Hodogram : prevoditeljski 2012/13

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER PREVODITELJSTVO
HODOGRAM (shema studija)
___________________________________________________________________________________

JEDNOPREDMETNI STUDIJ PREVODITELJSTVA:

VII. semestar (20 ECTS)
Teorija prevođenja 3 sata P + 1 sat S 6 ECTS bodova
Prevođenje znanstvenih tekstova 4 sata V 5 ECTS bodova
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 2 sata P + 2 sata S 5 bodova
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 4 boda*

_______________________________________________________________________________
VIII. semestar (25 bodova)
Sociolingvistika 2 sata P + 1 sat S 5 bodova
Institucionalni aspekti hrvatskog i
anglofonih društava 1 sat P + 2 sata V 5 bodova
EU i međunarodne organizacije 1 sat P + 2 sata V 5 bodova
Prevoditelj i računalo 1 sat P + 2 sata V 5 bodova
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 bodova*

_____________________________________________________________________________
IX. semestar (25 bodova)
Pragmalingvistika 1 sat P + 2 sata S 5 bodova
Kognitivna lingvistika i prevođenje 1 sat P + 2 sata S 5 bodova
Područja prevoditeljske djelatnosti 1 sat S + 3 sata V 5 bodova
Leksikologija i leksikografija 1 sat P + 2 sata S 5 bodova
Izborni književni ili lingvistički kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 bodova*
_____________________________________________________________________________

X. semestar (20 bodova)
Diplomski rad 15 bodova
Izborni kolegij iz ponude Sveučilišta min 5 bodova

* U shemi se navodi onaj broj bodova kojim se ispunjava predviđena semestralna kvota na ovom studiju. Student može izabrati kolegij druge bodovne vrijednosti, poštivajući ukupnu propisanu kvotu za jedan semestar studiranja.

________________________________________________________________________________

DVOPREDMETNI STUDIJ PREVODITELJSTVA:

VII. semestar (16 ECTS)
Teorija prevođenja 3 sata P + 1 sat S 6 bodova
Prevođenje znanstvenih tekstova 4 sata V 5 bodova
Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika 2 sata P + 2 sata S 5 bodova

______________________________________________________________________________

VIII. semestar (15 ECTS)
Sociolingvistika 2 P + 1 S 5 bodova
Prevoditelj i računalo* 1 sat P + 2 sata V 5 bodova
ili:
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 bodova
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava 1 P + 2 V 5 bodova
ili:
EU i međunarodne organizacije 1 P + 2 V 5 bodova
__________________________________________________________________________________

IX. semestar (15 ECTS)
Područja prevoditeljske djelatnosti 1 S + 3 V 5 bodova
Pragmalingvistika 1 P + 2 S 5 bodova
ili:
Kognitivna lingvistika i prevođenje 1 P + 2 S 5 bodova
Leksikologija i leksikografija 1 P + 2 S 5 bodova*
ili
Izborni književni kolegij iz ponude Odsjeka min. 5 bodova

_______________________________________________________________________________________

X. semestar (15 ECTS)
Diplomski rad 15 bodova

*na kraju IX. semestra dvopredmetni student mora imati odslušan ili kolegij Prevoditelj i računalo ili Leksikologiju i leksikografiju te jedan izborni književni kolegij.