Sociolingvistika (L)

Naziv kolegija: Sociolingvistika
Nositelj: dr.sc. Anđel Starčević, docent
Nastavnik: dr. sc. Anđel Starčević, docent

ECTS-bodovi : 5
Jezik: engleski
Semestar: III. (zimski) (Lingvistički smjer)
Oblik nastave: 2 sata predavanja + 2 sata seminara
Uvjeti: upisan 3. semestar diplomskog studija
Ispit: pismeni

Sadržaj kolegija: Kolegij se bavi promišljanjem jezika kao procesa i kao okvira različitih pojavnih oblika, varijeteta, kao što su standardni i nestandardni dijalekti, sociolekti, stilovi i žargoni, te opisom i tumačenjem njihovih funkcija u pojedinim zajednicama. Također se bavi eksplicitnom te implicitnom metapragmatičkom razinom raznovrsnih jezičnih ideologija kao sastavnog dijela jezične upotrebe, često sa značajnim društvenim posljedicama. Nastava na kolegiju odvija se putem predavanja i seminarskih rasprava, s naglaskom na samostalnom radu. Za seminarsku raspravu studenti trebaju za svaki tjedan unaprijed pročitati zadane tekstove i biti spremni kritički o njima raspravljati. Svaki će student tijekom semestra (1) predstaviti seminarsku temu na temelju zadanog teksta i osmisliti pitanja za usmenu raspravu te (2) provesti, napisati i u drugom dijelu semestra predstaviti vlastito istraživanje u obliku seminarskog rada. Taj se seminarski rad sastoji od provedbe jednog sociolingvističkog intervjua, transkripcije građe te obrade podataka uz referiranje na relevantnu literaturu. Konačna ocjena u kolegiju dobiva se na temelju pismenog ispita (60%) i napisanog seminarskog rada o vlastitom istraživanju (40%).

Cilj kolegija: Osvijestiti povezanost jezičnih i izvanjezičnih pojava, spregu komunikacijske i simboličke razine jezika te ulogu jezika u kreiranju ideoloških pogleda. Razviti sposobnost kritičkog pogleda na proširene ideje o jeziku i jezičnoj varijantnosti. Razviti metodološke i analitičke vještine za samostalna sociolingvistička istraživanja.  

Program nastave po tjednima (syllabus)

 1. Sociolinguistics as a branch of linguistics. Langue and parole, competence and performance versus communicative competence. Language, dialect, variety.
 2. Language ideologies and Critical Discourse Analysis.
 3. The sociolinguistic interview.
 4. Language and social class.
 5. Language and ethnicity.
 6. Language and gender.
 7. Language varieties in context. Style and registers. Slang.
 8. REVISION 1
 9. Politeness and power in language.
 10. Language and geography. Traditional dialectology. Innovations across language barriers.
 11. Languages in contact 1. Code-switching. Croanglish/hrengleski.
 12. Languages in contact 2. Pidgins and creoles.
 13. Language policy and planning.
 14. Language and ‘new social sensibilities’. Language discrimination, racism and sexism. Political correctness.
 15. REVISION 2

Obavezna literatura:
– Trudgill
, Peter (2000) Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. (4. izdanje). London/New York: Penguin.
– Llamas Carmen, Mullany Louise i Peter Stockwell (ur.) (2007) The Routledge Companion to Sociolinguistics. London/New York: Routledge. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:
– Hudson
, Richard (1996) Sociolinguistics. (2. izdanje). Cambridge: Cambridge University Press.
Romaine, Suzanne (2007) Language and Society. Oxford: Oxford University Press.
Stockwell, Peter (2007) Sociolinguistics: A Resource Book for Students. (2. izdanje). London/New York: Routledge.
– Wardhaugh, Ronald i Janet M. Fuller (2015) Introduction to Sociolinguistics. (7. izdanje). Oxford: Wiley-Blackwell.