Prevoditeljski: silabi

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – SMJER PREVODITELJSTVO
 
SILABI (opisi kolegija) ak. god. 2017/18.
Izvedbeni plan za ak. god. 2017/18.
_______________________________________________________________________________

4. godina studija
7. semestar

Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika  (A. Peti Stantić, I. Bašić) 5 ECTS
Prevođenje znanstvenih tekstova
(S. Veselica Majhut, N. Pavlović) 5 ECTS
Teorija prevođenja
(N. Pavlović) 6 ECTS

8. semestar
EU i međunarodne organizacije  (N. Pavlović) 5 ECTS
Prevoditelj i računalo
(M. Tadić, I. Simeon) 5 ECTS
Sociolingvistika (D. Kalogjera) 5 ECTS

Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava (S. Veselica-Majhut) 5 ECTS
Hrvatska književnost u prijevodu (E. Elias Bursać, Fulbright gost profesor) 4 ECTS (samo u ak.god. 2017/18.)
Prevođenje i moć (E. Elias Bursać, Fulbright gost profesor) 4 ECTS (samo u ak. god. 2017/18.)

____________________________________________________________________________

5. godina studija

9. semestar
Pragmalingvistika  (M. Stanojević) 5 ECTS
Kognitivna lingvistika i prevođenje (M. Stanojević) 5 ECTS
Područja prevoditeljske djelatnosti
(V. Zgaga) 5 ECTS
Leksikologija i leksikografija (J. Čulig) 5 ECTS

10. semestar
Diplomski rad  11 ECTS
EU i međunarodne organizacije 
(N. Pavlović) 5 ECTS
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava
(S. Veselica-Majhut) 5 ECTS
Znanstvena istrazivanja jezika i prevodjenja: planiranje i metodologija
(N. Pavlović, M. Stanojević) 4 ECTS
Hrvatska književnost u prijevodu
(E. Elias Bursać, Fulbright gost profesor) 4 ECTS (samo u ak.god. 2017/18.)
Prevođenje i moć (E. Elias Bursać, Fulbright gost profesor) 4 ECTS (samo u ak. god. 2017/18.)

________________________________________________________________________________

ARHIVA KOLEGIJA

 ° Ak. god. 2011/12

 ° Ak. god. 2012/13

° Ak. god. 2013/14

° Ak. god. 2014/15

° Ak. god. 2015/16

° Ak. god. 2016/17