American sixities : literature and culture

SYLLABUS

Naziv
kolegija:

Američka književnost i kultura “Šezdesetih”

 


Nastavnica:


Dr. sc. Sonja Bašić, Profesor emeritus

ECTS-bodovi:

6 bodova

Naziv
kolegija:
 
Američka književnost i kultura “Šezdesetih”


Jezik:

engleski


Trajanje:

1 semestar (III. ili V. semestar)


Status:

izborni

Oblik
nastave:

1 sat predavanja i 2 sata seminara na tjedan


Uvjeti:

upisan u III. ili V. semestar


Ispit:

Ocjena
se temelji na redovitom pohađanju, aktivnom sudjelovanju u radu seminara (što
uključuje povremene „quizz“ provjere), 1 pismeni rad tijekom
semestra (sedam do devet kartica teksta), te na dva pismena kolokvija/ispita
(sredinom semestra i na kraju semestra).Opis/Sadržaj kolegija:

 Ovaj
interdisciplinarni seminarski kolegij pokušaj je  kulturno/političkog i
književnog definiranja “Šezdesetih” u SAD. Kolegij će posebno rasvijetliti tri
aspekta, a to su: 1. Paralelno nastajanje u SAD nekoliko masovnih pretežno
nenasilnih pokreta ( hippyjevski pokret mladeži mahom na sveučilištima), te
protestni marševi za crnačka prava i protiv rata u Vijetnamu), ali i pojava
militantnih ugl. afro-američkih pokreta (Crni Muslimani i dr.), i istovremenim
porastom nasilja koje je kulminiralo atentatima na Johna i Roberta Kennedyja te
crnačkog vođu Martina Luthera Kinga. 2. Pojava “alternativnih” kultura što se u
književnosti zrcali u odvraćanju od (modernističkog) elitizma i brisanju granica
između elitnog i popularnog (što je među prvima zagovarao kritičar Leslie
Fiedler) i novoj dokumentarnosti (“nefikcionalna


fikcija”, “novi žurnalizam”, npr Norman Mailer, Truman Capote, E.L. Doctorow,
Tom Wolfe) i 3. specifične promjene u fikcionalnim narativnim strategijama novih
pisaca koja je antirealistička i antitotalitarna, a oslanja se na grotesku,
hiperboličnost, crni humor, paradoks, tragi-komediju i dr. (uz neke od gore
navedenih pisaca u kolegiju se obrađuju još Joseph Heller, Kurt Vonnegut Jr. i
Thomas Pynchon).    

 Obvezatna literatura (koja će se obrađivati u kolegiju)


Romani:

Joseph
Heller: Catch-22

Norman
Mailer: The Armies of the Night

Kurt
Vonnegut Jr, Slaughterhouse-5

Thomas
Pynchon: The Crying of Lot-49


Kratki
prozni tekstovi
:

Martin
Luther King (neki govori i članci)


The
Autobiography of Malcom X

(fragment)

Norman
Mailer: “The White Negro”

Thomas
Pynchon “Entropy”


Kritički
tekstovi:
 
Reader (cca 200 str)