dr. sc. Marina Grubišić, docent

Biografija

2019. docent, Odsjek za anglistiku, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2014. doktorat, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu (Jezično izražavanje ljutnje u hrvatskome i (američkom) engleskome)
2006. diplomirala engleski jezik i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Istraživački interesi: analiza diskursa, pragmatika, jezik i informacijske i komunikacijske tehnologije, sociolingvistika

Preddiplomski kolegiji:
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika
Kontrastivna analiza teksta

Diplomski kolegiji:
Seminar: Analiza diskursa – jezik komunikacijskih tehnologija
Pragmalingvistika

Opširnija bibliografija:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306151