Vredovanje jezične i komunikacijske kompetencije

Naziv kolegija: VREDNOVANJE JEZIČNE I KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE
Nositelj kolegija: dr. sc. Marta Medved Krajnović, izv. prof.
Nastavnik: dr. sc. Marta Medved Krajnović, izv. prof.
ECTS-bodovi: 3
Jezik: engleski
Semestar:  X.
Status: izborni
Oblik nastave: 2+2+0
Uvjeti: —
Ispit: Pismeni

Sadržaj: Određenje pojma vrednovanje, procjenjivanje, testiranje te jezičnoga znanja i komunikacijske kompetencije, usporedba hrvatske i engleske terminologije; definiranje konstrukta komunikacijske jezične kompetencije; svrha testiranja i karakteristike jezičnih testova: pouzdanost, valjanost, autentičnost, interaktivnost, praktičnost; izrada, validacija i standardizacija testova komunikacijske jezične kompetencije; vrednovanje komunikacijske kompetencije u pojedinim jezičnim vještinama (slušanja, čitanja, govorenja i pisanja); vrednovanje komunikacijske kompetencije u testovima gramatike i vokabulara; izrada testa, izbor vrste testa i tipa zadataka; konceptualizacija, operacionalizacija, provedba, analiza i evaluacija testova jezične i komunikacijske kompetencije; problemi vrednovanja jezične produkcije.

Cilj: Studenti će steći uvid u problematiku definiranja i vrednovanja komunikacijske jezične kompetencije, a u svrhu razvoja sposobnosti procjene i izrade valjanih i pouzdanih jezičnih testova iste. Kroz seminarski zadatak u kojem će konstruirati, provesti i analizirati test za mjerenje usvojenosti odabranog aspekta komunikacijske jezične kompetencije steći će temeljne vještine potrebne za izradu jezičnih testova i razviti početne istraživačke kompetencije u području jezičnoga testiranja. Razumjet će ulogu vrednovanja komunikacijske jeizične kompetencije u usvajanju i poučavanju stranoga jezika.

Obvezna literatura:
– Bachman, L. F. i A. S. Palmer (1996). Language Testing in Practice: Designing and Devoloping Useful Language Tests. Oxford: OUP.
– Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: CUP.
– Douglas, D. (2010). Understanding Language Testing. London: Hodder Education.
– Hughes, A. (2003). Testing for Language Teachers. Cambridge: CUP.

Dopunska literatura:
– Bachman, L.F. (1990). Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press.
– Cohen, Andrew D. (1994). Assessing Language Ability in the Classroom. Heinle & Heinle.
– McNamara, T. (2000). Language Testing. Oxford, New York: OUP

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija: Provođenje anonimne ankete sa studentima tijekom nastave i po završetku kolegija, analiza uspješnosti studenata.