Moderna anglofona ženska književnost

Naslov kolegija: Moderna anglofona ženska književnost
Nastavnica:
dr. sc. Tihana Klepač, doc.
ECTS bodovi: 6
Jezik: engleski
Trajanje: 2. ili 4. semestar
Status: izborni kolegij
Oblici nastave: 1 sat predavanja, 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: Upisan diplomski studij anglistike, književno-kulturološki smjer

Okvirni sadržaj predmeta: Odabrani tekstovi oprimjeruju anglofoni književni modernizam s naglaskom na na kolonijalni, nacionalni i rodni kontekst. U skladu s novim modernističkim studijima promatrat ćemo modrenizam kao mnogostruki fenomen koji se javlja u različitim desetljećima i na različitim zemljopisnim širinama, te koristeći postkolonijalnu književnu kritiku doprinijeti preoblikovanju modernizma unoseći svijest o britanskom carstvu.

Cilj kolegija: Osvijestiti mehanizme koji su doveli do oblikovanja modernizma u različitim kulturama britanskog govornog područja; osvijestiti nužnost rasprave o modernitetu u kolonijalnom, nacionalnom i rodnom kontekstu.

Studentske obveze: Kontinuirano praćenje. Studentice i studenti pišu seminarski rad (dio ocjene), aktivno sudjeluju u radu seminara (dio ocjene) te pišu dva kolokvija tijekom semestra. Ocjena se temelji na trajnom praćenju rada. Svi dijelovi ocjene moraju biti pozitivni da bi student/ica dobio/la zaključnu ocjenu.

Sadržaj kolegija (po tjednima):
1. tjedan
Prostor i teme modernizma – novi pristup
Douglas Mao and Rebecca L. Walkowitz: “The New Modernist Studies”

2. tjedan
Društveni kontekst i razvoj književnih oblika u modernizmu s naglaskom na kolonijalni, nacionalni i rodni kontekst

3. tjedan
Moderno indijsko žensko pismo: propitivanje formalnih inovacija modernizma i otpor prema eurocentričnom modernitetu
Sarojini Naidu: The Golden Threshold, zbirka pjesama
Sarojini Naidu: “Nilambuya: The Fantasy of a Poet’s Mood,” “Education of Indian Women,” “Women in National Life,” eseji

4. i 5. tjedan
Moderno kanadsko žensko pismo: svijest o internacionalizmu kao suprotnost nacionalističkim i regionalnim karakteristikama kanadske umjetnosti kao glavna karakteristika kanadskog modernizma
Sara Jeanette Duncan: Cousin Cinderella

6. i 7. tjedan
Moderno karipsko žensko pismo: pismo na razmeđi različitih književnih silnica – onih karpiske književnosti, modernizma, ženskog pisma, te postkolonijalizma
Jean Rhys: Woman in the Dark

8. tjedan
1. kolokvij+ akademsko pismo (priprema za pisanje seminarskog rada)
9. i 10. tjedan
Moderno južnoafričko žensko pismo: politizirana modernistička estetika
Olive Schreiner: From Man to Man

11. i 12. tjedan
Moderno australsko žensko pismo: predstavljanje kolonijalnog nacionalnog kroz kritiku kolonijalno-provincijalnih struktura i detaljna rekreacija nacionalnog prostora
Christina Stead: The Man Who Loved Children

12. i 13. tjedan
Moderno novozelandsko žensko pismo: propitivanje predstavljanja naracije kroz mušku vizuru i u skladu s patrijarhalnim vrijednostima
Katherine Mansfield: Urewera Notebook, “How Pearl Button Was Kidnapped,” “The Woman at the Store,” “Je ne parle pas francois”

14. tjedan
2. kolokvij