Home » 6. semestar » Semantika engleskog jezika (arhiva)

Semantika engleskog jezika (arhiva)

Program nastave po tjednima (Syllabus)
Naziv kolegija: Semantika engleskog jezika I
(do ak. god. 2022./23)
zimski semestar
Broj ECTS bodova: 6
Nositelj kolegija: prof. dr. Milena Žic Fuchs
Nastavnik:  prof. dr. Milena Žic Fuchs
Jezik: engleski
Semestar u kojem se kolegij sluša: V
Uvjeti: položen ispit iz Uvoda u lingvistički studij engleskog jezika i ispiti iz Sintakse
Oblik nastave: 4 sata predavanja
CILJ KOLEGIJA: Cilj je kolegija uvesti studente u složenosti značenjskih pojavnosti, te u različite kako tradicionalne tako i suvremene teorijske okvire pomoću kojih se te pojavnosti mogu objasniti.
SADRŽAJ KOLEGIJA: Kolegij uvodi studente u složena pitanja značenja i to 1) na razini leksema odnosno riječi, 2) na paradigmatskoj razini, odnosno strukturi vokabulara i 3) u odnos semantike i sintakse, odnosno odnose sintagmatske razine. Obrađuju se temeljni tradicionalni semantički pojmovi kao što su homonimija, sinonimija, polisemija, antonimija, te tradicionalni teorijski pristupi poput komponencijalne analize i teorije polja. Posebna se pažnja posvećuje tradicionalnom pristupu metafori i metonimiji ali se i uvode nova gledanja na te jezične pojavnosti koja dolaze iz kognitivne semantike. Složenost odnosa semantike i sintakse ili značenjskih pojavnosti na sintagmatskoj razini analiziraju se od razine rečenice do manjih sintagmatskih jedinica poput kolokacija.
Program nastave po tjednima (syllabus)

Week

Topic

1.

Orientation, syllabus. What is semantics? Short historical overview. Semantics and other related disciplines.
What is meaning? The nature of linguistic meaning. Types of meaning.

2.

Functions of language and their relation to meaning.
Traditional terms in Semantics: Homonymy. Polysemy. Synonymy.

3.

Is Semantics a science?
Contemporary approaches: the scientific approach to meaning. Methods and possible approaches.

4.

Methods of semantic analysis: Componential Analysis. Types of meaning relations.
Triangles of meaning.
Traditional and contemporary approaches to Componential Analysis.

5.

Semantically related lexemes: organization on the paradigmatic level
Semantic or lexical fields
Antonymy

6.

REVISION
TEST 1

7.

Hyperonyms and hyponyms
Taxonomies

8.

Introduction to Cognitive Semantics
The notion of prototype and its relevance for meaning
Categorization

9.

Scenes and frames
Knowledge of language and knowledge of the world
Categories: prototypes and schemas

10.

Traditional and contemporary approaches to metaphor and metonymy.

11.

Semantics and grammar.

12.

Semantics and pragmatics.
Use of corpora in semantic research.

13.

Termin rezerviran za neku od tema.

14.

Termin rezerviran za neku od tema

15.

FINAL REVISION
TEST 2

NAČIN RADA:
Studenti trebaju redovito pohađati nastavu i aktivno sudjelovati u nastavi. Tijekom semestra dva do tri puta ponavlja se ranije usvojeno gradivo i upućuje studente na dodatno čitanje određenih dijelova literature.
STUDENTSKE OBAVEZE I ELEMENTI VREDNOVANJA:
Gradivo se predaje po cjelinama, uz obvezatne rasprave. Pišu se dva kolokvija koja mogu osigurati i konačnu ocjenu, i to ako su oba riješena s prolaznom ocjenom.
OBAVEZNA LITERATURA (odabrana poglavlja i stranice):
Leech
, G. N. (1978), Semantics. Penguin

Lyons, J. (1981), Language and Linguistics. Cambridge University Press
Palmer, F. R. (1976), Semantics – A New Outline. Cambridge University Press
Žic Fuchs, Milena (1991), Znanje o jeziku i znanje o svijetu. Filozofski fakultet, Odsjek za opću lingvistiku i orijentalne studije

DODATNA LITERATURA:
Lyons
, J. (1981), Language, Meaning, Context. Fontana

Lyons, J. (1977), Semantics. Vol. 1 i Vol. 2. Cambridge University Press