Vesna Beli

Mr. sc. Vesna Beli rođena je u Čakovcu gdje je završila osnovnu školu. Gimnaziju je završila u New Yorku, a na Filozofskome je fakultetu u Zagrebu 1967. godine upisala studij engleskoga jezika i književnosti i sociologije. Nakon prve studijske godine studiranje je nastavila na New York University u New Yorku gdje je 1972. godine diplomirala engleski jezik i književnost i stekla diplomu profesora engleskoga jezika i književnosti. Na Filozofskome je fakultetu u Zagrebu 1983. godine magistrirala na poslijediplomskome studiju iz književnosti i stekla stupanj magistra znanosti.

            Pristupnica ima bogato radno iskustvo u struci. Od 1972. do 1979. godine radila je kao profesor engleskoga jezika u Školi stranih jezika (“Varšavska”) u Zagrebu i paralelno kao lektor na zamjeni u Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Na Filozofskom je fakultetu stalno zaposlena od 1979. godine. Tada je po prvi puta izabrana u nastavno zvanje lektora. U nastavno zvanje višega lektora prvi je puta izabrana 1989. godine, a posljednji izbor u to zvanje bio je 1996. godine.

            Vesna Beli posjeduje veliko i raznoliko nastavno iskustvo u vođenju kolegija Jezične vježbe za studente anglistike. Osim velikom stručnošću pristupnica se u toj djelatnosti istaknula i iznimnim entuzijazmom, kreativnošću i dobrim odnosom sa studentima i kolegama. Tijekom posljednjih nekoliko godina mnogo je vremena posvetila osmišljavanju lektorske nastave i izradi skripti kojima se studenti koriste u kolegiju Jezične vježbe. Zahvaljujući tome, nastava toga kolegija bitno je unaprijeđena i obogaćena novim sadržajima i novim nastavnim pristupom.

            Na stručnom području Vesna se Beli pokazala vrlo aktivnom. Od posljednjeg izbora u zvanje višega lektora objavila je tri rada (četvrti je u tisku), od kojih je jedan izvorni znanstveni rad. U sklopu stručnoga usavršavanja u nekoliko je navrata boravila na američkim i britanskim sveučilištima (npr. na američkim sveučilištima Yale University i University of Mississippi, te 1996. godine na britanskome sveučilištu University of Swansee).

            Pristupnica je aktivno sudjelovala u nizu stručnih i znanstvenih skupova od kojih posebno izdvajamo konferenciju međunarodnoga društva European Society for the Study of English u Debrecenu 1997. godine, međunarodnu konferenciju British Cultural Studies: Cross-Cultural Challenges u Zagrebu 1998. godine i Savjetovanje Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku u Opatiji 2000. godine – na tim je skupovima održala zapažena izlaganja. Njezini su znanstveno-stručni interesi posljednjih godina usredotočeni na strategije pisanja, a u tome području sudjeluje i u istraživanjima pouke strategija učenja. Vesna je Beli članica nekoliko stručnih udruga.

            Željeli bismo istaknuti i veliko zalaganje Vesne Beli za dobro funkcioniranje Odsjeka za anglistiku, što je posebno vidljivo u njezinu vrlo uspješnom bavljenju poslovima tajnice Odsjeka.

 

 

            Iz pristupničinih objavljenih radova nakon zadnjeg reizbora izdvojit ćemo dva koja je kvalificiraju za ponovni izbor u nastavno zvanje višega lektora.

 

1.      Intercultural reading of A. S. Byat’s The Chinese Lobster (1998). Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, XLIII, str. 61-68. (u koautorstvu s Natali Jeffrey). Izvorni znanstveni članak.

 

U ovome radu autorice uočavaju da je književni tekst u određenoj mjeri zapostavljen u nastavi stranoga jezika i tvrde da je to posljedica priklanjanja strukturalističkoj teoriji. Smatraju da književni tekst, međutim, može imati iznimno široku primjenu u nastavi stranoga jezika na sveučilišnoj razini. U radu razmatraju različite moguće pristupe čitanju književnoga teksta. Na primjeru novele The Chinese Lobster A. S. Byata autorice opisuju rad na književnomu tekstu koji uključuje tzv. leksički pristup u nastavi stranoga jezika i analizu diskursa. Ta dva pristupa čitanju promatraju kroz prizmu kulturalnih razlika pokušavajući razriješiti i problem interkulturalnosti prisutan u nastavi stranoga jezika.

Ocjenjujemo da je riječ o vrlo zanimljivome izvornom znanstvenom članku.

 

2.      The Reflection of Intercultural Studies on the English Language Curriculum at the University Level (1998). British Cultural Studies: Cross-Cultural Challenges (Zbornik radova s istoimene međunarodne konferencije), str. 387-393. Zagreb: The British Council. (u koautorstvu s Natali Jeffrey).

 

Autorice pokušavaju pokazati koliko su kulturalni studiji utjecali na sadržaje uključene u program studija anglistike. Iako naglašavaju da će tek vrijeme pokazati pravo značenje toga utjecaja, u radu pokušavaju odrediti važnost četiriju tehnika kojima se aspekti strane kulture mogu integrirati u nastavni program. Riječ je o  uvođenju u kulturni kontekst, kulturološkim komentarima, tzv. kulturalnim kapsulama i skupnim otkrivanjima kulturoloških aspekata. Primjenu tih tehnika ilustriraju na konkretnim primjerima iz nastavne prakse osmišljenima uvidima iz relevantne literature.

Smatramo da je ovaj rad vrlo zanimljiv za stručnjake koji se bave kulturalnim

studijama i nastavom stranoga jezika i koristan za nastavnike praktičare.
________________________________________________________________________________________
KOLEGIJI:

Prijevodne vježbe (preddiplomski studij, 6. semestar, do 2015.)