Važno: Obavijest za studente dodiplomskog (predbolonjskog) studija

Obavijest za studente dodiplomskog (predbolonjskog) studija
(stari studij)

Na temelju molbe studenata za produljenje roka za završetak studija po predbolonjskom programu do 28. veljače 2018. godine, Vijeće Filozofskog fakulteta je na sjednici održanoj 21. rujna 2017. donijelo odluku da se takvo produljenje odobrava za sve studente dodiplomskog (predbolonjskog) studija koji su položili sve ispite i izvršili sve studentske obveze osim obrane diplomskog rada, koji bi trebao biti prihvaćen od strane mentora i odobren na matičnom odsjeku. Takve studente (prema podacima iz molbe, ima ih 44) molimo da se ODMAH jave mentoru/ici, pristupe izradi diplomskog rada i njegovoj obrani. Studenti čiji mentori/ce nisu ovaj semestar na Fakultetu (studijske godine, boravci u inozemstvu) mole se da se hitno jave na matične odsjeke.

Ostale studente upućujemo da predaju molbu za prelazak na bolonjski studij (ukupno 83 studenta/ice prema navedenim podacima). Molbe se predaju na općem obrascu za molbe (molba) od 2. listopada do 15. prosinca 2017. e-mailom na prodekan.nastava@ffzg.hr, poštom ili osobno u urudžbeni ured Filozofskog fakulteta (radnim danom od 9 do 14 sati). Detalji pod opširnije.

OPŠIRNIJE:

Ostale studente upućujemo da predaju molbu za prelazak na bolonjski studij (ukupno 83 studenta/ice prema navedenim podacima). Molbe se predaju na općem obrascu za molbe (molba) od 2. listopada do 15. prosinca 2017. e-mailom na prodekan.nastava@ffzg.hr, poštom ili osobno u urudžbeni ured Filozofskog fakulteta (radnim danom od 9 do 14 sati).

Osim općeg obrasca, uz molbu u kojoj su navedeni detalji o dosadašnjem tijeku studija mora biti priložena i preslika indeksa.

Studenti/ce koji, zbog zdravstvenih (dugotrajne ili kronične bolesti) ili obiteljskih (trudnoća, porodiljni dopust) razloga, nisu do sada mogli ili ne mogu regulirati svoje studentske obveze, trebali bi uz opću molbu navesti razloge i priložiti medicinsku dokumentaciju.

Studenti/ce koji zbog teške financijske situacije nisu do sada prešli na bolonjski studij, a isti ih razlozi onemogućavaju da to učine i ovom prilikom, trebali bi uz opću molbu priložiti i molbu o oslobođenju od plaćanja cijelog ili dijela studija ili molbu za plaćanje studija na rate. Također, moraju priložiti i dokumentaciju o vlastitim/obiteljskim prihodima (izjavu o članovima zajedničkog kućanstva, potvrdu Porezne uprave o prihodima članova obitelji u 2016. god). Takve molbe moći će se predati i naknadno, nakon pozitivnog rješenja molbe za prelazak na bolonjski studij.

Molbe će se rješavati redom kako pristižu, a o rješenjima će svi studenti biti obaviješteni u pisanom obliku. Proces prelaska na bolonjski studij odvijat će se u skladu s Odlukom Senata o statusu dodiplomskih studenata i zaključcima i preporukama za rješavanje statusa dodiplomskih studenata na Sveučilištu u Zagrebu.

Za sve informacije o tijeku i detaljima postupka možete se od 2. listopada nadalje obratiti e-mailom na prodekan.nastava@ffzg.hr, telefonski na broj 01/4092 171 i osobno u dekanatu, soba D-21, u vrijeme trajanja konzultacija ili putem Skype-a.

Iznimku čine dodiplomski studenti/ce zajedničkog studija povijesti i geografije (geografije i povijesti) koji se zbog specifičnosti svojih studija mole da predaju i posebnu molbu za reguliranje vlastitoga statusa te da u samoj molbi jasno naznače svoju kombinaciju studija jer će se njihove molbe rješavati u suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom. Sve navedene odredbe (rokovi i tijek postupka, odnose  se i na njih).

Preuzeto s FFZG naslovnice:
https://www.ffzg.unizg.hr/?p=7450#more-7450

Objavljeno: 25/09/2017 u 10:44 u kategoriji Obavijesti.