Obrana diplomskog rada J. Končar

Obrana diplomskog rada na Odsjeku za anglistiku, na diplomskom studiju anglistike – smjer prevoditeljstvo, Jelene Končar pod naslovom Translating User Manuals from Croatian into English bit će održana 1. 7. 2020. u 10 h u virtualnoj učionici Big Blue Button preko sustava Omega.
Poveznica je: https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=195830
Članovi komisije:
1. Nataša Pavlović
2. Snježana Veselica Majhut
3. Kristijan Nikolić (mentor)