DEKANSKI ROK – RASPORED

DEKANSKI ROK – ANGLISTIKA

Povijest engleskog jezika 23.9.2011. u 12 h u A-314

Sintaksa II 23.9.2011. u 12 h u A-123

Uvod u lingvistički studij engleskog jezika 23.9.2011. u 9-11 u A-123

Semantika 23.9.2011. u 9-11 u A-123

Kognitivna lingvistika 23.9.2011. u 9-11 u A-123

Engleski širom svijeta 20.9.2011. u 17.30 h u A-120

Fonetika & fonologija 20.9.2011. u 17.30 h u A-120

Analiza engleskih tekstova 19.9.2011 u 10 h u A-105

Suvremeni engleski jezik 3 19.9.2011. u 10 h u A-105

Usvajanje drugoga jezika 19.9.2011. u 12:00 (B-008)

Glotodidaktika 20.9.2011. u 13:00 (B009)

Metodika nastave engleskog jezika 20.9.2011. u 13:00 (B009)

Proces ovladavanja jezikom 19.9.2011. u 12:00 (B-008)

Poučavanje engleskoga kao stranog jezika 20.9.2011. u 13:00 (B009)

Dvojezičnost 19.9.2011. u 12:00 (B-008)

Individualne razlike u usvajanju jezika 20.9.2011. u 13:00 (B009)

Učenici s posebnim potrebama: sljepoća i ovladavanje drugim jezikom 19.9.2011. u 11:00

(B-009)

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika 19.9.2011. u 11:00

(B-009)

Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi 20.9.2011. u 13:00 (B009)

Vrednovanje jezične i komunikacijske kompetencije 19.9.2011. u 12:00 (B-008)

Monolingualism, bilingualism and multilingualism: development and maintenance

19.9.2011. u 12:00 (B-008)