Diplomski rad (prijava i formular): prevoditeljstvo

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE, SMJER PREVODITELJSTVO

Formular za prijavu teme (word.doc)
Obaveza korištenja programa PlagScan stupila je na snagu 29. travnja 2020.
Upute za korištenje PlagScana

Diplomski radovi

Diplomski rad nosi 11 ECTS.

Rad se sastoji od izvještaja o vlastitom empirijskom istraživanju iz područja znanosti o prevođenju.

Integrirani rad

Moguće je prijaviti rad u sklopu kojega će se provesti istraživanje povezano s objema studijskim grupama studenta/studentice. U tome slučaju student/studentica mora imati komentore s obaju odsjeka. Istraživanje koje se provodi za takav rad mora biti dvostruko opsežnije od običnog rada. Očekivana duljina integriranog rada je oko 50 autorskih kartica.

Prijava rada

Diplomski rad prijavljuje se pod radnim naslovom, u dogovoru s mentorom/mentoricom i voditeljicom smjera na drugoj godini diplomskoga studija, i to do kraja veljače tekuće ak. godine. Naslov se može naknadno izmijeniti u dogovoru s mentorom/mentoricom.

Predaja rada

Kompletna, iako ne konačna, verzija rada predaje se mentoru/mentorici najkasnije dva mjeseca prije očekivanog termina obrane, odnosno do 15.6. ako se očekuje obrana u rujnu. Nakon čitanja te verzije mentor/mentorica iznosi sugestije za doradu i poboljšanje rada, koje student provodi i predaje konačnu verziju rada najmanje tri tjedna prije očekivanog termina obrane.

Obrana rada

Rad se brani pred tročlanim povjerenstvom sastavljenim od mentora kao drugog člana te još dvaju članova. U slučaju integriranog rada, povjerenstvo je sastavljeno od komentora te još jednog člana jednog od odsjeka.

Struktura, format i opseg rada

Diplomski rad mora imati sljedeću strukturu:

 • naslovna stranica
 • stranica sa sadržajem
 • sažetak od c. 200 riječi
 • ključne riječi
 • uvod
 • prethodna istraživanja, pregled literature i/ili ključni pojmovi
 • ciljevi istraživanja i hipoteze
 • metodologija
 • rezultati
 • zaključak
 • popis korištene literature i izvora
 • prilozi.

 Format diplomskog rada:

 • Rad se piše na engleskom jeziku (izuzeci su mogući u slučaju integriranih radova).
 • Rad treba biti napisan na računalu, vrsta slova Times New Roman, veličine 12 točaka, prored 1,5.
 • Stranice rada moraju biti paginirane.
 • rad se predaje u elektroničkoj verziji.

 Naslovna stranica diplomskog rada treba biti napisana engleskim jezikom te sadržavati:

 • naziv Fakulteta i Odsjeka
 • ime i prezime studenta
 • naslov rada
 • ime i prezime mentora
 • mjesto te godinu nastanka rada.

 Opseg rada:

Preporučeni opseg rada (bez priloga) je između 25 i 30 autorskih kartica, a u slučaju integriranoga rada oko 50 kartica.

Voditeljica smjera: dr. sc. Nataša Pavlović (npavlovi@ffzg.hr)

______________________________________________________________________________

Postupak prije i poslije obrane: poveznica.
ili:
Za predaju papirologije prije postupka obrane, vidi poveznicu.

Za pohranu rada u Repozitorij ODRAZ u .pdf formatu nakon postupka obrane, vidi poveznicu.