenata rada (pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u učioničkoj i e-nastavi, seminarski rad).

ISHODI UČENJA:
Na kraju kolegija studenti će moći: samostalno redigirati strojne prijevode različitih vrsta tekstova iz različitih područja, u skladu sa smjernicama i uputama; pripremiti izvorni tekst za strojno prevođenje; procijeniti kvalitetu (strojnoga) prijevoda; kritički ocijeniti prijevodni proces u koji je integrirano strojno prevođenje; surađivati s drugim prevoditeljima, terminolozima i stručnjacima za pojedina područja; kritički procijeniti utjecaj SP-a na teoriju i praksu prevođenja.

OBVEZNA LITERATURA:
O’Brien, S. 2017. „Machine Translation and Cognition“. U: Schwieter, J.W. i Ferreira (ur.), A. Translation and Cognition. Hoboken: Wiley Blackwell

O’Brien, S. i Simard, M. (ur.) 2014. Machine Tranaslation Special Issue: Post-Editing 28(3-4).

O’Brien, S. i sur. (ur.) 2014. Post-Editing of Machine Translation: Processes and Applications. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

O’Brien, S., Simard, M. i Specia, L. 2013. Proceedings of MT Summit XIV Workshop on Post-Editing Technology and Practice. URL: http://www.mt-archive.info/10/MTS-2013-W2-TOC.htm

Rico, C.i Torrejón, E. 2012. „Skills and Profile or the New Role of the Translator as MT Post-Editor“. Revista Tradumática: technologies de la traducció 10:166–178.

TAUS i CNGL. 2010. „Machine Translation Post-editing Guidelines“. URL: https://taus.net/academy/best-practices/postedit-best-practices/machine-translation-post-editing-guidelines

DOPUNSKA LITERATURA:
Guerberof, A. 2009. „Productivity and Quality in the Post-editing of Outputs from Translation Memories and Machine Translation“. Localisation Focus 7(1):11-21.

ISO 18587:2017 „Translation services — Post-editing of Machine Translation Output – Requirements“.

Pym, A. 2013. „Translation Skill-Sets in a Machine-Translation Age“. Meta 58(3):487–503.

Temizöz, Ö. 2014. Postediting Machine Translation Output And Its Revision: Subject-Matter Expert Experts Versus Professional Translators. PhD thesis. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. URL: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/128204/TemizozOzlem_TDX2.pdf?sequence=1

PRIKAZ IZVOĐENJA NASTAVE PO TJEDNIMA:
Kolegij se sastoji od 15 sesija (ukupno 30 sati) tijekom jednog semestra.

1. sesija: kratak pregled razvoja strojnog prevođenja i redakture strojnih prijevoda. Rasprava.

2. sesija: pojam kvalitete u prevođenju (različite perspektive); klasifikacije pogrešaka. Zadaci i rasprava.

3. sesija usporedba strojnih prijevoda dobivenih različitim sustavima; razlike u kvaliteti i vrsti pogrešaka; razlike s obzirom na vrste tekstova i područja; studentska očekivanja i stavovi prema SP-u. Zadaci i rasprava.

4. i 5. sesija: usporedba strojnih i konvencionalnih (ljudskih) prijevoda; razlike u vrstama pogrešaka koje se mogu očekivati; razlike s obzirom na vrste tekstova i područja. Zadaci i rasprava.

6. sesija: smjernice za redakturu SP-a; razine redakture SP-a. Zadaci i rasprava.

7. i 8. sesija: redaktura SP-a s izvornikom i bez izvornika. Zadaci i rasprava.

9. i 10. sesija: priprema izvornih tekstova za strojno prevođenje i utjecaj pripreme na kvalitetu strojnih prijevoda. Zadaci i rasprava.

11. i 12. sesija: ljudska i automatska procjena kvalitete SP-a. Zadaci i rasprava.

13. i 14. sesija: redaktura SP-a u alatima za strojno potpomognuto prevođenje; upravljanje terminologijom u prijevodnim procesima koji uključuju SP. Zadaci i rasprava.

15. sesija: uloga redakture SP-a u profesionalnoj prevoditeljskoj praksi; kompetencije i kvalifikacije potrebne redaktorima SP-a. Studentski dojmovi o kolegiju i povratne informacije.