Promjene 2010 – diplomski – nastavnički

DIPLOMSKI STUDIJ – nastavnički smjer-jednopredmetni
(od ak. god. 2010./2011.)
________________________________________________________________________________

Anglistika – jednopredmetni nastavnički diplomski studij

 Od akad. god. 2010./2011. izborni kolegiji Dvojezičnost, Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika  i Učenje engleskoga jezika u ranoj školskoj dobi  izvodit će se kroz tjednu satnicu od 2 sata predavanja i 2 sata seminara, a provjera znanja odvijat će se putem kontinuirane evaluacije.