Early English Literature

Course Title: Early English Literature
Nastavnik: Vladimir Brljak
ECTS bodovi: 6 bodova
Jezik: engleski
Status: izborni kolegij
Trajanje: 1 semestar (2. ili 4. semestar)
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata seminara tjedno
Uvjeti za upis kolegija: položen Uvod u studij engleske književnosti
Opis kolegija: Kolegij daje pregled engleske književnosti od sedmog do sedamnaestog stoljeća, s posebnim naglaskom na sadržaje koji nisu zastupljeni u drugim kolegijima iz odsječke ponude.
Sadržaj po tjednima:

 1. Uvod
 2. Beowulf; pjesme iz rukopisa Exeter Book
 3. Sir Gawain and the Green Knight
 4. Chaucer, The Canterbury Tales
 5. The Castle of Perseverance (1)
 6. The Castle of Perseverance (2)
 7. More, Utopia
 8. Wyatt; Surrey
 9. Shakespeare, Venus and Adonis; soneti
 10. Spenser, The Faerie Queene (1)
 11. Spenser, The Faerie Queene (2)
 12. Marlowe, Doctor Faustus (1)
 13. Marlowe, Doctor Faustus (2)
 14. Shakespeare, The Merchant of Venice (1)
 15. Shakespeare, The Merchant of Venice (2)

Osnovna literatura:
1.
“A Reader in English Literature, 700-1700”, ur. V. Brljak (izbor iz primarne i sekundarne literature)

Dodatna literatura:

 1. Medieval English Literature, ur. J. B. Trapp (Oxford: Oxford UP, 1973)
 2. The Literature of Renaissance England, ur. J. Hollander i F. Kermode (Oxford: Oxford UP, 1973)
 3. The Cambridge Companion to Old English Literature, ur. M. Godden and M. Lapidge (Cambridge: Cambridge UP, 1991)
 4. A Companion to Medieval English Literature and Culture, ur. P. Brown (Malden: Blackwell, 2009)
 5. A Companion to English Renaissance Literature and Culture, ur. M. Hattaway (Malden: Blackwell, 2003)
 6. I. Rivers, Classical and Christian Ideas in English Renaissance Poetry: A Student Guide (New York: Routledge, 1992)

Ishodi učenja:

 1. Temeljno poznavanje starije engleske književnosti (rani srednji vijek, kasni srednji vijek, renesansa
  ili rani novi vijek), uključujući niz iznimno važnih djela i autora iz navedenih perioda (npr. Beowulf, Chaucer, Spenser, Marlowe, Shakespeare), te vezanih književnopovijesnih i filoloških sadržaja.
 1. Sveobuhvatnije poimanje engleske književne i intelektualne povijesti te uvid u srednjovjekovne i renesansne izvore kasnijih književnih i intelektualnih tradicija.
 2. Temeljni uvid u filološke specifičnosti rada na starijoj engleskoj književnosti, npr. ranije varijante engleskog jezika (staroengleski i srednjoengleski, uz pomoć modernih prijevoda), aspekti rada s rukopisima i ranim tiskom (uz pomoć digitalnih reprodukcija).
 1. Sposobnost daljnjeg samostalnog rada na sadržajima iz istog perioda te kompetentne upotrebe relevantnih tiskanih i elektroničkih izvora.

Metode nastave:
Predavanja i seminari. Pisanje seminarskog rada uz konzultacije s nastavnikom.

Metode ocjenjivanja:
Kontinuirana evaluacija: dva kolokvija, seminarski rad, participacija i pohađanje nastave.