Diplomski rad (prijava i formular): prevoditeljstvo

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE, SMJER PREVODITELJSTVO

Formular za prijavu teme (word.doc)

 Diplomski radovi

Diplomski rad nosi 11 ECTS.

Student/studentica u dogovoru s mentorom/mentoricom bira jednu od sljedećih opcija:

A. Rad se sastoji od prijevoda ukupno 30 autorskih kartica tekstova te rasprave u odgovarajućem opsegu (oko 15-20 kartica). U raspravi student/studentica obrazlaže prijevodne probleme te raspravlja o svojim postupcima i rješenjima i argumentirano ih „brani“, služeći se spoznajama i metajezikom suvremenih teorija prevođenja.

B. Rad se sastoji od izvještaja o empirijskom istraživanju iz područja prevođenja u opsegu oko 25-30 autorskih kartica. Ovu opciju mogu odabrati isključivo oni studenti koji su iz prevoditeljskih kolegija tijekom prva tri semestra dobili ocjene „odličan“ ili „vrlo dobar“.

Mentorstvo diplomskih radova

Mentori diplomskih radova na smjeru prevoditeljstvo su nastavnici Odsjeka za anglistiku, uključujući lektore/lektorice. U opciji B, (ko)mentori za istraživački dio rada su lektori/lektorice s magisterijem ili doktoratom znanosti koji se u svome znanstvenom radu bave relevantnim područjem istraživanja prevođenja, ili osobe u znanstveno-nastavnome zvanju čije je područje istraživanja na neki način povezano s prevođenjem ili se može na njega primijeniti.

Diplomski rad prijavljuje se pod radnim naslovom, u dogovoru s mentorom/mentoricom i voditeljicom smjera.

Interdisciplinarni rad

U opciji B moguće je prijaviti rad u sklopu kojega će se provesti istraživanje vezano uz područja koja pokriva Odsjek za anglistiku i neki drugi odsjek. U tome slučaju student mora imati komentore s obaju odsjeka.

Prijava rada

Svi studenti moraju do kraja veljače tekuće ak. godine, u dogovoru s voditeljicom smjera, predati u administraciju Odsjeka molbu za pisanje rada supotpisanu od strane mentora.

Predaja rada

Konačna verzija rada predaje se voditeljici smjera u tiskanom i elektroničkom obliku.

Obrana rada

Rad se brani pred tročlanim povjerenstvom sastavljenim od mentora kao drugog člana te još dvaju članova Odsjeka. U slučaju interdisciplinarnog rada, povjerenstvo je sastavljeno od obaju komentora te još jednog člana jednog od dvaju odsjeka.

Oblik, izgled i opseg rada rada (opcija A)

Diplomski rad mora imati sljedeći oblik:

• naslovna stranica

• stranica sa sadržajem

. sažetak od c. 200 riječi i ključne riječi

• rasprava

• prijevodi tekstova

• prilozi (glosari terminologije i sl.)

• popis korištene literature i izvora

. bilješke

 Izgled diplomskog rada:

• Rasprava i bilješke pišu se na engleskom jeziku

• Rad treba biti napisan na računalu, vrsta slova Times New Roman, veličine 12 točaka, prored 1,5

• Stranice rada moraju biti paginirane

• Rad ne treba biti uvezan u tvrdi, nego u spiralni uvez

Naslovna stranica diplomskog rada treba biti napisana engleskim jezikom te sadržavati:

• naziv Fakulteta i Odsjeka

• ime i prezime studenta

• naslov rada

• ime i prezime mentora

• mjesto te godinu nastanka rada

Opseg rada:

Opseg prijevodâ je 30 autorskih kartica, a rasprave 15-20 autorskih kartica.

Oblik, izgled i opseg rada (opcija B)

Diplomski rad mora imati sljedeći oblik:

• naslovna stranica

• stranica sa sadržajem

• sažetak od c. 200 riječi

• ključne riječi

• uvod

• prethodna istraživanja, pregled literature i/ili ključni pojmovi

• ciljevi istraživanja i hipoteze

•metodologija

• rezultati

• zaključak

• popis korištene literature i izvora

• prilozi

 

Izgled diplomskog rada:

• Rad se piše na engleskom jeziku

• Rad treba biti napisan na računalu, vrsta slova Times New Roman, veličine 12 točaka, prored 1,5

• Stranice rada moraju biti paginirane

• Rad ne treba biti uvezan u tvrdi, nego u spiralni uvez

Naslovna stranica diplomskog rada treba biti napisan engleskim jezikom te sadržavati:

• naziv Fakulteta i Odsjeka

• ime i prezime studenta

• naslov rada

• ime i prezime mentora

• mjesto te godinu nastanka rada

Opseg rada:

Preporučeni opseg rada (bez priloga) je između 25 i 30 autorskih kartica.

Voditeljica smjera: dr. sc. Nataša Pavlović (npavlovi@ffzg.hr)

 _______________________________________________________________________________
Za predaju papirologije prije postupka obrane, vidi poveznicu.

Za predaju rada u .pdf formatu nakon postupka obrane, vidi poveznicu.