dr. sc. Ljiljana Ina Gjurgjan, red. prof.

 

In memoriam
1950. – 2012.


_____________________________________________________________________________________
Biografija

Ljiljana Ina Gjurgjan rođena je u Zagrebu, gdje je i diplomirala (1976.), magistrirala (1981.) i stekla doktorat iz filologije (s posebnim osvrtom na britansku i hrvatsku književnost 1988.). Specijalizirala  je uz potporu Fulbrighta na Školi teorije i književne kritike (Evanston, 1882, Dartmouth, 1987 u klasi P. de Manna, E. Saida i B. Johnson) i u Institutu za semiotiku, Victoria University, Canada (1982).

Zaposlena je kao redoviti profesor i predstojnik Katedre za englesku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Voditelj je projekta MZOS-a Artikulacija nacionalnoga identiteta u hrvatskoj, irskoj i drugim anglofonim književnostima. Predavala je i na slavistikama Sveučilišta u Michiganu (1981/82,) i Sveučilištu Yale (1986/87) kao gostujući znanstvenik na stipendiji Fulbright te na slavistici Sveučilišta u Londonu (SSEES) god. 1991/2, 1992/93. i 1997. (stipendija: British Council/ MZOS). Gjurgjan predaje na preddiplomskom, diplomskome i doktorskome studiju engleski romantizam, britanski i irski modernizam, žensku književnost i rodne studije, te drži seminare iz književne teorije i metoda čitanja. Predavala je i modernu hrvatsku i druge jugoslavenske književnosti. Mentor je dvaju doktorata, dvaju magisterija i više od 50 diplomskih radnji.

Područja istraživanja
Bazično joj je područje istraživanja razdoblje modernizma u engleskoj, irskoj i hrvatskoj književnosti s aspekta suvremenih teorijskih i književno-povijesnih promišljanja s naglaskom na komparativnoj analizi, a s ciljem uočavanja podudarnih ideoloških obrazaca i uloge koju je književnost odigrala u konceptualizaciji identiteta u bezdržavnim nacijama. Druga tema istraživanja je promišljanje modernoga i suvremenoga književnoga i kulturnoga,  prvenstveno anglofonoga korpusa u svjetlu rodnih studija, s osobitim osvrtom na proizvodnju nacionalnih i rodnih stereotipa kao temeljnih uporište tradicionalizma. Dio toga istraživanja je i analiza dinamike između  reprezentacije i samoreprezentacije pojmova Istok i Zapad kao kulturnih zadanosti, a u okviru poimanja europskoga identiteta.

Druga stručna zaduženja
Gjurgjan je predsjednik hrvatske podružnice Europskoga društva za anglističke studije HDAS (Hrvatsko društvo za anglističke studije), član uredništava Umjetnosti riječi i SRAZ-a (Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia) te Uređivačkog savjeta službene znanstvene publikacije Europskoga društva za anglističke studije The European Journal for English Studies.
Bila je suradnik Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” na izdanju Hrvatska enciklopedija 1999-2009, urednik i suradnik izdanja Leksikon svjetske književnost, ŠK te suradnik izdanja Leksikon hrvatske književnost, ŠK.

Javna predavanja i znanstveni skupovi
Suorganizirala je znanstveni skup na Filozofskome fakultetu u Zagrebu u suradnji s Trinity Collegeom, Dublin: Ireland: East and West (2011) te tri znanstvena skupa pri IUC-Dubrovnik: International James Joyce, 2004,  Writing and Language: The Politics of Feminist Critical Practice and Theory, 1988, Poetics and Politics of Women’s Writing, 1986.
Održala je plenarna predavanja na Smithsonian institutu u Washingtonu, u Hrvatskom veleposlanstvu u Londonu, Južnoslavenskom seminaru na Sveučilištu u Londonu, Trinity College-u u Dublinu, James Joyce Centru u  Dublinu i Međunarodnoj ljetnoj školi «James Joyce» u Trstu. Izlagala je na više od 30 međunarodnih skupova.

Preddiplomski kolegiji:
Engleski romantizam,
Anglofona ženska književnost

Diplomski kolegiji:
Etika i estetika britanskoga i irskoga modernizma,
Tematika rodnosti u modernoj anglofonoj književnosti i kulturi

Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture
Metode čitanja književnog teksta,
Etika i estetika modernizma: Wilde, Yeats, Joyce, Beckett, Nazor, Krleža,
Uvod u postkolonijalne studije

Odabrana bibliografija
Knjige:

· Mitsko i nacionalno u književnosti “kraja stoljeća”: Pjesništvo Vladimira Nazora i  W. B. Yeatsa,
Zagreb: NZMH, 1995, str. 219
· Kamov i rani Joyce, Zagreb: HFD, 1984, str. 98

Uredničke knjige / svesci:
· Myths of Europe: East of Venice (ur. Aidan O’Malley / Ljiljana Ina Gjurgjan,  European Journal of English Studies (planirano 2013)
· Irsko ogledalo za hrvatsku književnost: teorijske pretpostavke, književne usporedbe, recepcija (Irish mirror for Croatian literature: theoretical premises, comparisons, reception) Gjurgjan, Ljiljana Ina; Klepač, Tihana (ur.)Zagreb : Filozofski fakultet, 2007
· Književni  leksikon: Djela (Dunja Detoni Dujmić, Aleksandar Flaker, Ljiljana Ina Gjurgjan, Krešimir Nemec, Mirko Tomasović, Gabrijela Vidan, Ivo Vidan, Vladimir Vratović, Mate Zorić, Viktor Žmegač (ur.).Zagreb: Školska knjiga, 2004
· William Butler Yeats: Izabrana djela, Zagreb: Školska knjiga, Biblioteka nobelovci, 2001

Članci / poglavlja u knjigama:
· “The (Im)possibility of Women’s Bildungsroman”, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. (u tisku).
· “Hamlet’s Stephen”. Joyce and Shakespeare, ed. Laura Pelaschiar, Syracuse u. Press (u tisku)
· “Laura – stereotipna kurtizana ili subverzivni lik u komediji Dundo Maroje”, Umjetnost riječi. LV (2011) ; 1-13
· “The Politics of Gender in Virginia Woolf’s To the Lighthouse and James Joyce’s A Portrait of the Artist as a Young Man”, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Sveučilište u Zagrebu,  LV (2010), 3-19
· “Interculturality and Postcolonialism: Ethnicity, Nationalism, Cultural Memory and Identity“, Racism, Slavery and Literature, W.Zach (ed.), P. Lang Publ. (2010) 199-208
· “Joyce’s Gnomic Epiphanies: Narrative strategies in Dubliners”, Siting America. Sighting Modernity: Essays in Honor of Sonja Bašić / Šesnić, Jelena (ur.). Zagreb: FF Press, 2010, 185-201.
· “Two Croatian Reinscriptions of Hamlet”, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 54 (2009), 169-181
· “Engleski romantizam: između reprezentacijske i semantičke funkcije jezika“,  Romantizam i pitanja modernoga subjekta, Josip Užarević (ur.).Zagreb : Disput, 2008, 65-74. · “Types of IntertextualityStudia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 53 (2008) ; 67-85
· “Teorijske pretpostavke za promišljanje artikulacije nacionalnoga identiteta ; primjenjivost postkolonijalne paradigme?”  Irsko ogledalo za hrvatsku književnost: teorijske pretpostavke, književne usporedbe, recepcija, Gjurgjan, Ljiljana Ina i Klepač, Tihana (ur.).Zagreb : FF Press, 2007. 63-83.
· “The Reception of W. B. Yeats in Croatia“,  The Reception of W. B. Yeats in Europe,   Klaus Peter Jochum (ur.). London ; New York : University of London and Continuum Press, 2006., 162-174
·  “’More mud more crocodiles’ – the turn in the Portrait’s aestheticism”,  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 47/48 (2004);.87-95
· “Od Eve do Laure”,  Dani hvarskoga kazališta : hrvatska književnost i kazalište i avangarda dvadesetih godina 20. stoljeća, Nikola Batušić, Rafo Bogišić, Pavao Pavličić, Milan Moguš, Franjo Švelec, Josip Vončina (ur.), Zagreb ; Split : HAZU; Književni krug, 2004, 311-320
· “W.B. Yeats i dekadentizam”.Umjetnost riječi. 46 (2002) , 1/2; 87-98
· “Fetišizam, vampirizam i pogled Drugoga u drami Gospoda Glembajevi Miroslava KrležeDani hvarskoga kazališta : hrvatska književnost i kazalište dvadesetih godina 20. stoljeća, Zagreb ; Split : HAZU ; Književni krug, 2002. 108-120.
· “Grofice kao nacionalni amblemi : Gospođa Walewska Milana Begovića i Grofica Cathleen W.B. Yeatsa”,  Dani hvarskog kazališta : Književnost i kazalište hrvatske moderne – bilanca stoljeća, Batušić, Nikola (ur.).Zagreb ; Split : HAZU ; Književni krug, 2001, 108-120
· “Narcis i čudovište: Romantičarski koncept Drugoga i suvremena ideologija”, Književna smotra. 33 (2001) , 2/3; 3-7
· “Yeats, Postcolonialism, and Turn-of-the-Century Aesthetics”, European Journal of English Studies. 3 (1999) , 3; 314-326
· “The Metaphoric and the Patriarchal in Women’s Writing”, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. 42 (1997); 135-145
· “Intertekstualna funkcija mita u razdoblju fin de sieclea i u avangardi”,  Umjetnost riječi. 36 (1992) , 1; 57-79
· “The Three Cases of Mother-Daughter Relationship in Croatian Literature”, Bradford occasional papers. 11 (1992); 59-72
·   Nationalism and Women in Croatia”, Journal of Gender Studies. 1 (1992) , 4; 521-526 

Opširnija bibliografija  http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=60866