Srednjovjekovni izvori engleske renesansne drame (ljetni)

Naziv kolegija: Srednjovjekovni izvori engleske renesansne drame (2P/1S, 6 ECTS)
Naziv predmeta: Starija engleska književnost
Status: izborni u okviru ponude književnih kolegija; tip izbornosti: B; ECTS–bodovi: 6
Nositelj kolegija: dr. sc. Janja Ciglar-Žanić, red. prof.
Nastavnica: Tamara Petrić, asist.
Trajanje: Ljetni semestar (IV/ VI) 2012/ 2013.
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno
Jezik: engleski
Uvjeti za upis kolegija: upisan IV ili VI semestar
Način polaganja ispita: Ocjena se temelji na kontinuiranoj pismenoj evaluaciji (pišu se dva kolokvija i seminarski rad) te na redovnom pohađanju nastave i participaciji u diskusijama na satu.
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Anonimna studentska anketa na kraju semestra.
Cilj kolegija: Historiografskom analizom dramskih tekstova i kazališne tradicije pokušat ćemo rekonstruirati društveni kontekst iz kojeg je iznikla engleska srednjovjekovna i renesansna drama te gospodarske i političke interese i stavove naručitelja odnosno autora. Ikonografskom analizom crkvene arhitekture i namještaja, nezaobilaznih u izvedbi uskrsne liturgije, prvog dramskog oblika u srednjovjekovnoj Evropi, pokušat ćemo dokazati da je napredna agrarna ekonomija benediktinskih samostana, u okrilju kojih je liturgijska drama iznikla u karolinško doba, bitno utjecala na razvoj trgovine vunom i tekstilom na kojemu će se i engleska ekonomija temeljiti još stoljećima. Naslijedivši iz liturgijske procesije prostornu konfiguraciju pozornice i gledališta, obrtnici i trgovci koji su o praznicima glumili u misterijima njome će se poslužiti da simbolički prisvoje vlast nad općinama slobodnih trgovišta gdje su posjedovni odnosi bili narušeni u korist redovnika i fratara koji su povrh toga od revoltiranih građana ubirali daće. Konotacije koje su s vremenom u engleskoj kulturi, pa tako i u mirakulima i hagiografijama, zadobili geografski pojmovi poput Levanta/ Bliskog Istoka i Istočnog Mediterana te Baltika dokazuju sve veću važnost tih trgovačkih koridora za englesku ekonomiju u petnaestom stoljeću, a iz tekstova šesnaestostoljetnih i sedamnaestostoljetnih komedija nadaje se i ključno mjesto prekooceanske trgovine robljem u to doba, kao i strah od turske flote, koja će Veneciji oduzeti trgovinski monopol na Mediteranu. Dok moraliteti tržišnoj ekonomiji i nacionalnim interesima suprotstavljaju idealiziranu sliku feudalnih odnosa, šesnaestostoljetne komedije izražavaju merkantilističku kritiku uvoza nauštrb izvozu u doba inflacije diljem Evrope, a sedamnaestostoljetna građanska drama kritizira uspon na društvenoj ljestvici trgovaca koji su se obogatili gusarenjem, prekooceanskom trgovinom i trgovinom robljem.
Uloga kolegija u ukupnom nastavnom planu: Proučavajući dramsku i kazališnu tradiciju polaznice će uvježbati vještinu tematske analize književnog teksta, steći naviku kontekstualiziranja dramskog teksta i kazališne izvedbe unutar društveno—političkih okolnosti te argumentiranog dokazivanja.
Metode: Kolegij kombinira metode predavanja i seminarskog rada, pri čemu se će se u učionici (u onom dijelu nastavnog procesa koji je zamišljen kao predavanje) kao i na ispitu polaznice i polaznici poticati na strukturiranu raspravu o unaprijed zadanim temama, omeđenu razumijevanjem prethodno zadanog materijala.

Sadržaj kolegija.
1. i 2.
tjedan. Uskrsni igrokaz i uskrsna pantomima iz Durhama u sjevernoj Engleskoj.

– “The Quem Quaeritis Trope”, “A Pantomime for Easter Day”, “An Easter Resurrection Play”, and “The Orleans Sepulcher”, Medieval and Tudor Drama (1963), ur. John Gassner, New York: Bantam Books, 1987; 33—43.
– “The Crusades and Eastern Europe, ca. 1100—1550”, u Mortimer Chambers, Raymond Grew, David Herlihy et al, The Western Experience (1974), 2 toma, 5. izd, New York, St Louis, San Francisco et al: McGraw—Hill, 1991; 381—415.
– John M Wasson, “The English Church A Theatrical Space”, A New History of Early English Drama, ur. John D. Cox and David Scott Kastan, New York: Columbia UP, 1997; 25—37.
– Roger E. Reynolds, “The Drama of Medieval Liturgical Processions”, Revue de Musicologie, Vol. 86, No. 1 (2000); 127—142.
3. i 4. tjedan. Second Shepherds’ Play, misterij iz Yorkshirea
Second Shepherds’ Play/ Secunda Pastorum, u ‘Everyman’ and Medieval Miracle Plays, ur . A. C. Cawley, London: J. M. Dent, 1956; 81—107.
– Edna Eileen Power, “The English Wool Trade in the Reign of Edward IV”, Cambridge Historical Journal, Vol. 2, No. 1 (1926); 17–35.
– Anne Higgins, “Streets and Markets”, A New History of Early English Drama, ur. John D. Cox and David Scott Kastan, New York: Columbia UP, 1997; 77—92.
5. i 6. tjedan. Play of the Sacrament, mirakul iz Istočne Anglije
The Play of the Sacrament, u Early English Drama (An Anthology), ur . John C. Coldewey, New York, London: Garland Publishing, 1993; 274—305.
– Lisa Lampert, “The Once and Future Jew: The Croxton ‘Play of the Sacrament’, Little Robert of Bury and Historical Memory”, Jewish History, Vol. 15, No. 3 (2001), 235—255.
7. i 8. tjedan. The Summoning of Everyman; moralitet; prvi kolokvij.
The Somonynge of Eueryman/ Summoning of Everyman, u An Anthology of English Drama Before Shakespeare, ur . Robert B. Heilman, New York, Toronto: Rinehart, 1954; 73—104.
– Roger Ladd, “‘My condicion is mannes soule to kill’ — Everyman’s Mercantile Salvation”, Comparative Drama, Vol. 41, No. 1 (2007), 57–78.
Suzanne Westfall, “’A Commonty a Christmas gambold or a tumbling trick’: Household Theater”, A New History of Early English Drama, ed. John D. Cox and David Scott Kastan, New York: Columbia UP, 1997; 39—58.

9. i 10. tjedan. Christopher Marlowe, Tamburlaine the Great
Christopher Marlowe, Tamburlaine the Great, ur . J. W. Harper. London: Ernest Benn, 1971.

– Jonathan Burton, “Anglo—Ottoman Relations and the Image of the Turk in Tamburlaine”, Journal of Medieval and Early Modern Studies, 30.1 (2000), 125—157.
11. i 12. tjedan. William Shakespeare, The Merchant of Venice
William Shakespeare, The Merchant of Venice, u William Shakespeare: The Complete Works, ur . Stephen Orgel and A. R. Braunmuller, New York: Penguin Putnam, 2002; 293—323.

– Jennifer Rich, “The Merchant Formerly Known as Jew: Redefining the Rhetoric of Merchantry in Shakespeare’s Merchant of Venice.”, Early Modern Literary Studies, Vol. 13, No. 3 (January, 2008) 2. 01—19.
– Alan Stewart, “‛Come from Turkie’: Mediterranean Trade in Late Elizabethan London”, Remapping the Mediterranean World in Early Modern English Writings, ur. Goran Stanivukovic, New York: Palgrave Macmillan, 2007; 157—177.)
13. i 14. tjedan. Arden of Feversham
– Arden of Feversham
, u English Renaissance Drama: A Norton Anthology, ur. David Bevington, Lars Engle, Katharine Eisaman Maus, and Eric Rasmussen, New York and London: W. W. Norton and Company, 2002; 421–482.

– Garrett A. Sullivan, Jr, “’Arden Lay Murdered in That Plot of Land’: Surveying, Land and Arden of Faversham”, English Literary History, Vol. 61, No. 2 (Summer, 1994), 231—252.
15. tjedan. Elizabetansko kazalište, ponavljanje gradiva; drugi kolokvij.
– John Orrell, “The Theaters”, A New History of Early English Drama, ur. John D. Cox and David Scott Kastan, New York: Columbia UP, 1997; 93—112.

Suzanne Westfall, “’A Commonty a Christmas gambold or a tumbling trick’: Household Theater”, A New History of Early English Drama, ed. John D. Cox and David Scott Kastan, New York: Columbia UP, 1997; 39—58.