Izborni kolegiji – nastava na stranom jeziku

IZBORNI KOLEGIJI-nastava na stranom jeziku
za studente 1. i 2. godine diplomskog studija anglistike i drugih grupa na Filozofskom fakultetu
(Kolegiji se ne izvode svake akademske godine)

Povijesna sociolingvistika (Historical Sociolinguistics)
kolegij se izvodi 2018/19.
5 ECTS bodova
Language and cognition: from theory to application
kolegij se ne izvodi 2018/19.
4 ECTS boda
Monolingualism, Bilingualism and Multilingualism
kolegij se ne izvodi 2018/19.
4 ECTS boda