Dodatna provjera znanja engleskog jezika za upis na studij anglistike

  Ovdje preuzmite primjer testa (word.doc) za dodatnu provjeru znanja engleskog jezika


Priprema za dodatnu provjeru znanja
Za uspješnu pripremu za dodatnu provjeru znanja ne postoji zadana literatura. Međutim, kandidatima se preporučuje da intenzivno čitaju kvalitetne tekstove na suvremenom standardnom engleskom jeziku, prvenstveno tekstove u dnevnim novinama i časopisima, te da općenito aktivno rade na upoznavanju anglofonih književnosti i kultura.

Opis dodatne provjere znanja:

Dodatna provjera znanja sastoji se od četiri dijela.
Prvi dio sastoji se od dvaju zadataka višestrukog izbora. U oba zadatka kandidati čitaju tekst iz kojeg su izdvojene pojedine riječi ili fraze i ponuđeni odgovori (A, B, C) za izdvojene dijelove, pri čemu kandidati trebaju odabrati točan odgovor. Ovim dvama zadacima provjerava se ovladanost upotrebom gramatičkih struktura engleskoga jezika (primjerice glagolskim vremenima, prijedlozima, članovima, množinom imenica i sl.), kao i pravopisom.

U drugom se zadatku provjerava snalaženje u tekstu i ovladanost zakonitostima slaganja teksta. U tekstu su izdvojene pojedine riječi na način da je zadano početno slovo ili slog, a praznim kućicama naznačen je broj slova koja nedostaju. Kandidat treba uvidom u kontekst prepoznati koja riječ nedostaje i upisati slova u kućice. Ovim zadatkom prvenstveno se provjerava ovladanost idiomatskom uporabom engleskoga jezika (primjerice kolokacijama i frazemima), kao i ovladanost pravopisom.

Treći se zadatak sastoji od teksta u kojem su potcrtane pojedinačne riječi . Od kandidata se očekuje da pokaže da razumije tekst i značenje pojedinačnih riječi u specifičnom kontekstu na način da u zadatku višestrukog izbora između triju ponuđenih riječi pronađe sinonim riječi potcrtane u tekstu.

Četvrtim se zadatkom provjerava poznavanje anglofonih književnosti i kultura, pri čemu se ponovno radi o zadatku višestrukog izbora. Kandidati trebaju dovršiti započetu tvrdnju odabirom jednog od triju ponuđenih odgovora.

Uputa za uspješno rješavanje dodatne provjere
Izuzetno je važno da kandidati u svakom zadatku najprije pažljivo pročitaju uputu zadatka i postupe po njoj. Također je bitno da kandidati u svakom zadatku pažljivo pročitaju cjelovit tekst kako bi shvatili sadržaj teksta i mogli početi rješavati zadatak. Treba raditi pažljivo, koncentrirano i izbjegavati brzopletost.